Link to Matins Ordinary

Use back button to return here.

 

Βιβλία - Πηγαί

Books - Sources

Συμπλήρωμα Μηναίου - Τῌ ΙΒʹ ΙΟΥΛΙΟΥ

Menaion Supplement - July 12

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Memory of our Devout Father Paisios of the Holy Mountain Athos

__________

__________

   

   

ΟΡΘΡΟΣ

MATINS

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. [SAAS]

Στίχ. αʹ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Verse 1: Give thanks to the Lord and call upon His holy name.

Στίχ. βʹ. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Verse 2: All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I defended myself against them.

Στίχ. γʹ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Verse 3: And this came about from the Lord, and it is wonderful in our eyes.

Ἀπολυτίκιον.

Apolytikion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. αʹ. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Mode pl. 1. Let us worship the Word.

Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῆς ἐνθέου ἀγάπης τὸ πῦρ δεξάμενος, * ὑπερβαλλούσῃ ἀσκήσει ἐδόθης ὅλος Θεῷ * καὶ παράκλησις πολλῶν ἀνθρώπων γέγονας, * λόγοις θείοις νουθετῶν, προσευχαῖς θαυματουργῶν, Παΐσιε θεοφόρε· * καὶ νῦν πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, Ὅσιε.

Once the fire of love for the Lord was lit in you, * through ascetical rigor you gave yourself to God. * O God-bearing St. Paisios, for many you became * consolation, giving counsel with God-inspired words, * and by your prayers working wonders. * And now, devout one, you intercede for the whole world unceasingly. [SD]

Δόξα. Τὸ αὐτό.

Glory. Repeat.

Τῆς ἐνθέου ἀγάπης τὸ πῦρ δεξάμενος, * ὑπερβαλλούσῃ ἀσκήσει ἐδόθης ὅλος Θεῷ * καὶ παράκλησις πολλῶν ἀνθρώπων γέγονας, * λόγοις θείοις νουθετῶν, προσευχαῖς θαυματουργῶν, Παΐσιε θεοφόρε· * καὶ νῦν πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, Ὅσιε.

Once the fire of love for the Lord was lit in you, * through ascetical rigor you gave yourself to God. * O God-bearing St. Paisios, for many you became * consolation, giving counsel with God-inspired words, * and by your prayers working wonders. * And now, devout one, you intercede for the whole world unceasingly. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Τῆς Ὀκτωήχου - - -

From Octoechos - - -

Ἦχος πλ. αʹ. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Mode pl. 1. Let us worship the Word.

Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· Χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· Χαῖρε ἀχείμαστε λιμήν, καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου.

Hail, gate of the Lord, through which no man has passed! * Wall and shelter of all who rely on you, rejoice! * Port and haven undisturbed by any tempest, rejoice! * You gave birth to your Creator and God in the flesh, * ever remaining a virgin. * Never cease interceding for us who worship and extol your Son. [GOASD]

Ἀναγινώσκεται τὸ οἰκεῖον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι Κάθισμα 10. Μεθʼ ὃ ἡ μικρὰ Συναπτή.

The appointed Kathisma of the Psalter may be read, i.e. Kathisma 10. Then the short litany.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For Yours is the dominion, and Yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Αʹ.

Kathisma I.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος αʹ. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Mode 1. The soldiers keeping watch.

Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ζωὴν ἀγγελικήν, ὡς οἱ πάλαι Πατέρες, * ἐν Ἄθῳ καὶ Σινᾶ καὶ Στομίῳ διῆλθες, * Παΐσιε ὅσιε, καὶ τοὺς πάντας προέτρεψας * ἔργοις λόγοις τε καταφρονεῖν τῶν ματαίων, * μόνης δὲ ψυχῆς ἐπιμελεῖσθαι ἀπαύστως· * ὑπάρχει γὰρ ἀθάνατος.

Devout Paisios, on Mt. Athos and Sinai * and Stomion you led, like the fathers before you, * a truly angelic life, and by it you exhorted all * to disdain all things and deeds and words that are useless, * and to never cease to concentrate every effort * to care for their immortal soul. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἦχος αʹ. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Mode 1. The soldiers keeping watch.

Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Τὴν θείαν σου λαμπρῶς ἑορτάζοντες μνήμην, * κυκλοῦμεν εὐλαβῶς τὸν σὸν πάνσεπτον τάφον, * πατὴρ ἡμῶν Παΐσιε, εὐγνωμόνως συμπλέκοντες * ἄνθη εὔοσμα τῶν ἱερῶν ἐγκωμίων· * ταῦτα πρόσδεξαι καὶ τὰς ἡμῶν ἱκεσίας * Θεῷ διαβίβασον.

We celebrate the feast of your mem'ry with splendor * and rev'rently surround your most ven'rable gravesite, * our father Paisios; and with gratitude we now weave * sacred hymns of praise like wreaths of flowers most fragrant. * Please accept these now, as we entreat you deliver * our own fervent prayers to God. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἦχος αʹ. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Mode 1. The soldiers keeping watch.

Μαρία, καθαρὸν ὁ Δεσπότης δοχεῖον * εὑρών σε ἐπὶ γῆς, οὐρανῶν Πλατυτέραν * ἀνέδειξέ σε, Πάναγνε, ἐν γαστρί σου σαρκούμενος· * ὅθεν πλάτυνον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλῆσον * σῆς αἰνέσεως, ὅπως τὰ σὰ μεγαλεῖα * δοξάζωμεν, Δέσποινα.

O Mary, when the Lord found a pure, holy vessel * on earth in you, He showed you to be wider than heaven, * O Virgin all-pure, when He was incarnate within your womb. * Therefore open wide our mouths, O Lady, and fill them * with your praise, that we may glorify you extolling * the great things He did for you. [SD]

Ἀναγινώσκεται τὸ οἰκεῖον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι Κάθισμα 11. Μεθʼ ὃ ἡ μικρὰ Συναπτή.

The appointed Kathisma of the Psalter may be read, i.e. Kathisma 11. Then the short litany.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You, O God, are good and love mankind, and to You we offer glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Βʹ.

Kathisma II.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Ἦχος δʹ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Mode 4. Joseph marveled.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Ἀδιάλειπτος εὐχὴ, φύσεως βία διαρκής, * ὑπομονὴ ἐν πειρασμοῖς, εὐχαριστία ἐν παντὶ * ἡ βιοτή σου ὑπῆρξε, θεόφρον Πάτερ· * ἔσχες γὰρ ὡς πῦρ ἐν τῇ καρδίᾳ σου * φιλοτιμίαν θαυμαστὴν ἐκπηγάζουσαν * ἐκ τῆς ἀμέτρου εὐγνώμονος ἀγάπης * πρὸς τὸν Δεσπότην καὶ Κύριον, * διʼ Ὃν καὶ θνῄσκειν σφοδρῶς ἐπόθεις * καθʼ ἑκάστην ἡμέραν.

Your amazing way of life consisted of unceasing prayer, * unrelenting violence on your human nature's bounds, * patience in trials, and gratitude in all things. * For within your heart you had a wonderful * integrity and love for honor burning like fire, * which emanated from immense and ardent * grateful love for the Lord and Master, * for whom you longingly desired to die each day, * O godly-minded Father. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἦχος δʹ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Mode 4. Joseph marveled.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Συμπαθέστατος πατήρ, σύμβουλος ὄντως ἀπλανής, * πλανωμένων παιδευτὴς καὶ τῶν πλανώντων ἐλεγκτὴς * γέγονας, Πάτερ, παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ * ἴαμα ψυχῆς τὸ προσφορώτερον, * μετρῶν ἐν τῷ ζυγῷ τῆς διακρίσεως· ἐκ τῆς θεοσυνέτου σου καρδίας * ὁμοῦ γὰρ ἔβλυζον, Ἅγιε, * ἡ στοργική σου φιλαδελφία * καὶ ἡ φιλεύσπλαγχνος παιδαγωγία.

Holy Father, you became a sympathetic parent, * an unerring counselor, * trainer of those who had erred, * and a rebuker of those who led others astray. * To each you gave the right spiritual remedy, * using the measure of divine discernment that you had. * Parental love and brotherly affection * as well as caring instruction * together flowed from your heart which understood * correctly, for it was illumined by God. [SD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ἦχος δʹ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Mode 4. Joseph marveled.

Μεγαλεῖα ἀληθῶς ὁ πάντων Πλάστης καὶ Θεὸς * σοὶ ἐποίησεν, Ἁγνή, διὸ ἱκέτευε Αὐτὸν * τοῦ μεγαλῦναι τὸ ἔλεος ἐπὶ πάντας, * ὅπως ἐν χαρᾷ ἀπαύστως ψάλλωμεν· * Ἄξιόν ἐστι μακαρίζειν σε, * τὴν Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ ὑπερτέραν, * ὡς Μητέρα ὑπάρχουσαν * τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ καὶ Κτίστου * καὶ Σωτῆρος τοῦ κόσμου.

God the Maker of all things truly did great things in you, * O pure Maiden, as you said. Therefore now earnestly * pray Him to magnify on us His mercy, * so that we may sing with joy unceasingly: * It is truly right to bless you, Theotokos, * who are greater in honor and glory * than the Cherubim and the Seraphim, * for you gave birth to the world's Creator * and Savior, who is God in the highest. [SD]

Ὁ Πολυέλεος.

The Polyeleos.

Ψαλμὸς ΡΛΔʹ (134).

Psalm 134 (135).

Ψαλμὸς ΡΛΕʹ (135).

Psalm 135 (136).

Ἐκλογὴ

Selected Psalm Verses

Ἐκλογὴ εἰς Ὁσίους

Selected Psalm Verses for Monastic Saints

Τῆς δεήσεώς μου. Ἀλληλούϊα.

My supplication. Alleluia.

1. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου. Ἀλληλούϊα. (39:2)

1. I waited patiently for the Lord, and He heeded me; and He heard my supplication. Alleluia. (39:2) [SAAS]

2. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου. Ἀλληλούϊα. (39:3)

2. And He established my feet on a rock and kept straight my steps. Alleluia. (39:3) [SAAS]

3. Ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἀλληλούϊα. (54:8)

3. Behold, I fled far away, and lodged in the wilderness. Alleluia. (54:8) [SAAS]

4. Ἠγρύπνησα, καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος. Ἀλληλούϊα. (101:8)

4. I kept watch, and have become like a sparrow alone on a housetop. Alleluia. (101:8) [SAAS]

5. Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος, ἡμέρας καὶ νυκτός. Ἀλληλούϊα. (41:4)

5. My tears were my bread day and night. Alleluia. (41:4) [SAAS]

6. Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη διʼ ἔλαιον. Ἀλληλούϊα. (108:24)

6. My knees were weak from fasting, and my flesh was changed because of the oil. Alleluia. (108:24) [SAAS]

7. Λούσω καθʼ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. Ἀλληλούϊα. (6:7)

7. Every single night I will dampen my bed; I will drench my couch with my tears. Alleluia. (6:7) [SAAS]

8. Ἐπλήγην ὡσεὶ χόρτος, καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου. Ἀλληλούϊα. (101:5)

8. I was cut down like grass, and my heart became withered. Alleluia. (101:5) [SAAS]

9. Ὅτι ἐπελαθόμην, τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου. Ἀλληλούϊα. (101:5)

9. For I forgot to eat my bread. Alleluia. (101:5) [SAAS]

10. Ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου, ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου. Ἀλληλούϊα. (101:6)

10. Because of the sound of my groaning, my bones cleaved to my flesh. Alleluia. (101:6) [SAAS]

11. Διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου, ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς. Ἀλληλούϊα. (16:4)

11. I held to hard ways because of the words of Your lips. Alleluia. (16:4) [SAAS]

12. Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου, ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Ἀλληλούϊα. (62:2)

12. My soul thirsts for You. How often my flesh thirsts for You, in a desolate, impassable, and waterless land. Alleluia. (62:2) [SAAS]

13. Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου, ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου. Ἀλληλούϊα. (68:4)

13. My eyes fail me from hoping in my God. Alleluia. (68:4) [SAAS]

14. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου. Ἀλληλούϊα. (128:1)

14. Many times they warred against me from my youth. Alleluia. (128:1) [SAAS]

15. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι, ἐνεδυόμην σάκκον, καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου. Ἀλληλούϊα. (34:13)

15. But I put on sackcloth when they troubled me, and I humbled my soul with fasting. Alleluia. (34:13) [SAAS]

16. Καὶ γνῶτε, ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (4:4)

16. Know that the Lord made His holy one wondrous. Alleluia. (4:4) [SAAS]

17. Ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (36:28)

17. For the Lord loves judgment, and He will not abandon His holy ones. Alleluia. (36:28) [SAAS]

18. Φυλάσσει Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (96:10)

18. The Lord keeps the souls of His saints. Alleluia. (96:10) [SAAS]

19. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν. Ἀλληλούϊα. (149:5)

19. The holy ones shall boast in glory, and they shall greatly rejoice on their beds. Alleluia. (149:5) [SAAS]

20. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (115:5)

20. Precious in the sight of the Lord is the death of His holy ones. Alleluia. (115:5) [SAAS]

21. Ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. Ἀλληλούϊα. (149:1)

21. His praise in the assembly of His holy ones. Alleluia. (149:1) [SAAS]

22. Ψάλατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (29:5)

22. Sing praises to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. Alleluia. (29:5) [SAAS]

Δόξα. Τριαδικόν.

Glory. For the Trinity.

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Τὸν Πατέρα προσκυνήσωμεν, καὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήσωμεν, καὶ τὸ Πανάγιον ὁμοῦ, πάντες Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν, κράζοντες καὶ λέγοντες· Παναγία Τριάς, σῶσον πάντας ἡμᾶς.

Let us bow in worship and adore * the Father; likewise let us glorify * the Son; and also let us praise * the all-holy Spirit faithfully, * crying out in unison, * "Save us all, we implore, all-holy Trinity." [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Τὴν Μητέρα σου προσάγει σοι, εἰς ἱκεσίαν ὁ λαός σου Χριστέ· ταῖς παρακλήσεσιν αὐτῆς, τοὺς οἰκτιρμούς σου δὸς ἡμῖν Ἀγαθέ, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

We Your people now invoke the name * of Your holy Mother entreating for us. * O Good One, at her fervent prayers, * send to us Your tender mercies, O Christ, * so that we may glorify * You, the hope of our souls, O Lord. [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For blessed is Your name, and glorified is Your kingdom, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Γʹ.

Kathisma III.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Τὸ πῦρ τοῦ ζήλου σου καὶ τοὺς ἀγῶνάς σου * τίς οἶδεν, Ὅσιε; ἢ τῆς ἀγάπης σου * τοὺς ἀειῤῥύτους ποταμοὺς τίς δύναται ἐκμετρῆσαι; * καθʼ ἡμέραν ἔθνῃσκες, ῥῶσιν δίδων τοῖς κάμνουσιν· εἰ δὲ καὶ ἠδύνασο, τὴν καρδίαν σου ἔδωκας ἄν, μιμούμενος Χριστοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν, τοῦ ὑπὲρ πάντων κενωθέντος.

Devout one, who could know your zeal that burned like fire, * or know your struggles all, or measure out your love * that coursed abundantly from you like ever-flowing rivers, O Saint? * Every day you died again, as you strengthened those suffering. * And had it been possible, you would have given your heart itself, * in imitation of the tender mercy * of Jesus who emptied himself for all. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Θείαν ἀνάβασιν διατιθέμενος, * ἀπὸ τῆς πράξεως, Ὅσιε, ἔφθασας * εἰς καθαρότητα ψυχῆς καὶ δύναμιν θεωρίας· * ὅθεν ἡμῖν ἔδωκας ἀρετῆς, Πάτερ, κλίμακα, * ὡς βαθμίδας ἔχουσαν τοὺς θεοσόφους λόγους σου, * διʼ ὧν ἀπὸ βυθοῦ ἐμπαθείας * εἰς ὕψος ἀπαθείας ἀνερχόμεθα.

You were inclined, O Saint, to make divine ascent; * thus from the active life, devout one, you attained * to perfect purity of soul and capable contemplation. * Therefore for our benefit, * you, O Father, have given us * a ladder of the virtues all, * with your godly-wise words as rungs, * by which from the basement of the passions * we climb up to the height of dispassion. [SD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τί σε καλέσωμεν, Μῆτερ Ἀνύμφευτε; * Ἀγγέλων Δέσποιναν, κόσμου μεσίτριαν, * θείων χαρίτων θησαυρόν, ἀλάβαστρον θείου μύρου, * βάτον ἀκατάφλεκτον, στάμνον μάννα βαστάζουσαν, * κλίμακα μετάγουσαν ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, * καὶ σκέπην οὐρανῶν πλατυτέραν, * σκέπουσαν ἡμᾶς καὶ διασῴζουσαν.

What shall we call you now, unwedded Mother pure? * Mistress of Angels all, Treasure of grace divine, * the Mediatrix for the world, the Vial of divine ointment, * unconsumed burning Bush, Jar containing the manna bread, * Ladder that transports mankind * from the earth to the celestial abodes, * and Shelter that is wider than heaven, * that shelters us from danger and rescues us. [SD]

Ἀντίφωνον Αʹ.

First Antiphon.

Ἦχος δʹ.

Mode 4.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· ἀλλʼ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς)

From my youth, many passions war against me. O my Savior, I implore You, uphold me and save me. (2) [GOASD]

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. (δίς)

You who hate Zion, be shamed by the Lord; for you will be withered like grass in the fire. (2) [GOASD]

Δόξα.

Glory.

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ μονάδι ἱεροκρυφίως.

By the Holy Spirit every soul is animated, and when purified, it is mystically uplifted and brightened by the triune Godhead. [GOASD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν.

From the Holy Spirit the streams of grace well forth; they water all creation, so that life be engendered. [GOASD]

Προκείμενον. Ψαλμὸς 115.

Prokeimenon. Psalm 115.

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. (δίς)

Precious in the sight of the Lord is the death of His holy one. (2)

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

Verse: What shall I give back to the Lord for all He rendered to me?

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.

Precious in the sight of the Lord is the death of His holy one. [SAAS]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου.

Stand for the Gospel reading.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are holy, our God, who rest among the Saints, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἀμήν.

Amen.

Ἦχος βʹ.

Mode 2.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. (δίς) Αἰνεσάτω πνοή πᾶσα τὸν Κύριον.

Let everything that breathes praise the Lord. (2) Let everything that breathes praise the Lord. [SAAS]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

Let us pray to the Lord our God that we may be made worthy to hear the holy Gospel.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Σοφία. Ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Εἰρήνη πᾶσι.

Peace be with all.

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

( And with your spirit. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the holy Gospel according to Matthew.

Πρόσχωμεν.

Let us be attentive.

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

ΙΕΡΕΥΣ (ἀπὸ τῆς Ὡραίας πύλης)

PRIEST (from the gate)

Ματ ιαʹ 27 - 30

Mt. 11:27-30

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφʼ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπʼ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

The Lord said to his disciples, "All things have been delivered to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and any one to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." [RSV]

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Ψαλμὸς Nʹ (50).

Psalm 50 (51).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ απὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἰερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the abundance of Your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. For I know my lawlessness, and my sin is always before me. Against You only have I sinned and done evil in Your sight; that You may be justified in Your words, and overcome when You are judged. For behold, I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Behold, You love truth; You showed me the unknown and secret things of Your wisdom. You shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed; You shall wash me, and I will be made whiter than snow. You shall make me hear joy and gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Turn Your face from my sins, and blot out all my transgressions. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Your salvation, and uphold me with Your guiding Spirit. I will teach transgressors Your ways, and the ungodly shall turn back to You. Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Your righteousness. O Lord, You shall open my lips, and my mouth will declare Your praise. For if You desired sacrifice, I would give it; You will not be pleased with whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then You will be pleased with a sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings; then shall they offer young bulls on Your altar. [SAAS]

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Δόξα. Ἦχος βʹ.

Glory. Mode 2.

Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

At the intercession of Your holy Ascetic, O Lord of mercy, blot out my many offenses. [SD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

At the intercession of the Theotokos, O Lord of mercy, blot out my many offenses. [SD]

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. βʹ.

Idiomelon. Mode pl. 2.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Verse: Have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the abundance of Your compassion, blot out my transgression. [SAAS]

Δεῦτε πιστοί, τῆς Παϊσίου τραπέζης ἐνθέως μετάσχωμεν· ἰδοὺ γὰρ ὁ πατὴρ ἡμῶν Παΐσιος ο νέος, τοῦ παλαιοῦ ὁμότροπος φανείς, συγκαλεῖται ἡμᾶς πρὸς ἑστίασιν πνευματικήν· δεῦτε, ἅπαντες, εὐφρανθῶμεν τοῖς καρποῖς τῶν καμάτων, τοῖς μελιῤῥύτοις λόγοις, καὶ τοῖς νάμασι τῶν θαυμάτων αὐτοῦ, ὡς παρόντα δὲ ὁρῶντες τὸν ἡμέτερον προστάτην, αὐτὸν ἱκετεύσωμεν· Ὅσιε Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Come, O believers, and inspired by God let us partake from the table of Paisios. Behold, our father Paisios the New, whose manners were the same as his namesake of old, invites us to a spiritual banquet. Come all, let us celebrate the fruits of his labors, his words that flow like honey, and the stream of his miracles. And seeing our protector as if he were present, let us now entreat him: "O devout Father, intercede with Christ our God, for the salvation of our souls." [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας χριστιανῶν ὀρθοδόξων καὶ κατάπεμψον ἐφʼ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου, Κυρίλλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρίας· Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως τῶν θαυματουργῶν· τῶν ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ· τῶν Ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καὶ Ἐλευθερίου, τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας· τῶν ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Ἀναστασίας, Αἰκατερίνης, Κυριακῆς, Φωτεινῆς, Μαρίνης, Παρασκευῆς καὶ Εἰρήνης· τῶν ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν· (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν· καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

O God, save Your people and bless Your inheritance. Look upon Your world with mercy and compassion. Raise the Orthodox Christians in glory, and send down upon us Your rich mercies, through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, the power of the precious and life-giving Cross, the protection of the honorable, heavenly, bodiless powers, the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist, the holy, glorious, and praiseworthy apostles, our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; Athanasios, Cyril, and John the Merciful, patriarchs of Alexandria, Nicholas, bishop of Myra, Spyridon, bishop of Trimythous, Nektarios of Pentapolis, the wonder-workers; the holy, glorious, great martyrs George the victorious, Demetrios the Myrobletes, Theodore Teron, and Theodore Stratelates; Menas the wonderworker; Charalambos and Eleutherios, the Hieromartyrs; the holy, glorious, and victorious martyrs; the glorious great Martyr and all-laudable Euphemia; the holy and glorious Martyrs Thecla, Barbara, Anastasia, Katherine, Kyriake, Fotene, Marina, Paraskeve and Irene; our venerable and God-bearing fathers; (local patron saint); holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna; our devout and God-bearing father Paisios of the Holy Mountain Athos, whose memory we celebrate, and all Your saints; We beseech you, only merciful Lord, hear us sinners who pray to you and have mercy on us.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κύριε, ἐλέησον. (ιβʹ)

Lord, have mercy. (12)

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθʼ οὗ εὐλογητὸς εἰ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Through the mercy, compassion, and love of mankind of Your only-begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all-holy, good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Ode 1: Horologion: Canon-1

Ode 1: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ αʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode i. Mode pl. 4. Heirmos.

Ὑγρὰν διοδεύσας.

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν. (δίς)

Of old when the Israelite had crossed * the watery passage as if over a tract of land, * fleeing from the misery of Egypt, * he cried: "To God our Redeemer, O let us sing." (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

By many temptations am I distressed. * Praying to be rescued, for salvation I run to you. * O Virgin and Mother of the Logos, * from all afflictions and evils deliver me. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε.

Assaults from the passions unsettle me, * and they fill my soul to overflowing with much despair. * Quiet them, O undefiled Maiden, * with the dispassionate calm of your Son and God. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

O Virgin who mothered our Savior God, * I earnestly beg that I be rescued from my distress. * For now as I flee to you for refuge, * my soul and reason I lift up in ardent prayer. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

My body and soul are alike diseased. * Only Theotokos, count me worthy of your divine * providence and gracious visitation, * since you are good and the Mother of Him who is good. [SD]

Ode 1: Menaion: Canon-1

Ode 1: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Mode pl. 4. The rod of Moses.

Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Πῶς ἐπαξίως ἐν ᾠδαῖς ὑμνήσωμεν, πάτερ Παΐσιε, * τὴν ἀσκητικήν σου πολιτείαν, Ὅσιε, * καὶ ποίοις λόγοις ᾄσωμεν τὴν θερμήν σου ἀγάπην * τὴν μετὰ πάντων συμπάσχουσαν * καὶ παραμυθίαν παρέχουσαν;

Father Paisios, how can we worthily extol you, praising in song * the ascetic lifestyle, O devout one, that you chose? * What words shall we employ to sing of your love, which was ardent? * It truly suffered with everyone, * and provided comfort and sympathy. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀσκητικῶς ἀπὸ παιδὸς ἐβίωσας ἀγάπῃ θείᾳ φλεχθείς, * βίοις δὲ Ἁγίων ἐντρυφῶν ἐσπούδαζες * μιμεῖσθαι μετὰ ζέσεως τὰ μεγάλα ἐκείνων * καὶ ὑπὲρ φύσιν παλαίσματα * καὶ τὴν βιοτὴν τὴν ἰσάγγελον.

From early childhood you lived ascetically, aflame with love divine. * As an avid reader of biographies of Saints, * with fervor you aspired to imitate their amazing * angelic lifestyle and their great * supernatural struggles for virtue's sake. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰδὼν Χριστὸς πῶς ἀπιστίας κλύδωνα σοφῶς διέφυγες, * ἔτι παῖς ὑπάρχων, φιλοτίμῳ πίστει σου, * μέσῳ φωτὸς ἐφάνη σοι, ἀσφαλῶς βεβαιῶν σοι * ὅτι Αὐτὸς ἡ ἀνάστασις * καὶ ζωή ἐστι τοῖς πιστεύουσι.

When Christ the Savior saw that wisely you escaped the storm of unbelief, * even at a young age, by your honorable faith, * He showed himself in light to you, and assured you that He is * the resurrection and life of all * who believe in Him as the Son of God. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σοὶ ἀληθῶς μετὰ Θεὸν ἀνέθηκα πᾶσαν ἐλπίδα, Ἁγνη, * καὶ σοὶ ἀνατείνων ὅλην μου τὴν ἔφεσιν, * ἀναβοῶ ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς καὶ ἰσχύος· * Πρὸς σωτηρίαν με ἴθυνον, * Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Παναγία μου.

Truly I place my every hope in you, O Virgin pure, that is after God; * and my full devotion I have lifted up to you; * wholeheartedly with all my might, I cry out to you, Lady: * Direct my steps to salvation, * O all-holy Mother of Christ our God. [SD]

Ode 1: Menaion: Canon-2

Ode 1: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Mode 4. I open my mouth.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Χαρμόσυνα ᾄσματα ᾄδομεν σήμερον χαίροντες, * Παΐσιε ὅσιε, τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, * ὡς ἐλάμπρυνας Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν * τῷ φέγγει τῶν ἄθλων σου καὶ τῶν θαυμάτων σου.

Today as we celebrate your sacred memory joyfully, * we sing joyous songs for you, devout Paisios, * by which we extol * your miracles and contests * that brightened, like beams of light, the holy Church of Christ. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀγάλλου καὶ χώρευε, Καππαδοκία, θαυμάζουσα * Θεὸς πῶς ἐδόξασε τῇ καθʼ ἡμᾶς γενεᾷ * ὃν ἐγέννησας, Παΐσιον τὸν νέον, * ἐν Ἄθῳ ἀσκήσαντα ζέοντι πνεύματι.

Rejoice, Cappadocia, and in exultation now dance for joy, * and marvel how God has glorified Paisios the new, * who in our own time * was born in you, and later * on Mt. Athos zealously lived the ascetic life. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἰθύνηθης στεῤῥότατα πρὸς ἀρετῶν τελειότητα * ἐκ πρώτων βημάτων σου, πάτερ Παΐσιε, * καὶ ἠγώνισαι ἐν πᾶσι φιλοτίμως, * διὸ καὶ ἀπείληφας στέφανον ἄφθαρτον.

From earliest childhood you were most firmly directed to * perfection of virtue, O devout Paisios; * and throughout your life * you strove for all with honor; * for which you received the crown of immortality. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ῥητόρων οὐδέποτε γλῶσσαι σοφαὶ ἐξιχύσουσι * τὸ μέγα μυστήριον ἐξερευνῆσαι, Ἁγνή, * πῶς διέμεινας Παρθένος μετὰ τόκον, * πῶς Μήτηρ τοῦ Κτίστου σου ἡ δούλη γέγονας.

No orator's clever tongue can ever fathom or worthily * extol you, pure Maiden, or that greatest mystery: * Though a servant, you * became your Maker's mother, * remaining a virgin even after childbirth. [SD]

Ode 1: Katavasia

Ode 1: Katavasia

ᾨδὴ αʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode i. Katavasia. Mode 4.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα.

I open my mouth and pray the Spirit fill it, like David said, * to pour out a good word to the Queen and Mother of God. * I will celebrate * her feast with joy and gladness * and sing to her merrily, lauding her miracles. [SD]

Ode 3: Horologion: Canon-1

Ode 3: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ γʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iii. Mode pl. 4. Heirmos.

Οὐρανίας ἁψῖδος.

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας Δομῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε. (δίς)

O divine Master Builder of the celestial vault, * as the only Lover of mankind and Founder of the Church, * establish me, O Lord, in love for You, the believers' * firm support and ultimate object of all desire. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

I have named you the shelter and the defense of my life. * Therefore, I entreat you, O virgin Maid who gave birth to God, * conduct me to your port, * originator of good things, * the believers' firm support, * only all-lauded one. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· σὺ γάρ, Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε.

I beseech you, O Virgin, dispel my soul's turbulence, * also the tempestuous surging of grave despondency. * For you, O Bride of God, * gave birth to Christ who is Author * of serene tranquility, * only all-spotless one. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε.

Pour the wealth of your goodness and benefactions on all, * since you bore the great Benefactor, the Cause of every good. * You carried in your womb * Christ who is mighty in power; * therefore you can do all things, * O Lady blest by God. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον.

I implore you to help me as I am now being tried * by distressing ailments, O Virgin, and morbid suffering. * For I know you to be * an inexhaustible treasure * plenteous in remedies, * only all-blameless one. [SD]

Ode 3: Menaion: Canon-1

Ode 3: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ στερεώσας κατʼ ἀρχάς.

Mode pl. 4. In the beginning.

Ὁ στερεώσας κατʼ ἀρχάς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰδοὺ πεπλήρωται σαφῶς ἡ περὶ σοῦ προφητεία * τοῦ ἁγίου Ἁρσενίου εἰπόντος * ὡς ὁμότροπος αὐτοῦ ὀφθήσῃ, ὦ Παΐσιε· * καὶ νῦν ὡς δύο ἄστρα τὴν Ἐκκλησίαν φαιδρύνετε.

Father Paisios, the words that St. Arsenios uttered, * prophesying that your lifestyle would truly * imitate his own, behold, have manifestly come to pass. * And now you both, like bright stars, splendidly shine in the Church of Christ. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὅλος πυρίπνους εἰσλθὼν εἰς κοινοβίου παλαίστραν, * πῦρ ἐτίθεις τῷ πυρὶ καθʼ ἡμέραν, * ἐν ἱδρῶσι κοπιῶν καὶ δάκρυσιν εὐχόμενος· * ὅθεν ἡ θεία Χάρις σὲ περιέλουσεν ἄνωθεν.

Zealously entering the ring of the cenobitic contest, * every day you added fire to fire, * and you labored in your sweat, and prayed with tears unceasingly. * And therefore you were washed in the grace of God coming from on high. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὑπερβαλλόντως ὁ σφοδρὸς τῆς ἡσυχίας ὁ πόθος * σὲ διήγειρε δραμεῖν πρὸς ἐρήμους· * ἔνθα πίνων διαυγῆ τῆς ἀπαθείας νάματα, * πηγὴ ἐγένου, Πάτερ, ὕδωρ τὸ ζῶν ἀναβλύζουσα.

The mighty yearning for the life of sacred stillness consumed you, * and it prompted you to run to the deserts. * There, O Father, you imbibed dispassion's clean and sparkling drink, * and you became a well-spring of living water for everyone. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἄχραντε Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, τῇ σῇ ἀγάπῃ ἐθέλχθη * ἡ καρδία τοῦ σεπτοῦ Παϊσίου, * ὃς προσπίπτων σοι θερμῶς μετʼ εὐλαβείας ἔκραζεν· * Ἡδύτερον οὐκ ἔστι σοῦ τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου μου.

O purest Mother of our God, blessed Paisios' heart was * by your holy love completely enraptured. * He would ardently bow down before you and would rev'rently say, * "There is nothing sweeter than you, the Mother of Christ my Lord." [SD]

Ode 3: Menaion: Canon-2

Ode 3: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.

Mode 4. Establish your servants.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὁ ἄσβεστον ζῆλός σου, θεόφρον, * ὁ μέγας σου ἔρως πρὸς Χριστὸν * ἀπαύστως σε προέτρεπεν * ἀναβοᾶν τρανότατα· * Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστός ἐστι καὶ μέγα κέρδος ὁ θάνατος.

Your zeal was unquenchable, O Father, * your longing and love for Christ were great, * inciting you unceasingly, * O godly-minded Saint, to say * with the Apostle Paul, "To me to live is Christ, and to die is gain." [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰσχύϊ Θεοῦ καθωπλισμένος, * ἐπʼ ὤμων σου ἦρας τὸν σταυρὸν * καὶ ἐσταυρώθης, Ὅσιε, * τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πάθεσι· * διὸ ὁ ἅπας βίος σου Πάσχα Κυρίου ἐγένετο.

Devout Father, being armed with God's might, * you took up and carried your own cross, * and crucified yourself to the world * and to the sinful passions all. * And therefore your entire life became the Lord's Pascha evermore. [SD]

Δόξα.

Glory.

Σοφίαν τοῦ κόσμου οὐκ ἐκτήσω, * σοφίαν δὲ ὄντως τοῦ Θεοῦ * ἐδέξω, θεοδίδακτε, * τῇ καθαρᾷ καρδίᾳ σου, * καὶ ἔγνως τὰ ἀνέκφραστα καὶ ὑπὲρ φύσιν μυστήρια.

You did not obtain secular learning; * instead you, O Saint, were taught by God, * and you received within your heart * the wisdom that comes down from God; * and thus you knew ineffable and supernatural mysteries. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Παρθένε πανύμνητε Μαρία, * ἡ θεία εἰκών σου θαυμαστῶς * εὐφραίνει χείλη, ὄμματα, * καρδίαν καὶ διάνοιαν· * ἣν πίστει ἀσπαζόμενοι, ἰσχὺν μεγίστην λαμβάνομεν.

All-lauded and ever-virgin Mary, * your icon is holy and divine; * it wondrously brings joy to lips * and eyes and hearts and minds of all. * And when we kiss it full of faith, we get a blessing of mighty strength. [SD]

Ode 3: Katavasia

Ode 3: Katavasia

ᾨδὴ γʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode iii. Katavasia. Mode 4.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον.

Establish your servants who extol you, * O Mother of God, for they have formed * a spiritual choir for you * the living and abundant fount; * and graciously in your divine glory give glorious crowns to them. [SD]

Ode 3: Short Litany

Ode 3: Short Litany

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Mid-Ode Kathisma or Hypakoe

Mid-Ode Kathisma or Hypakoe

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα.

Kathisma.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Mode pl. 4. By conceiving the wisdom.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Γλυκυτάτῳ τῷ βέλει τῆς θεϊκῆς * ἀγαπήσεως, Πάτερ, ἐκκεντηθείς, * τὸν κόσμον κατέλιπες καὶ μητρὸς σχέσιν ἔῤῥιψας * καὶ ἐν ἐρήμῳ ἐκτήσω τὴν θείαν πρὸς ἅπαντας * γενικὴν ἀγάπην, ἧς βέλος σε ἔνυττεν, * Ὅσιε, ἀπαύστως πρὸς ἀνάπαυσιν πάντων· διὸ ἐκ τοῦ αἵματος σῆς καρδίας ἠλέησας * ἀσθενεῖς, κινδυνεύοντας, * πενθοῦντας, πλανωμένους, πτωχούς, * ἔτι δὲ τεθνεῶσιν ἔδωκας * ἀναψυχὴν ταῖς εὐχαῖς σου πρὸς Κύριον.

You, O Father, were pricked by the sweetest dart * of divine love and charity in the heart. * And therefore you quit the world and cut your mother's apron strings. * In the desert you acquired divine all-embracing love, * and its arrow, that pierced you, incited you ceaselessly * to console and comfort and give rest to all people. * And thus with a bleeding heart you had mercy on everyone * sick, in danger, and at risk, * on mourners, the deceived, and the poor, * and you even gave refreshment to the dead,* by your prayers to the Lord, O Paisios. [SD]

Δόξα. Ἕτερον.

Glory. Another.

Ἦχος πλ. δʹ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Mode pl. 4. By conceiving the wisdom.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Ὑποκύπτων τῷ βάρει τῶν πειρασμῶν * καὶ κεντούμενος βέλει τῶν λυπηρῶν, * ἐξαίφνης σε εὕρηκα ὀξυτάτην ἀντίληψιν, * ὅτι πρὶν εἴπω· Ἅγιε Παΐσιε, πρόφθασον, * ἐνώπιόν μου ἔστης, ὀ θαῦμα ἐξαίσιον! * τὸν γὰρ στεναγμόν μου τὸν κρυπτὸν οὐ παρεῖδες, * οὐδὲ τῆς καρδίας μου τὴν πικρὰν θλῖψιν, Ὅσιε, * ἀλλʼ ὡς δοῦλος φιλότιμος * τοῦ μόνου φιλανθρώπου Θεοῦ * ἐπεσκέψω τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν, * ἰατρείαν παρέχων ἀέλπιστον.

When the weight of temptations had bowed me down * and the arrow of sorrow was piercing me, * you suddenly came to me, and your help was immediate. * Before I even said, "St. Paisios, come to me," * O marvelous wonder! you were standing in front of me. * You did not ignore my heart's most bitter affliction, * nor even my hidden sighs, O devout one, but rather as * a most honorable servant of * the only God who loves mankind, * you visited me in my infirmity, * and provided me healing beyond all hope.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἦχος πλ. δʹ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Mode pl. 4. By conceiving the wisdom.

Ὁρατῶς τῇ εἰκόνι σου παρεστώς, * ὥσπερ ζώσῃ παρίσταμαι νοερῶς * καὶ πόθῳ προσπίπτων σοι, εὐλαβείᾳ ἀσπάζομαι * τοὺς τοὺς ἀχράντους πόδας, Παντάνασσα Δέσποινα, * εὐχαριστίας προσφέρων, ἀνθʼ ὧνπερ ἀπήλαυσα, * καὶ ἀναβοῶν σοι ἐν καρδίᾳ σκιρτώσῃ· * Μαρία, τὸ πάμφωτον τοῦ Δεσπότου παλάτιον * σὺ ὑπάρχεις, Πανάχραντε· * ὅλος γὰρ κατῴκησεν ἐν σοὶ * Θεὸς Λόγος, ἵνα με τὸν ἄνθρωπον * κατὰ χάριν θεὸν ἀεργάσηται.

When I physically stand near your most sublime * holy icon, O Lady and Queen of all, * I sense I am standing in your live presence noetically. * With love I bow and reverently kiss your all-holy feet, * and send up my thanksgiving for blessings I have received, * and with heart exultant I cry out to you, "Mary, * you are the most luminous royal palace of the Master, * all-immaculate Virgin pure. * For God the Logos wholly dwelt * in your womb, so as to finish making me, * the human being, into a god by grace." [SD]

Ode 4: Horologion: Canon-1

Ode 4: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ δʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode iv. Mode pl. 4. Heirmos.

Εἰσακήκοα Κύριε.

Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν θεότητα. (δίς)

I have heard the report, O Lord, * of Your incarnation, which is a mystery. * I considered Your astounding works, * and I glorified Your divinity. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυβερνήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν ἐμῶν πταισμάτων, Θεονύμφευτε.

I entreat you, O Bride of God * who have borne the Helmsman and Lord, to pacify * the confusion that my passions bring * and the surging waves of my iniquities. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένῳ τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυήσασα, καὶ Σωτῆρα πάντων, τῶν ὑμνούντων σε.

You have borne the compassionate * Lord who is the Savior of all who sing your praise. * Hence, bestow upon me the abyss * of your own compassion which I now invoke. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἀπολαύοντες, Πάναγνε, τῶν σῶν δωρημάτων εὐχαριστήριον, ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, οἱ γινώσκοντές σε Θεομήτορα.

We who know you, O wholly pure * Virgin, to be truly the Mother of our God, * have enjoyed so many gifts from you. * Hence, we sing this canticle of gratitude. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτημένοι σε, Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης, ἐκλυτρούμεθα.

In possessing you as our hope * and the stable buttress and solid battlement * of salvation, O all-lauded one, * we are liberated from all misery. [SD]

Ode 4: Menaion: Canon-1

Ode 4: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Σύ μου ἰσχύς.

Mode pl. 4. You are my strength.

Σύ μου ἰσχύς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σὺ ὡς τρυφὴν πᾶσαν οἰόμενος στέρησιν, * τὴν νηστείαν ὡς τερπνὴν ἀπόλαυσιν καὶ πᾶσαν ἄσκησιν ὡς χαράν, * ἐπενόεις ἄθλους παντοειδεῖς, Πάτερ ὅσιε· * ἐνίκα γὰρ τοὺς κόπους ὁ πόθος τοῦ Δεσπότου, * Ὃν ἐζήτεις ὡς μόνον παμπόθητον.

Delight for you was deprivation and abstinence; * you considered fasting to be luxury, and all ascetic discipline was joy. * Therefore you invented all kinds of novel ascetic feats. * For your exclusive longing for the all-cherished Master, * O devout one, prevailed over every toil. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὢ πῶς ἐν γῇ ἔζης, Παμμάκαρ, ὡς ἄγγελος * καὶ Ἀγγέλους εἶχες βοηθοῦντάς σοι καὶ τοὺς Ἁγίους συγκοινωνούς! * μεθʼ ὧν νῦν χορεύων ἐν οὐρανίοις σκηνώμασι, * μὴ παύσῃ, δυσωποῦμεν, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων * τῶν τιμώντων σε, πάτερ Παΐσιε.

We are amazed how like an angel you lived on earth, * how the Angels helped you, O Paisios, how you conversed with Martyrs and Saints. * Now that you are dancing with them in heaven, we pray to you * in earnest, holy Father: Do not cease interceding * on behalf of all people who honor you. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Μέσῳ φωτὸς πλήρης γλυκύτητος ὤφθη σοι * ὁ Δεσπότης, ὢ μεγίστης χάριτος! ὅθεν ἐβόας ἐξεστηκώς· * Πῶς ἐνέπτυσάν Σε, τοιούτῳ κάλλει κοσμούμενον; * Χιλίους ἔτι χρόνους εἰ ἔζων ἐν ἀσκήσει, * οὐκ ἂν ἤρκουν μοι, Σῶτερ, εὐχαριστῆσαί Σοι.

When Christ the Lord, all full of sweetness, appeared to you * in divine light, what a gift of grace this was! And you in ecstasy cried aloud: "Such amazing beauty! O Savior, how could they spit on You? * Were I to live another thousand years as an ascetic, * even then I could not thank You properly." [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἐν τῷ Σινᾶ ὤφθης ὡς Μήτηρ φιλόστοργος * Παϊσίῳ τῷ θερμῷ ἱκέτῃ σου, ὃς καὶ θαυμάζων τὴν σὴν στοργὴν * καὶ τὴν γλυκυτάτην παραμυθίαν σου, ἔλεγε· * Σὺ Μήτηρ μου ὑπάρχεις, Θεομῆτορ Παρθένε, * καὶ εἰς σὲ ἐμαυτὸν ἀνατέθηκα.

Your devotee, devout Paisios, was amazed * by your tender love and sweetest comforting, when you appeared on Sinai to him * as a loving Mother, who cared for him; and he cried aloud: "O Virgin Theotokos, I count you as my mother, * and I have dedicated myself to you." [SD]

Ode 4: Menaion: Canon-2

Ode 4: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Mode 4. When the Prophet Habakkuk.

Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἄῤῥητον, ὑπέρλαμπρον, ἄπλετον φῶς * ἔλαμψέ ποτε τῇ Καλύβῃ σου Χάριτος θείας· * ὅθεν θείῳ φωτισμῷ καταυγασθείς, μακάριε, * ἔνθεα νοήματα ἔβλυσας.

After the resplendent, ineffable light * of the grace of God once shone boundlessly inside your cabin, * filling you with the divine * enlightenment, O blessed one, * God-inspired concepts poured forth from you. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τέκνον ὥσπερ τρέφει πατὴρ στοργικός, * οὕτω σε ἐφρόντιζε Κύριος ἐν τῇ ἐρήμω· * ἐπιῤῥίψας γὰρ Αὐτῷ * ἐλπίδα πᾶσαν, Ὅσιε, * ὅλως ἀμερίμνως ἐβίωσας.

Living in the desert, O Saint, you were free * of all earthly cares, O Paisios, for you had cast your * every hope upon the Lord; * and He indeed took care of you, * as a loving father supports his child. [SD]

Δόξα.

Glory.

Εὔχαριν, γλυκύτατον καὶ προσηνῆ, * Χριστοῦ εὐωδίαν ἐκχέοντα, Πάτερ, σὲ ἔγνω * πᾶς ἐρχόμενος πρὸς σε· * καὶ θλίψεις ἀποθέμενος * ὡς ὑπόπτερος ἀπήρχετο.

Father, all who came to you seeking advice * experienced you as a gracious man, so sweet and gentle, * breathing the fragrance of Christ. * And putting off their troubles all, * they departed soaring on wings of hope. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ῥήμασιν οὐκ ἔστιν ὑμνεῖν σε, Ἁγνή· * ὅθεν τί προσάξωμεν ἄξιον σοὶ τῇ Πανσέπτῳ; * πίστιν μόνον ἀληθῆ * πανευλαβῶς προσφέρομεν, * ἥνπερ μὴ παρίδῃς, δεόμεθα.

There is no extolling you rightly with words. * Therefore what is worthy to offer you, all-holy Virgin? * Only true and constant faith, * which we with reverence bring to you. * And we pray that you disregard it not. [SD]

Ode 4: Katavasia

Ode 4: Katavasia

ᾨδὴ δʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode iv. Katavasia. Mode 4.

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

When the Prophet Habakkuk heard the divine * and incomprehensible counsel of Your Incarnation * from the Virgin, O Most High, * considering, he cried aloud: * Glory to Your power, O Lord my God. [SD]

Ode 5: Horologion: Canon-1

Ode 5: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ εʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode v. Mode pl. 4. Heirmos.

Φώτισον ἡμᾶς.

Φώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου Κύριε, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, τὴν σὴν εἰρήνην, παράσχου ἡμῖν φιλάνθρωπε. (δίς)

Sovereign Lord our God, * as the One who loves humanity, * with your commandments enlighten us, we pray; * and also grant us * Your peace with Your own uplifted arm. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἔμπλησον, Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου, τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, τῆς εὐφροσύνης, ἡ γεννήσασα τὸν αἴτιον.

Since you bore the prime * Source of happiness, impart to me, * O pure Maid, your unadulterated joy. * And fill my heart now * to overflowing with your happiness. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων, Θεοτόκε Ἁγνή, ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν, καὶ τὴν εἰρήνην, τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.

Mother of our God, * do redeem us from all jeopardy, * since the eternal Redemption you have borne, * and Peace that passes * all understanding, O Virgin pure. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Λῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον.

Dissipate the gloom * of my trespasses, O Bride of God, * with the effulgence of your irradiance, * being the Mother * of the divine pre-eternal Light. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἴασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθένειαν, ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν ὑγείαν, τῇ πρεσβείᾳ σου παράσχου μοι.

Cure the weakness wreaked * by my passions, O pure virgin Maid. * Account me worthy of your solicitude, * and by your earnest * intercessions give me health again. [SD]

Ode 5: Menaion: Canon-1

Ode 5: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἵνα τί με ἀπώσω.

Mode pl. 4. Why reject me, Your servant.

Ἵνα τί με ἀπώσω.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Νικητὴς τῶν δαιμόνων * ὄντως κραταιότατος ἐδείχθης, Ὅσιε· * οὐ γὰρ ἐπτοήθης * τὰς ἐνέδρας αὐτῶν καὶ τὰ φόβητρα, * ὅπλον σωτηρίας τὸν τοῦ Χριστοῦ σταυρὸν κατέχων * καὶ ταπείνωσιν ἔχων ὡς θώρακα.

You became a most mighty * victor over demons, O devout Paisios. * You were not afraid of * their attacks and their terrors and treachery, * for you had the saving shield of the cross of Christ the Savior * and the breastplate of holy humility. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὴν πτωχεύουσαν πλούτῳ * ἀλλὰ πλουτοδότιδα, Πάτερ, Καλύβην σου * αἴγλῃ οὐρανίῳ * ἐπεσκέψατο αἴφνης ἡ ἔνδοξος * μάρτυς Εὐφημία, πληροῦσα θείας εὐφροσύνης * καὶ εἰρήνης πολλῆς τὴν καρδίαν σου.

When the glorious martyr * Euphemia suddenly in bright celestial light * visited your cabin, * which was lacking in wealth but made others rich, * she filled you, O father, with divine joy and exultation, * and your heart she infused with profoundest peace. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὅλος πῦρ ἐγεγόνεις, * ὅτε τὰς εὐχάς σου Κυρίῳ ἀνέπεμπες * ὑπὲρ τῶν τεθνεώτων * μετὰ πόνου θερμοῦ τε καὶ πίστεως· * ὅθεν σαῖς πρεσβείαις ὁ Πολυέλεος Δεσπότης * ἐκ πυρὸς αἰωνίου ψυχὰς ἐῤῥύσατο.

When you sent up your prayers * to the Lord with burning pain and with unwavering faith * on behalf of people * who had died, you, O father, lit up like fire. * By your intercessions, therefore, the all-merciful Master * rescued souls out of hell's everlasting fire. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ὑπὸ σοῦ, Θεομῆτορ, * ὁ σεπτὸς Παΐσιος τροφὴν ἐδέξατο· * Ἄγγελος γὰρ τούτῳ * κεκμηκότι τροφὴν θείαν ἔδωκε, * λέγων· Εἰς τὴν δόξαν τῆς Παναγίας Θεοτόκου. * Ὢ τῆς θείας προνοίας σου, Δέσποινα!

Saint Paisios told us * that he had been fed by you, O Mother of our God. * Once he was exhausted, * and an Angel gave him divine food to eat, * saying, "To the glory of the all-holy Theotokos." * Such, O Lady, is your divine providence! [SD]

Ode 5: Menaion: Canon-2

Ode 5: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Mode 4. Amazed was the universe.

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Πυρί, Πάτερ ὅσιε, τῶν πειρασμῶν πυρούμενος, * ὥσπερ ὁ χρυσὸς ἐν τῇ καμίνῳ * ἐκαθαρίσθης, καὶ διὰ πείρας μαθὼν * ἐδίδαξας ὅτι ἐν χαρᾷ * θλίψεις οἱ βαστάζοντες σωτηρίαν εὑρίσκουσιν.

When you were consumed with fire of temptations, O devout * Father, you were purified like gold is * inside a furnace; and through experience * you learned and you taught that those who bear * tribulations joyously find salvation forevermore. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀρίστην ὠνόμασας ὡς ἀσφαλῆ καὶ σύντομον * τὴν τρίβον τῆς ταπεινοφροσύνης· * καὶ γὰρ ἀσκήσει ἀναλωθεὶς ὑψηλῇ, * ἔγνως ὡς ἁπλοῖς καὶ ταπεινοῖς * ἄφθονος χαρίζεται ἡ Θεοῦ Χάρις, Ὅσιε.

O Saint, you called excellent the road of humble-mindedness, * for it is the safest and the shortest. * After expending yourself in highest forms * of ascetic discipline your learned: * God gives grace abundantly to the humble and innocent. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἰώμενος, Ὅσιε, νοσήματα τοῦ σώματος, * νόσων τῆς ψυχῆς ἐπεμελήσω, * εὐστόχοις λόγοις, ὥσπερ καλὸς ἰατρός, * εἰς φιλοτιμίαν παραινῶν, * πίστιν καὶ μετάνοιαν καὶ πρὸς βίου διόρθωσιν.

Devout Father, as you cured one's physical infirmities, * you took care of spiritual diseases, * and as a good doctor, with appropriate words, * you advised your patients to believe, * repent, and correct their life, and to live it with dignity. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Σὺ Εὔας ἡ λύτρωσις καὶ τοῦ Ἀδὰμ ἀνάκλησις * κόσμου τε χαρὰ καὶ σωτηρία· * ἡ μὲν γὰρ Εὔα παρακοῇ πρὸς Θεὸν * ἀπέκλεισε πύλην τῆς Ἐδέμ, * σὺ δὲ ταύτην ἤνοιξας, τῷ Κυρίῳ ὑπείκουσα.

For Adam and Eve you are the recall and deliverance, * joy of all the world and its salvation, * all-holy Virgin. The gate of Eden was shut * by Eve's disobedience to God, * whereas you reopened it when, O Maid, you obeyed the Lord. [SD]

Ode 5: Katavasia

Ode 5: Katavasia

ᾨδὴ εʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode v. Katavasia. Mode 4.

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.

Amazed was the universe by your divine magnificence. * You who were perpetually virgin * carried the heavenly God of all in your womb * and gave birth to the eternal Son, * who awards salvation to all who sing hymns of praise to you. [SD]

Ode 6: Horologion: Canon-1

Ode 6: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ Ϛʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vi. Mode pl. 4. Heirmos.

Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.

Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις, ὅτι κακῶν ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾍδῃ προσήγγισε, καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε. (δίς)

I pour out my supplication to the Lord, * and I tell Him all about my afflictions, * and that my soul has been flooded with evils, * and that my life has come close to being in hell. * Like Prophet Jonah, I entreat, * "Raise me up from corruption, O Lord my God." (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ, τὴν τῇ φθορᾷ καὶ θανάτῳ μου φύσιν, κατασχεθεῖσαν, Παρθένε, δυσώπησον, τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν κακουργίας με ῥύσασθαι.

Solicit * your Son and Lord to rescue me * from the enemies' malignance, O Virgin, * as He redeemed out of death and corruption * my human nature held down by mortality * and overpowered by decay, * having freely submitted Himself to death. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Προστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, καὶ φρουρὰν ἀσφαλεστάτην, Παρθένε, τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν, καὶ δέομαι διαπαντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ῥυσθῆναί με.

O Virgin, * I know you well as Patroness * of my life and most reliable sentry. * For you disperse a great throng of temptations, * and spiteful treatment by demons you drive away. * And constantly do I entreat * to be saved from my passions' depravity. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ ψυχῶν σε παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλατυσμὸν ἐν ταῖς θλίψεσι, Κόρη, καὶ τῷ φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα· Ὧ Δέσποινα, καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον.

We have you * as a protective citadel * and the absolute salvation, O Maiden, * of our souls, and in straits as a broad way. * And in your light we unceasingly jubilate. * And now, O Lady, we beseech, * from the passions and perils deliver us. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἐν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου, ἀλλʼ ἡ Θεὸν καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ τὸν λυτῆρα τῶν νόσων κυήσασα, σοῦ δέομαι τῆς ἀγαθῆς, ἐκ φθορᾶς νοσημάτων ἀνάστησον.

I lie now * in failing health upon my bed, * and there is no cure for my ailing body. * But I entreat, O good Lady who gave birth * to the Reliever of illnesses, who is God * the Savior of the world, and plead: * raise me up from the ravages of disease. [SD]

Ode 6: Menaion: Canon-1

Ode 6: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Mode pl. 4. Be gracious to me.

Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σαφῶς τὰ πόῤῥω ὁρῶν, * ὥσπερ ἐγγύς, Πάτερ ὅσιε, * καὶ βάθη τῶν καρδιῶν καθορῶν, ἀφύπνισας * πολλοὺς καὶ ὡδήγησας εἰς θεογνωσίαν * καὶ ὁδὸν ὄντως σωτήριον.

Events that were far away * you clearly saw as if they were near, * devout Father, and you saw into many people's hearts; * you roused them guided them on the way of salvation * and to knowledge of the only God. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὑψώθης εἰς οὐρανούς, * ὅλος μετάρσιος γέγονας, * καὶ θεωρῶν μυστικῶς τὰ θεῖα μυστήρια, * Παΐσιε ὅσιε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ * τὸν Θεὸν ὑπερεδόξαζες.

O Saint, you were lifted up * into the heavens and thus became * all heavenly, O devout Paisios. You perceived * divine secrets mystically, and you therefore greatly * glorified the Lord with all your heart. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Προχέων ἐξ οὐρανοῦ * πλουσίαν χάριν ὁ Κύριος, * ἠξίωσέ σε ποιεῖν τεράστια θαύματα· * ἔτι γὰρ ἐφίστασο καὶ μὴ αἰτουμένοις * τὴν βοήθειάν σου, Ὅσιε.

From heaven the Lord poured out * abundant grace over you, Saint. * He granted you to perform extraordinary miracles. * For you have at times appeared to people in crisis, * even though they had not sought your help. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἐκ σοῦ ἐτέχθη, Ἁγνή, * ὁ τῆς χαρᾶς ἡμῶν αἴτιος, * Χριστός, ἡ πάντων χαρά, ζωὴ καὶ ἀνάστασις· * ὅθεν χαρμοσύνως σοι ἐκβοῶμεν· Χαῖρε, * ἡ παντὸς τοῦ κόσμου λύτρωσις.

O pure Virgin, you gave birth * to Christ, the cause of our utmost joy. * Resurrection and life and joy of all is He indeed. * Therefore we salute you now and with joy we cry out: * O redemption of the world, Rejoice! [SD]

Ode 6: Menaion: Canon-2

Ode 6: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τὴν θείαν ταύτην.

Mode 4. O godly-minded believers.

Τὴν θείαν ταύτην.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰλὺν παθῶν ἀποθέμενος, * ἐδείχθης ἀκηλίδωτον ἔσοπτρον, καὶ φῶς δεξάμενος * τῆς τρισηλίου Θεότητος * ἀντανακλάσεις, Πάτερ, ἡμῖν ἐξήστραψας.

Since you removed all impurity * of passion, you became a clean mirror; and when you received the light * of the tri-solar Divinity, * O Father, you flashed forth its reflections onto us. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἐν σοὶ Θεὸς ἀνεπαύσατο, * ἐπεὶ ἠρνήσω πᾶσαν ἀνάπαυσιν καὶ ἐκοπίασας, * νυχθημερὸν δαπανώμενος * τοῦ ἀναπαῦσαι, Ὅσιε, τὸν πλησίον σου.

O Father, God rested in your soul, * for you renounced all comfort and rest for Him and labored day and night, * expending all of your energy, * to give your neighbor rest, O devout Paisios. [SD]

Δόξα.

Glory.

Πολλὰ ἐποίεις θαυμάσια * εὐχαῖς σου πρὸς Χριστὸν τὸν φιλάνθρωπον, Οὗπερ καὶ ἔκρουες * ἐν στεναγμοῖς τῆς καρδίας σου * τὴν τοῦ ἐλέους θύραν ἀόκνως, Ὅσιε.

O Saint, you did many miracles * through your unceasing prayers to Christ our God who loves humanity. * And at the door of His tender love * and mercy you persistently knocked with heart-felt sighs. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἁγνείας θεῖον κειμήλιον, * πανεύοσμον Θεοῦ οἰκητήριον, οἶκόν με ποίησον * τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος * ταῖς σαῖς πρεσβείαις, Κόρη ἀειμακάριστε.

All-holy treasure of chastity, * all-blessed Maiden, you are the wholly fragrant dwelling place of God. * By your entreaties to Him, I pray, * make me into a house of the Spirit's gifts of grace. [SD]

Ode 6: Katavasia

Ode 6: Katavasia

ᾨδὴ Ϛʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode vi. Katavasia. Mode 4.

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες.

O godly-minded believers, come * and celebrate this sacred and venerable feast and thus extol * the Theotokos, and clap our hands, * and glorify our God who was truly born of her. [SD]

Ode 6: Short Litany

Ode 6: Short Litany

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are the King of peace and the savior of our souls, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Principal Kontakion and Synaxarion

Principal Kontakion and Synaxarion

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Κοντάκιον.

Kontakion.

Ἦχος πλ. δʹ. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Mode pl. 4.

Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ἀγγελικῶς ἐπὶ τῆς γῆς πολιτευσάμενος * καὶ διʼ ἀγάπης λάμψας, ὅσιε Παΐσιε, * μοναζόντων μέγα στήριγμα ἀνεδείχθης, * τῶν πιστῶν χειραγωγὸς πρὸς βίον ἅγιον, * οἰκουμένης δὲ ἐντρύφημα γλυκύτατον. * Διὸ κράζομεν· Χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε.

Leading your life on earth in an angelic manner, * and brightly shining through your love, devout Paisios, * you became a great encouragement for monastics, * and a guide for the believers to a holy life, * for the whole wide world a source of sweet divine delight. * So we shout to you: Rejoice, Father known throughout the world! [SD]

Ὁ Οἶκος.

Oikos.

Ἄγγελοι διηπόρουν, πῶς ἐν σώμαιτι ὤν, Πάτερ, εἰς οὐρανοὺς διʼ ἀγάπης ἀνέβης, κἀντεῦθεν θείας ἀγάπης πλησθείς, τὴν γῆν τῷ φωτὶ τῆς ἀγάπης οὐράνωσας! Ἡμεῖς δέ, σὲ θαυμάζοντες, πανευλαβῶς βοῶμέν σοι τοιαῦτα·

Angels were all in wonder, how, O Father, in body, you ascended through love to the heavens, and how from there, filled with divine love, with the light of love you made the earth heavenly. And we who are in awe of you salute you thus with utmost reverence: [SD]

Χαῖρε, ὁ μύστης τῆς ἡσυχίας· χαῖρε, δοχεῖον ἀγάπης θείας.

Rejoice, the mystic of sacred stillness; rejoice, the vessel of love for and of God.

Χαῖρε, ὁ Ἀγγέλων ἄρτον δεξάμενος· χαῖρε, ὁ Ἁγίους ὑποδεξάμενος.

Rejoice, for you received the bread of Angels; rejoice, for you received Saints in your cabin.

Χαῖρε, ὅτι τὸν Θεάνθρωπον ἠξιώθης κατιδεῖν· χαῖρε, ὅτι τῆς Θεόπαιδος ἐθεάσω τὴν μορφήν.

Rejoice, for you were granted to see the God-man Christ; rejoice, for you also had visions of the Mother of God.

Χαῖρε, ὁ εὐσυμπάθητος ὑπὲρ πάντων εὐχέτης· χαῖρε, ὁ παντὸς τοῦ κόσμου ἀφανὴς εὐεργέτης.

Rejoice, most sympathetic intercessor for all people; rejoice, O invisible benefactor of the whole world.

Χαῖρε, Ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχος ἄριστος· χαῖρε, κακοδοξίας ἀντίπαλος κράτιστος.

Rejoice, distinguished champion of Orthodoxy; rejoice, mighty opponent of schism and heresy.

Χαῖρε, τοῦ Ὄρους Ἄθω ἡ αἴγλη· χαῖρε, Μονῆς Θεολόγου ἡ σκέπη.

Rejoice, the splendor of Holy Mt. Athos; rejoice, protector of the Theologian's Convent.

Χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε.

Rejoice, Father known throughout the world!

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.

Stand for the reading of the Synaxarion.

Συναξάριον

Synaxarion

Τῇ ΙΒʹ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ νέου τοῦ Ἁγιορείτου, τελειωθέντος ἐν εἰρήνῃ, ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἐννεακοσιοστῷ ἐνενηκοστῷ τετάρτῳ (1994).

On July 12, we commemorate our devout father Paisios the New of the Holy Mountain Athos, who reposed in peace in the year 1994.

Στίχοι

Verses

Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεῷ μόνῳ,

Paisios lived alone for God alone;

Πολλοὺς τεθλιμμένους ἐκούφισεν πόνων.

But he lightened the pain of many who were troubled.

Ἡνωμένος γὰρ τῷ Θεῷ διʼ ἀγάπης,

For being united to God through love,

Παραμυθεῖσθαι πάντας εἴληφεν χάριν.

He received the grace to comfort all.

Δωδεκάτῃ Παΐσιος ἀνέσπερον αὐγὴν εἶδε.

On the twelfth, Paisios saw the never-setting light.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

On this day we also commemorate the holy Martyrs Proclus and Hilary.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μιχαὴλ τοῦ Μαλεΐνου, ὃς ἐχρημάτισε πατὴρ πνευματικὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.

On this day we also commemorate our devout Father Michael Maleinus, the spiritual father of St. Athansius of Athos.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεραπίωνος· καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου, Ἡρακλείου, Φαύστου, Μηνᾶ, καὶ τῆς συνοδείας αὐτῶν· καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μάμαντος, πέραν ἐν τῷ Σίγματι.

On this day we also commemorate the holy Martyr Serapion; and the holy Martyrs Andrew the Commander, Heraclius, Faustus, Menas, and their company; and the holy Martyr Mamas, over in Sigma.

Ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμοῤῥοοῦσα, ἣν ἰάσατο ὁ Χριστός, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

St. Veronica, the woman with the flow of blood whom Christ cured, reposed in peace.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By their holy intercessions, O God, have mercy on us. Amen.

Ode 7: Horologion: Canon-1

Ode 7: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ ζʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode vii. Mode pl. 4. Heirmos.

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες, ἐν Βαβυλῶνί ποτε, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. (δίς)

Those Servants from Judea, * who of old were deported and sent to Babylon, * once treaded on the fire * of the furnace by holding * to the faith in the Trinity * and chanted: Blessed are You the God of our fathers. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶτερ, οἰκονομήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῴκησας τῷ κόσμῳ, ἣν προστάτιν ἀνέδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητός εἶ.

As You wished our salvation * to be thusly dispensed, You abode within the womb * of the all-holy Virgin * whom You have manifested * to the world as our patroness. * O Savior, blessed are You * the God of our fathers. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνὴ δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων, ψυχῆς τε μολυσμάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

O pure Mother, implore Him * unto Whom you gave birth, Who delights in steadfast love, * to free from their offenses * and from their souls' defilements * those who cry out in faith and say * to Him: O blessed are You * the God of our fathers. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας, τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας, τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

You have shown forth Your Mother * as a tower of safety, salvation's treasury, * a spring of incorruption, * the doorway of repentance * unto all those who cry aloud * and say: O blessed are You * the God of our fathers. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Σωμάτων μαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀῤῥωστίας, Θεογεννήτρια, τῶν πόθῳ προσιόντων, τῇ σκέπῃ σου τῇ θείᾳ, θεραπεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτῆρα Χριστόν, ἡμῖν ἀποτεκοῦσα.

Unto us you delivered * Christ the Savior; and hence we entreat you: Deign to heal * the bodily diseases * and spiritual ailments * of your servants who earnestly * to your divine shelter run, * O Lady Theotokos. [SD]

Ode 7: Menaion: Canon-1

Ode 7: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Παῖδες Ἑβραίων.

Mode pl. 4. Servants, descendants.

Παῖδες Ἑβραίων.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ῥήματα ἔβλυζεν ἀγάπης * ἡ ἁπλή σου καὶ φιλόστοργος καρδία, * ἃ ἐνόουν σαφῶς λαοί, φυλαὶ καὶ γλῶσαι * καὶ ἡλικίαι ἅπασαι, ὧ Παΐσιε θεόφρον.

Sayings inspired by divine love * from your simple, caring heart poured out like water, * godly-minded devout Paisios, and clearly * were understood by tribes and tongues * and by people of all ages. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Φῶς τὸ ἐκλάμπον τῇ μορφῇ σου * τὴν λαμπρότητα ἐδείκνυ τῆς ψυχῆς σου· * ὅθεν πᾶς σὲ ὁρῶν ἐκ θάμβους ἠλλοιοῦτο, * βοῶν· Ἀρκεῖ μοι βλέπειν σε, ὦ γλυκύτατέ μου Πάτερ.

Light brightly shone from your appearance, * indicating that your soul was even brighter. * All who saw you were changed and cried out in amazement, * saying, "It is enough for me just to see you, my sweet father." [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὕδωρ ζωήῤῥυτον ἀντλοῦμεν * τῇ μελέτῃ τῶν ἁγίων σου ῥημάτων· * ἀναβλύζουσι γὰρ κρουνοὺς θεογνωσίας * καὶ πρὸς ζωὴν ἀνάγουσι φωτεινὴν καὶ μακαρίαν.

Studying your all-holy writings * is like drawing from a well of living water; * for the knowledge of God pours out from them, O father, * they also lead us up to life that is luminous and blessed. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σκέπη ὑπάρχουσα, Παρθένε, * ὡς νεφέλη μυστικῶς ἐπισκιάζεις * καὶ φρουρεῖς ἀσφαλῶς ἐκ βλάβης ἀσεβούντων * τοὺς ὀρθοδόξως, Πάναγνε, σὲ τιμῶντας εἰς αἰῶνας.

You, all-pure Virgin, are a shelter * for the Orthodox who honor you correctly. * You protect us from harm that comes from the impious, * and like a cloud you mystically overshadow us forever. [SD]

Ode 7: Menaion: Canon-2

Ode 7: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Mode 4. Godly-minded three.

Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ῥῆμα ἄξιον * τοῦ ἐξειπεῖν οὐκ ἔχομεν πῶς ὑπερέβαινες * τοὺς νόμους τοὺ φυσικούς, * τελῶν πλεῖστα θαύματα, καὶ πῶς ἐνόησας * θείᾳ Χάριτι * τῶν νόμων τῶν πνευματικῶν * τὴν ἐνέργειαν, Παμμάκαρ.

We do not have words * sufficient to relate how you transcended natures laws, * performing as you did * uncountable miracles, or how you understood * how the spiritual laws * would operate, by grace divine, * O all-blessed holy Father. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀληθέστατον * τὸ τοῦ Κυρίου λόγιον, ὅτι οὐ δύναται * κρυβῆναι λύχνος φωτός· * καὶ γὰρ τὸ σὸν ὄνομα, ὡς μὴ κρυπτόμενον, * πᾶσιν ἔλαμψεν * ἀποστεροῦν σε, Ὅσιε, * τῆς σῆς φίλης ἡσυχίας.

True indeed is the Lord's * axiom, that a lamp when it is lit cannot be hid; * and this applied to you. * Your name and your reputation were not hid for long * but gave light to all, * depriving you of your beloved * sacred stillness, O devout Saint. [SD]

Δόξα.

Glory.

Μέγαν εὕραντο * πατέρα οἱ συῤῥέοντες εἰς τὴν Καλύβην σου· * κατέθελγες γὰρ αὐτοὺς * ἁπλότητι τρόπων σου, χάριτι λόγων σου, * καὶ παρένεσις * αὐτοῖς ὑπῆρχε, Ὅσιε, * φθεγγομένη καὶ σιγῶσα.

Those who thronged each day * to see you at your Cabin found in you a great father. * You charmed them all with the sheer * simplicity of your ways, and by your grace-filled words. * And their visit became * a verbal and inaudible * exhortation, O devout Saint. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ὑπὲρ ἥλιον * λαμπρὰν τῇ ὡραιότητι ψυχῆς καὶ σώματος * εὑρών σε ὁ Λυτρωτής, * ἐν σοὶ κατεσκήνωσεν, ἵνα ἐνδύσῃ ἡμᾶς * τὸ ὑπέρλαμπρον * ἀρχαῖον κάλλος, Δέσποινα, * πανυπέραγνε Παρθένε.

Our Redeemer found * the beauty of your soul and body shining brighter than * the sun, O Virgin most pure, * and He dwelt inside of you, according to His plan, * to clothe us again * in that most brilliant comeliness * that we had of old, O Lady. [SD]

Ode 7: Katavasia

Ode 7: Katavasia

ᾨδὴ ζʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode vii. Katavasia. Mode 4.

Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον. Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Godly-minded three * did not adore created things in the Creator's stead; * rather, disdaining the threat * of fire, they trampled it, and joyfully they sang: * "O supremely praised * and most exalted Lord and God * of the fathers, You are blessed." [SD]

Ode 8: Horologion: Canon-1

Ode 8: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ ηʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode viii. Mode pl. 4. Heirmos.

Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν.

Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν ὂν ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. (δίς)

O praise and bless Him * who by the armies of Angels * is extolled as King of the heavens, * supremely exalting Him unto all the ages. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένους, μὴ παρίδῃς Παρθένε, ὑμνοῦντας, καὶ ὑπερυψοῦντάς σε, Κόρη, εἰς αἰῶνας.

Do not disdain us * who need the help that you offer, * virgin Maiden, and who bless and extol you, * supremely exalting you unto all the ages. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλές, ἐπιχέεις τοῖς πιστῶς ὑμνοῦσί σε Παρθένε, καὶ ὑπερυψοῦσι τὸν ἄφραστόν σου τόκον.

Virgin, you pour out * your great abundance of healings * over those who faithfully extol you * and exalt supremely your ineffable childbirth. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ σαρκὸς τὰς ὀδύνας, Παρθένε, ἵνα σε δοξάζω τὴν Κεχαριτωμένην.

You heal the sicknesses * of my soul, O pure Virgin, * and the physical pains that afflict me. * Hence I glorify you the highly favored Maiden. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Τῶν πειρασμῶν σὺ τὰς προσβολὰς ἐκδιώκεις, καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους Παρθένε· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

You drive away from us * the assaults of temptations * and the onsets of passions, O Virgin. * Therefore do we praise you in hymns throughout the ages. [SD]

Ode 8: Menaion: Canon-1

Ode 8: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ.

Mode pl. 4. O extol Him.

Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰαμάτων τὴν χάριν ὡς πλουτήσας, * νοσημάτων δεινῶν ἀπήλλασσες νοσοῦντας· * ἀλλὰ τὴν σὴν ἀνίατον ἀσθένειαν * ὑπέμεινας γενναίως, διʼ ἀγάπην θέλων τοῖς πάσχουσι συμπάσχειν.

Being rich in the grace of cures and healings, * from severe illnesses you relieved many people. * But you, O Saint, courageously endured your own * incurable disease, for the sake of love, to suffer along with those who suffered. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Νοερῶν Ἀσωμάτων ἐνωτίζου * ὑμνῳδούντων Θεῷ τὸν τρισάγιον ὕμνον, * ὅτε ἡ νόσος μὲν κατέτηκε τὸ σῶμά σου, * σὺ δέ, καρτερόφρον, ὡς ἂν μὴ ἔχων σῶμα, τὴν ἄσκησιν ἐτήρεις.

When your illness was wearing down your body * you, O Saint, persevered in your ascetic practice, * as if you had no body, O stout-hearted man, * and you could hear the Angels extol God and sing to Him: Holy, Holy, Holy. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀποθέμενοι ἅπαν τὸ φορτίον * τῶν τοῦ βίου δεινῶν τῷ τάφῳ σου, Παμμάκαρ, * ἰσχύν, χαράν, ἐλπίδα κομιζόμεθα * καὶ τῶν ἀνιάτων δεινῶν τε νοσημάτων ἰάματα ἀντλοῦμεν.

When we come to your grave, all-blessed Father, * we unload all of life's insufferable burdens, * and we find hope and joy and strength to carry on, * and obtain the cures for incurable diseases and serious conditions. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Θεῖος θρόνος ὡς οὖσα, Θεοτόκε, * δυσωπῶ σε θερμῶς, μή με ἐάσῃς μόνον, * ὅτε Κριτοῦ τῷ θρόνῳ παραστήσομαι, * ἀλλὰ πρόστηθί μοι ὡς καλὴ μεσῖτις καὶ ῥῦσαι καταδίκης.

I implore you, O Virgin Theotokos, * as the throne of our God: At my final appearance * before the Judge's throne, may I not be alone, * but advocate for me, as good mediator, and free me from perdition. [SD]

Ode 8: Menaion: Canon-2

Ode 8: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Παῖδας εὐαγεῖς.

Mode 4. Guiltless were those Servants.

Παῖδας εὐαγεῖς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Θύσατε ἑαυτοὺς ὑπὲρ ἀλλήλων καὶ θείας χαρμονῆς ἐπαπολαύσετε, * λόγῳ μὲν ἐδίδαξας, * ἔργῳ δὲ ἐβεβαίωσας· * τὰ πάντα γὰρ γιγνόμενος τοῖς πᾶσιν, Ὅσιε, * ἐγεύου θείας παραμυθίας, * νῦν δὲ ὅλης ὅλως χαρᾶς ἐπαπολαύεις.

"Sacrifice yourselves for one another, and you will feel the joy of God abundantly." * So you taught us by your words * and assured us by your deeds; * for when you, O devout one, had become all things to all, * you tasted divine consolation; * and now you are enjoying the fullness of divine joy. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰθύνεις χοροὺς τῶν μοναζόντων διδάσκων· Γενναιοφρόνως ἀγωνίζεσθε * μετὰ ταπεινώσεως * καὶ πολλῆς συνέσεως, * καλῶς ὑποτασσόμενοι καὶ προσευχόμενοι * ἀπαύστως, τῇ εὐχῇ ἐντρυφῶντες * καὶ δοξολογοῦντες Θεὸν ἐν εὐλαβείᾳ.

You guide all monastics by your teachings, exhorting: "Exert yourselves with a courageous mind * and sincere humility, * understanding what you do. * Be willingly subordinate, and pray unceasingly, * delighting in the prayer to Jesus, * and sing hymns of glory to God with much devotion." [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἀφαρπάζεις ταχὺ ἐκ τοῦ ὀλέθρου, κινδύνους ἀποσοβεῖς, πάτερ Παΐσιε, * ἐπισκέπτῃ ἄνωθεν * ὁρατῶς τοὺς πάσχοντας, * ὑγείαν τοῖς νοσοῦσι μὲν παρέχων, Ὅσιε, * χαρὰν δέ, εἰρήνην καὶ ἐλπίδα * τοῖς ἐν ἀπογνώσει δεινῶς βεβυθισμένοις.

You snatch people quickly out of ruin; * you brush off impending dangers, O Paisios. * From on high you visibly * visit those in suffering. * O Father, to the sick you grant the restoration of health; * to those who are depressed and despairing * you give a sense of joy, peace and hope, O devout Saint. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Προεῖδέ σε, Παρθένε, ὁ Προφήτης, ὡς πάγχρυσον στάμνον μάννα φέρουσαν· νῦν δέ σε γιγνώσκομεν * ζωηφόρον τράπεζαν, * Χριστὸν τὸν Ἄρτον φέρουσαν, τὸν ἀδαπάνητον, * εἰς πάντων ζωὴν καὶ σωτηρίαν· * ὅθεν σε ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

O Virgin, of old the prophet Moses * foresaw you as the golden manna-holding jar. * Lady, we today perceive * you to be the life-bearing * and holy table bearing Christ the never-failing bread, * for the life of all and salvation. * Therefore we extol you in hymns to all the ages. [SD]

Ode 8: Katavasia

Ode 8: Katavasia

ᾨδὴ ηʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode viii. Katavasia. Mode 4.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

We praise and we bless and we worship the Lord.

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Guiltless were those Servants in the furnace. * The Son of the Theotokos went and rescued them. * He who was prefigured then, * having been incarnate now, * is gathering the whole wide world into His Church to sing: * "O all you works of the Lord, to all ages * sing praises to the Lord and exalt Him beyond measure." [SD]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν Θʹ Ὠδήν.

Stand for the singing of Ode ix.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.

Let us honor and magnify in song the Theotokos and the Mother of the light.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Magnificat: Mode of Canon

Magnificat: Mode of Canon

ᾨδὴ θʹ.

Ode ix.

Μεγαλυνάριον. Ἦχος πλ. δʹ.

The Magnificat. Mode pl. 4.

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Verse: My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδού γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Verse: For He has regarded the lowly state of His maidservant; for behold, henceforth all generations will call me blessed. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καί το ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν, καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Verse: For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. And His mercy is on those who fear Him from generation to generation. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Verse: He has shown strength with His arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Verse: He has put down the mighty from their thrones, and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς Πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Verse: He has helped His servant Israel, in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Ode 9: Horologion: Canon-1

Ode 9: Horologion: Canon-1

Τοῦ Ὡρολογίου - - -

From Horologion - - -

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.

Canon for the Theotokos.

ᾨδὴ θʹ. Ἦχος πλ. δʹ. Ὁ Εἱρμός.

Ode ix. Mode pl. 4. Heirmos.

Κυρίως Θεοτόκον.

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε Ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτοις χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες.

You are the Theotokos * lit'rally, O Virgin; * and we confess it, for we have been saved through you * whom we, O pure one, with choirs of angels magnify. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ῥοήν μου τῶν δακρύων, μὴ ἀποποιήσῃς, ἡ τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον, ἀφῃρηκότα Παρθένε, Χριστὸν κυήσασα.

Do not dismiss the river * of my tears, O Virgin. * For in your womb you conceived and you carried Christ * the Lord who takes every teardrop away from every face. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον, Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα.

With joy, all-holy Virgin, * fill my heart to fullness, * having received, O pure Maiden, the fullness of joy * and thereby causing the sorrow of sin to disappear. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Λιμὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσφευγόντων, γενοῦ Παρθένε, καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη, καὶ ἀγαλλίαμα.

For those who flee for safety * unto you, O Virgin, * be a retreat and a fortress immovable, * defense and shelter and refuge and joyous ecstasy. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι, λάμπρυνον, Παρθένε, τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, τοὺς εὐσεβῶς Θεοτόκον, σὲ καταγγέλλοντας.

With rays of your effulgence * brighten us, O Virgin, * who in the Orthodox manner declare you to be * the Theotokos who drives out the gloom of ignorance. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Κακώσεως ἐν τόπῳ, τῷ τῆς ἀσθενείας, ταπεινωθέντα, Παρθένε, θεράπευσον, ἐξ ἀῤῥωστίας εἰς ῥῶσιν, μετασκευάζουσα.

Restore my health, O Virgin; * for because of illness, * I am reduced to a state of tormenting pain. * Transform my feeble condition into vitality. [SD]

Ode 9: Menaion: Canon-1

Ode 9: Menaion: Canon-1

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.

Canon for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Mode pl. 4. The heavens were astounded.

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Λαμπρῶς τελοῦντες μνήμην τὴν ἱερὰν * Παϊσίου τοῦ θείου, σπουδάσωμεν καὶ τὰς ψυχὰς * ταῖς τούτου κοσμήσασθαι ἀρεταῖς, * τὸν ζῆλον ἐκμιμούμενοι, * ἅμα τὴν ἀνδρείαν, τὴν προσευχήν, * τὴν ταπεινοφροσύνην, * τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην * καὶ τὴν θυσίαν τὴν φιλότιμον.

In splendidly observing the sacred feast * of divine St. Paisios, let us diligently strive * to adorn our souls with his virtues all. * So let us emulate him in * bravery and zeal and unceasing prayer, * humility and meekness, * his love for God and neighbor, * his sense of honor and self-sacrifice. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὁλόλευκον ὑφάνας περιβολὴν * τῆς ψυχῆς, διʼ ἀπαύστου ἀσκήσεως καὶ προσευχῆς, * εἰς νυμφῶνα πλήρη θείου φωτὸς * εἰσῆλθες, Πάτερ ὅσιε, * ἔνθα σε ἐδέξατο ὁ χορὸς * ἁπάντων τῶν Ὁσίων, * τοῦ θείου Ἀρσενίου * ἀγαλλιάσει προεξάρχοντος.

You wove an all-white garment to dress your soul, * through your endless ascetic endeavors and unceasing prayer. * Thus arrayed, you entered the wedding hall, * which is suffused with light divine, * where the sacred chorus of all devout * ascetic saints received you. * And heading that reception * with utmost joy was St. Arsenios. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὑπέρλαμπρος ἡ δόξα καὶ εὐκλεής, * ἧς μετέχεις, Παΐσιε ὅσιε, ἐν οὐρανοῖς· * ταύτην μαρτυροῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς * τὰ σὰ ποικίλα θαύματα, * ὧνπερ ἀπολαύομεν οἱ πιστοί, * διʼ ὧν καὶ μεγαλύνεις * τὸν Κύριον τῆς δόξης, * τὸν ἐν Ἁγίοις δοξαζόμενον.

In heaven you partake of exceeding bright * and illustrious glory; and evidence of this on earth * are the many miracles you perform, * devout father Paisios, * miracles we the faithful enjoy each day. * By these you magnify Him, * our God, the Lord of glory, * who in His holy ones is glorified. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Σωτῆρα ἡ τεκοῦσα καὶ Λυτρωτήν, * καὶ ἡμᾶς σωτηρίας ἀξίωσον, ὡς ἀγαθή, * ὅπως ἐμπλησθῶμεν θείου φωτὸς * καὶ ψάλωμεν γηθόμενοι * τρισάγιον ὕμνον ἐν οὐρανοῖς * σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις, * δοξάζοντες Πατέρα, * Υἱὸν καὶ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον.

Good Lady, who gave birth to the Savior Christ * our Redeemer, we pray that you count us worthy to obtain * salvation, so that we may all be filled * with light divine and joyfully * in the heavens sing the thrice-holy hymn * with all the Saints together, * to glorify the Father * and Son and Holy Spirit evermore. [SD]

Ode 9: Menaion: Canon-2

Ode 9: Menaion: Canon-2

Ἕτερος. Τοῦ Ἁγίου.

Another. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἅπας γηγενής.

Mode 4. All you born on earth.

Ἅπας γηγενής.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτᾷ καὶ ἀγάλλεται, πάτερ Παΐσιε, * ὅτι διετράνωσας * τῇ πολιτείᾳ σου καὶ τοῖς θαύμασιν * εἰς πάσης γῆς τὰ πέρατα ἐν τοῖς ὑστέροις καιροῖς, * ὅτι ὄντως ὁ Χριστὸς καὶ σήμερον, * ὥσπερ χθὲς καὶ ἀεὶ ὁ αὐτός ἐστι.

All we born on earth * exultantly leap for joy, Father Paisios, * for by how you lived your life and by your miracles clearly you proclaimed, * even in latter days unto the ends of all the earth, * that the Savior Jesus Christ is the same * yesterday and today and forevermore. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Νεῦσον συμπαθῶς * ἡμῖν, Πάτερ ὅσιε, τοῖς ἐκτελοῦσι λαμπρῶς * τὴν ἁγίαν μνήμην σου * καὶ πᾶσαν αἴτησιν διαβίβασον * τῷ θρόνῳ τοῦ Παντάνκατος, καθὼς ὑπέσχου σαφῶς * τοῖς σοῖς τέκνοις, ὡς πατὴρ φιλότεκνος, * πρὸ τῆς σῆς μακαρίας κοιμήσεως.

Smile down on us, * devout Father, as we splendidly observe feast * of your holy memory, and take our every petition to the throne * of God the King of all, as you promised your spiritual * sons and daughters prior to your blessed repose, * as a father who cares for his children all. [SD]

Δόξα.

Glory.

Τάξεις μοναχῶν, * πιστῶν τὰ συστήματα, πάτερ Παΐσιε, * πᾶσα ἡλικία τε * καὶ ἅπαν γένος πανηγυρίζομεν * καὶ εὐλαβῶς προσπίπτοντες τῷ θείῳ τάφῳ σου, * ἐκζητοῦμεν δεινῶν ἀπολύτρωσιν * καὶ ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος.

Everyone today, * monastics and all believers, every age and race, * O father Paisios, observe the feast of your sacred memory. * We reverently visit your all-holy grave and pray * for the health of soul and body, and relief * from our pain and distress in the present life. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Νέμοις δωρεὰς * τοῖς πόθῳ ὑμνοῦσί σε καὶ μακαρίζουσι * τὴν ἀειμακάριστον, * τὴν Θεὸν Λόγον ἀφράστως τέξασαν * τὸν ποιητὴν τῆς κτίσεως, τὸν ὑπερύμνητον, * Ὃν ὑμνοῦσιν Ἀγγέλων τὰ τάγματα, * τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντα.

You distribute gifts * to all who extol you and with longing call you blest, * you the ever-blessed one, * you who ineffably mothered God the Word, * the Maker of creation Who is beyond measure extolled, * Whom angelic regiments extol on high * and unceasingly sing the thrice-holy hymn. [SD]

Ode 9: Katavasia

Ode 9: Katavasia

ᾨδὴ θʹ. Καταβασία. Ἦχος δʹ.

Ode ix. Katavasia. Mode 4.

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε.

All you born on earth, * with festival lamps in hand, in spirit leap for joy; * and all you the heavenly angelic orders, join in and celebrate; * and honoring the sacred wonders of the Mother of God, * sing the joyful salutation, "O rejoice, * Theotokos, all-blest, ever-virgin pure!" [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰωνων.

For all the powers of heaven praise You, and to You we offer up glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἐξαποστειλάριον.

Exaposteilarion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Mode 3. Apostles, you have assembled.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Πηγὴ ἀείῤῥυτος ὤφθης * χριστομιμήτου ἀγάπης, * Παΐσιε θεοφόρε, * τὴν οἰκουμένην ἀρδεύων * τοῖς ῥείθροις τῶν σῶν ῥημάτων * καὶ ὄμβροις τῶν σῶν θαυμάτων.

Devout and God-bearing Father * Paisios, you became a fount * of genuine Christ-like love, * irrigating the whole world * with the river of your words, * and the rain of your miracles. [SD]

Ἕτερον.

Another.

Ἦχος βʹ. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.

Mode 2. Let us in faith.

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.

Συναθροισθέντες σήμερον * τῇ ἁγίᾳ σου μνήμῃ * ἐν τῷ ναῷ σου, Ὅσιε, * καὶ κύκλῳ τοῦ σοῦ τάφου, * ἐν εὐλαβείᾳ βοῶμεν· * Ὦ Παΐσιε πάτερ, * καὶ τάφῳ καλυπτόμενος, * ἀοράτως ὑπάρχεις μέσον ἡμῶν, * ὅθεν δέξαι πάντων τὰς ἱκεσίας * καὶ δώρησαι πρεσβείαις σου * πᾶσι τὴν σωτηρίαν.

For this your holy memory * we have today assembled * here in your church and round about * your sacred grave, devout Saint * Paisios, and with reverence * we say to you, O Father: * Even concealed within the grave, * nonetheless you are with us invisibly. * So accept the prayers of all in attendance, * and grant salvation to us all, * by your strong intercessions. [SD]

Θεοτοκίον.

Theotokion.

Ἦχος βʹ. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.

Mode 2. Let us in faith.

Χάριν μεγίστην εὕρηκας * ἐκ Θεοῦ, ὡς ἐβόα * ὁ Γαβριήλ σοι, Πάναγνε, * Μεγαλόχαρη Κόρη· * ὅθεν ἡμεῖς γηθοσύνως * ἐκτενῶς σοι βοῶμεν· * Χαῖρε, ἡμῶν πρὸς Κύριον * θερμοτάτη πρεσβεία· χαῖρε, διʼ ἧς * θείας ἠξιώθημεν μετουσίας· Πανύμνητε, οὐ παύσομεν * ἀναμέλπειν σοι· Χαῖρε.

All-pure and greatly favored Maid,* you found the greatest favor * and grace from God, as Gabriel * said in his salutation. * And we in turn with great gladness * earnestly now salute you: * Rejoice, for you are she who prays * fervently to the Lord for our sake! Rejoice, * through you we were granted divine communion! * We shall not cease to sing Rejoice * to you, all-lauded Lady. [SD]

Οἱ Αἶνοι. Ἦχος αʹ.

Lauds. Mode 1.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Let everything that breathes praise the Lord. Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest. It is fitting to sing a hymn to You, O God. [SAAS]

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Praise Him, all you His angels; praise Him, all you His hosts. It is fitting to sing a hymn to You, O God. [SAAS]

Δείξε Στιχολογίαν

Show Stichologia

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

Praise Him, sun and moon; praise Him, all you stars and light.

Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου.

Praise Him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the Lord's name.

Ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

For He spoke, and they were made; He commanded, and they were created.

Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

He established them forever and unto ages of ages; He set forth His ordinance, and it shall not pass away.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι.

Praise the Lord from the earth, you dragons and all the deeps.

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

Fire and hail, snow and ice, stormy wind, which perform His word.

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι.

Mountains and all the hills, fruitful trees and all cedars.

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.

Wild animals and all cattle, creeping things and flying birds.

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς.

Kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth.

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων· αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.

Young men and maidens, elders with younger, let them praise the Lord's name, for His name alone is exalted.

Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ. καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

His thanksgiving is in earth and heaven. And He shall exalt the horn of His people.

Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.

A hymn for all His saints, for the children of Israel, a people who draw near to Him.

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.

Sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of His holy ones.

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.

Let Israel be glad in Him who made him, and let the children of Zion greatly rejoice in their King.

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

Let them praise His name with dance; with tambourine and harp let them sing to Him.

Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

For the Lord is pleased with His people, and He shall exalt the gentle with salvation.

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

The holy ones shall boast in glory, and they shall greatly rejoice on their beds.

Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

The high praise of God shall be in their mouth and a two-edged sword in their hand.

Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς.

To deal retribution to the nations, reproving among the peoples.

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.

To shackle their kings with chains and their nobles with fetters of iron.

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

To fulfill among them the written judgment: this glory have all His holy ones.

Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

Praise God in His saints; praise Him in the firmament of His power.

Κρύψε Στιχολογίαν

Hide Stichologia

   

   

Στιχηρά. Τοῦ Ἁγίου.

Stichera. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος αʹ. Πανεύφημοι μάρτυρες.

Mode 1. O Martyrs, extolled.

Πανεύφημοι μάρτυρες.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Praise Him for His mighty acts; praise Him according to the abundance of His greatness. [SAAS]

Σκιρτήσατε ὄρη ἐν χαρᾷ * σὺν τῷ Ἄθῳ σήμερον, ἡ οἰκουμένη δὲ χόρευε, ὕμνοις δοξάζουσα * Κύριον τὸν δόντα * ἐν ἐσχάτοις ἔτεσι * Παΐσιον, Ὁσίων τὸ καύχημα, πιστῶν ἑδραίωμα, * μετανοίας τὸν διδάσκαλον, * ἀληθείας ὑπέρμαχον ἄριστον.

Along with Mt. Athos, on this day, * all you mountains, leap for joy! And let the whole world now celebrate in hymns and glorify * the Lord, for He gave us * recently Paisios, * support of the believers, the boast of the devout ascetic saints, * and the teacher of repentance, * and the mighty champion of virtue and truth. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Praise Him with the sound of trumpet; praise Him with the harp and lyre. [SAAS]

Ὢ πόσων χαρίτων καλλοναῖς * τὴν ψυχὴν ἐκόσμησας, ὅσιε πάτερ Παΐσιε· ζῆλον γὰρ πύρινον * Ἠλιοὺ ἐκτήσω, * Δανιὴλ τὴν σύνεσιν, * γενναίων Μακκαβαίων τὸ φρόνημα, τὸν θεῖον ἔρωτα * Ἰγνατίου, ἐπὶ πᾶσι δὲ * τὴν ἀγάπην τοῦ Παύλου τὴν ἄμετρον.

Devout father, you adorned your soul * with such ornaments of grace, O St. Paisios, for you had a zeal that burnt like fire, * like that of Elijah; * you had Daniel's acumen, * the mind-set of the brave brothers Maccabee, the ardent love for God * of Ignatius, and especially * the immense love that Paul the Apostle had. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Praise Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. [SAAS]

Ἀκένωτος ὄντως θησαυρὸς * ἡ πολλὴ ἀγάπη σου, διʼ ἣν συμπάσχων τοῖς πάσχουσιν, ἐπʼ ὤμων ἤνεγκας * τὰς ὀδύνας τούτων * καὶ προθύμως ὥδευσας, * Παμμάκαρ, τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως, ἐν ᾗ εὑράμενος * τὴν χαρὰν τὴν ἀναστάσιμον, * οἰκουμένης παράκλησις γέγονας.

A treasure that never fails indeed * was your great and noble love, for which you suffered together with the suffering and bore * their pain on your shoulders, * O all-blessed Saint, and thus you gladly took the way of the Cross. And having found by it the joy * of the Resurrection, you became * a provider of comfort to all the world. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Praise Him with resounding cymbals; praise Him with triumphant cymbals; let everything that breathes praise the Lord. [SAAS]

Ἐπίφανον ἄνωθεν ἡμῖν * ὡς πρόμαχος κράτιστος, φρουρῶν, φιλάττων, λυτρούμενος ἐκ πάσης θλίψεως· * στῆσον τῶν πολέμων * τὸ δεινὸν κλυδώνιον, * τὴν πίστιν τὴν ὀρθόδοξον κράτυνον, εἰρήνην δώρησαι * ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, δεόμεθα, * σαῖς πρεσβείαις, Παΐσιε ὅσιε.

From heaven appear to us, O Saint. * Be our mighty champion; defend, protect, and deliver us from all adversity. * Stop the wars against us * and the overwhelming storms, * and reinforce the Orthodox Faith throughout the world. By your intense * intercessions, we entreat you, grant * to our souls peace, devout St. Paisios. [SD]

Δόξα.

Glory.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

Ὅσιε πάτερ, τὸν πολύτιμον μαργαρίτην εὑρών, ὅς ἐστι Χριστὸς ὁ Θεός, τὰ πάντα χαίρων ἔδωκας, ἕως θανάτου ἀγωνισάμενος, ἵνα αὐτὸν μόνον κερδήσῃς. Ἀμέτρῳ πόθῳ δὲ κτησάμενος αὐτόν, πλοῦτον ὑπερκόσμιον ὑπερεπλούτησας· ὃν καὶ φυλάττων νηφούσῃ καρδίᾳ ἐν τοῖς ταμιείοις τῆς ἡσυχίας, ἐξ ἀρχοντικῆς ἀγάπης μετὰ πόνου διένεμες, ἔργοις, λόγοις, μεγίστοις θαύμασι καταπλουτίζων τὸν κόσμον. Καὶ νῦν, θεοδόξαστε Παΐσιε, ἀπολαύων τῶν παρὰ Θεοῦ ἡτοιμασμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως καλῶς τὸν παρόντα βίον πραγματευσάμενοι κτησώμεθα ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

O devout Father, when you found the pearl of great value, namely Christ God, you joyfully gave away everything, and you strove to the point of death, so that you might gain Him alone. Because of your immense longing, you obtained Him, and thus were made exceedingly rich with wealth that transcends the world. You guarded this with a watchful heart in the safe of stillness, and you distributed it in your noble love, and you enriched the world with your deeds, your words, and your great miracles. And now, O Paisios whom God has glorified, as you enjoy the good things that God has prepared for those who love Him, intercede on our behalf, so that we make good transactions in this life, and trade in earthly goods to obtain the heavenly blessings. [SD]

Τῆς Ὀκτωήχου - - -

From Octoechos - - -

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος, τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Now we call you blessed, O Virgin Theotokos, and we glorify you, duty-bound as believers; the city unshakable, the wall indestructible, the firm and steadfast protection, and the place of refuge for our souls. [SD]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν Μ. Δοξολογίαν.

Stand for the Great Doxology.

Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

Great Doxology

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Glory be to You who showed the light. Glory in the highest to God. His peace is on earth, His good pleasure in mankind. [SD]

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

We praise You, we bless You, we worship You, we glorify You, we give thanks to You for Your great glory.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Lord King, heavenly God, Father, Ruler over all; Lord, only-begotten Son, Jesus Christ; and You, O Holy Spirit.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us, You who take away the sins of the world.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Accept our supplication, You who sit at the right hand of the Father, and have mercy on us.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

For You alone are holy, You alone are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.

Καθʼ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Every day I will bless You, and Your name will I praise to eternity, and to the ages of ages.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Vouchsafe, O Lord, this day, that we be kept without sin.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Blessed are You, O Lord, the God of our fathers, and praised and glorified is Your name to the ages. Amen.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφʼ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Let Your mercy be on us, O Lord, as we have set our hope on You.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Lord, You have been our refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against You.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Lord, I have fled to You. Teach me to do Your will, for You are my God.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

For with You is the fountain of life; in Your light we shall see light.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Continue Your mercy to those who know You.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γʹ)

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἀπολυτίκιον.

Apolytikion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. αʹ. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Mode pl. 1. Let us worship the Word.

Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῆς ἐνθέου ἀγάπης τὸ πῦρ δεξάμενος, * ὑπερβαλλούσῃ ἀσκήσει ἐδόθης ὅλος Θεῷ * καὶ παράκλησις πολλῶν ἀνθρώπων γέγονας, * λόγοις θείοις νουθετῶν, προσευχαῖς θαυματουργῶν, Παΐσιε θεοφόρε· * καὶ νῦν πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, Ὅσιε.

Once the fire of love for the Lord was lit in you, * through ascetical rigor you gave yourself to God. * O God-bearing St. Paisios, for many you became * consolation, giving counsel with God-inspired words, * and by your prayers working wonders. * And now, devout one, you intercede for the whole world unceasingly. [SD]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Have mercy on us, O God, according to Your great mercy, we pray You, hear us and have mercy.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Let us pray for pious and Orthodox Christians.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).

Again we pray for our Archbishop (name).

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Again we pray for our brethren: the priests, the hieromonks, the hierodeacons, the monastics, and all our brotherhood in Christ.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, forgiveness, and remission of the sins of the servants of God, all pious Orthodox Christians residing and visiting in this city: the parishioners, the members of the parish council, the stewards, and benefactors of this holy church.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Again we pray for the blessed and ever-memorable founders of this holy church, and for all our fathers and brethren who have fallen asleep before us, who here have been piously laid to their rest, as well as the Orthodox everywhere.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Again we pray for those who bear fruit and do good works in this holy and all-venerable church, for those who labor and those who sing, and for the people here present who await Your great and rich mercy.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we offer up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

Let us complete our morning prayer to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For that which is good and beneficial for our souls, and for peace for the world, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

And let us ask for a Christian end to our life, peaceful, without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are the God of mercy and compassion and love for mankind, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Εἰρήνη πᾶσι.

Peace be with all.

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

( And with your spirit. )

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

Let us bow our heads to the Lord.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ (χαμηλοφώνως)

PRIEST (in a low voice)

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ σου ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλίναμεν τὸν αὐχένα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καὶ δεόμεθά σου Ἅγιε Ἁγίων· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρατον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς· καὶ εἴ τι ἡμάρτομεν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον, δωρούμενος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά σου.

O Holy Lord, Who dwell on high and look upon the humble, and Who with Your all-seeing eye do behold all creation: to You have we bowed the neck of our soul and body, and we implore You, O Holy of Holies, stretch forth Your invisible hand from Your holy dwelling place and bless us all. And if in any way we have sinned, either willingly or unwillingly, pardon us, inasmuch as You are good, and You love mankind, granting us Your good things in this age and in the age to come.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For Yours it is to show mercy and to save us, O our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία.

Wisdom.

( Εὐλόγησον. )

( Father, bless! )

Ὁ ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ( Ἀμήν. )

Blessed are You, Christ our God, always now and forever and to the ages of ages. ( Amen. )

ΠΡΟΕΣΤΩΣ ἢ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

HIERARCH or READER

Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, τῇ ἱερᾷ ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῇ, [τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει ταύτῃ] καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.

The Lord God make firm the holy and pure faith of the pious Orthodox Christians, together with the Holy Great Church of Christ, our holy Archdiocese, [this holy Metropolis,] and this city, to the ages of ages..

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Dismissal

Dismissal

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Glory to You, O Christ our God. Glory to You.

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν· (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν· καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.

May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-immaculate holy Mother, the power of the precious and life-giving Cross, the protection of the honorable, bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, (local patron saint); of the holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna, our devout and God-bearing father Paisios of the Holy Mountain Athos, whose memory we celebrate, and of all the saints, have mercy on us and save us, for He is good and merciful and loves mankind.

Conclusion, i.e. "Through the prayers…"

Conclusion, i.e. "Through the prayers…"

Διʼ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

( Ἀμήν. )

( Amen. )