Τὰ Ἐγκώμια

The Lamentations.

Ὁ κλῆρος ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ καὶ ἴσταται πρὸ τοῦ Ἐπιταφίου, θυμιᾶ καὶ ἀρχίζει κάθε στάσιν.

The clergy come out of the sanctuary and stand in front of the Epitaphion, censing and beginning each stanza.

Ψαλμὸς ΡΙΗʹ (118).

Psalm 118 (119)

Στάσις Αʹ. Ἦχος πλ. αʹ.

First Stanza. Mode pl. 1.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord; teach me Your ordinances.

Στίχ. Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου.

Verse: Blessed are the blameless in the way who walk in the law of the Lord. [SAAS]

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

You, O Life, were buried * in a tomb, O my Christ, * and angelic hosts were struck with astonishment, * glorifying Your ineffable descent. [GOASD]

Στίχ. Μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν.

Verse: Blessed are those who search out His testimonies; they shall search for Him with their whole heart.

Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ τοῦ ᾍδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾷς.

You are dead and buried. * O Life, how can this be! * You are devastating death and its realm, O Lord. * From the netherworld You resurrect the dead.

Στίχ. Οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθησαν.

Verse: For those who work lawlessness do not walk in His ways.

Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου, δι' ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

You are King, O Jesus, and we magnify You; * and we honor Your entombment and suffering, * by which You, O Lord, have salvaged us from doom.

Στίχ. Σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου, τοῦ φυλάξασθαι σφόδρα.

Verse: You commanded us regarding Your commandments, that we should be very diligent to keep them.

Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σμικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ παμβασιλεῦ τάφῳ σήμερον, ἐκ μνημάτων τοὺς θανέντας ἀνιστῶν.

You who laid the measures * of the earth lie today * in a narrow tomb, O Jesus the King of all, * resurrecting many dead from opened tombs.

Στίχ. Ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώματά σου.

Verse: Would that my ways were led, that I might keep Your ordinances.

Ἰησοῦ Χριστέ μου, Βασιλεῦ τοῦ παντός, τί ζητῶν τοῖς ἐν τῷ ᾍδῃ ἐλήλυθας; ἢ τὸ γένος ἀπολῦσαι τῶν βροτῶν;

Jesus Christ, my Savior, * what did You, King of all, * seek to do, going to Hades? In fact it was * to deliver and release the human race.

Στίχ. Τότε οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου.

Verse: Then I would not be ashamed when I regard all Your commandments.

Ὁ Δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν μνήματι καινῷ κατατίθεται, ὁ κενώσας τὰ μνημεῖα τῶν νεκρῶν.

The almighty Master * is observed to be dead. * He is laid within a new, unused sepulcher, * He who emptied many graves of those who died.

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: I will give thanks to You, O Lord, with an upright heart, when I learn the judgments of Your righteousness.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας, καὶ ἐπήγασας τῷ Κόσμῳ, τὴν ζωήν.

You, O Life, were buried * in a tomb, O my Christ. * You destroyed the realm of death by Your death, O Lord, * and became the source of life for all the world.

Στίχ. Τὰ δικαιώματά σου φυλάξω, μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα.

Verse: I shall keep Your ordinances; do not utterly forsake me.

Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος Χριστέ, ἑλογίσθης δικαιῶν ἡμᾶς ἅπαντας, κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.

With those malefactors * You were counted, O Christ, * as a criminal, while You vindicated us * from the ancient villain's crime against us all.

Στίχ. Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάξασθαι τοὺς λόγους σου.

Verse: How shall a young man keep his way straight? when he keeps Your words.

Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται, ὁ τὴν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός.

He was called the fairest * and most handsome of men. * He who beautified the nature of all appears * as a corpse bereft of majesty and form.

Στίχ. Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.

Verse: I searched for You with my whole heart; do not drive me away from Your commandments.

ᾍδης πῶς ὑποίσει, παρουσίαν τὴν σήν, καὶ μὴ θᾶττον συνθλασθείη σκοτούμενος, ἀστραπῆς φωτός σου αἴγλῃ τυφλωθείς;

How will Hades bear it * when You go there, O Christ, * being swiftly crushed and blinded and stupefied * by the flash and gleaming glory of Your light?

Στίχ. Ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι.

Verse: I hid Your teachings in my heart so as not to sin against You.

Ἰησοῦ γλυκύ μοι, καὶ σωτήριον φῶς, τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ κατακέκρυψαι; ὢ ἀφάτου καὶ ἀῤῥήτου ἀνοχῆς!

How can You be hidden * in a dark, unlit tomb, * O my Jesus, being sweet and salvific light? * Your forbearance is ineffable, O Lord.

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Verse: Blessed are You, O Lord; teach me Your ordinances.

Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς, ἡ ἀσώματος Χριστὲ τὸ μυστήριον, τῆς ἀφράστου καὶ ἀῤῥήτου σου ταφῆς.

All noetic beings * and the bodiless hosts * are bewildered and perplexed by the mystery * of Your awe-inspiring burial, O Christ.

Στίχ. Ἐν τοῖς χείλεσί μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου.

Verse: With my lips I declared all the judgments of Your mouth.

Ὢ θαυμάτων ξένων! ὢ πραγμάτων καινῶν! Ὁ πνοῆς μοι χορηγὸς ἄπνους φέρεται, κηδευόμενος χερσὶ τοῦ Ἰωσήφ.

As a breathless body, * He who gave me my breath * is by Joseph's hands prepared now for burial. * Oh the strange and novel wonders we behold!

Στίχ. Ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ.

Verse: I delight in the way of Your testimonies as much as in all riches.

Καὶ ἐν τάφῳ ἔδυς, καὶ τῶν κόλπων Χριστέ τῶν πατρῴων οὐδαμῶς ἀπεφοίτησας· τοῦτο ξένον καὶ παράδοξον ὁμοῦ.

It is paradoxal * and amazing, O Christ, * that You lay within the tomb here on earth and yet * never left Your Father's bosom in the heights.

Στίχ. Ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς σου.

Verse: I shall meditate on Your commandments, and I shall understand Your ways.

Ἀληθὴς καὶ πόλου, καὶ τῆς γῆς Βασιλεύς, εἰ καὶ τάφῳ σμικροτάτῳ συγκέκλεισαι, ἐπεγνώσθης πάσῃ κτίσει Ἰησοῦ.

Jesus, all creation * recognized You as true * King of heaven and of earth, even when You were * in a dark and narrow sepulcher enclosed.

Στίχ. Ἐν τοῖς δικαιώμασί σου μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων σου.

Verse: I shall meditate on Your ordinances; I shall not forget Your words.

Σοῦ τεθέντος τάφῳ, πλαστουργέτα Χριστέ, τὰ τοῦ Ἄδου ἐσαλεύθη θεμέλια, καὶ μνημεῖα ἠνεῴχθη τῶν βροτῶν.

After You, O Maker, * had been laid in a tomb, * the foundations of the netherworld quaked, O Christ, * and the tombs opened of people who had died.

Στίχ. Ανταπόδος τῷ δούλῳ σου· ζήσομαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου.

Verse: Reward Your servant; I shall live, and keep Your words.

Ὁ τὴν γῆν κατέχων, τῇ δρακὶ νεκρωθείς, σαρκικῶς ὑπὸ τῆς γῆς νῦν συνέχεται, τοὺς νεκροὺς λυτρῶν τῆς Ἄδου συνοχῆς.

Jesus, who is holding * all the earth in His hand, * has been killed, and underground is His body held, * as He liberates the dead from Hades' hold.

Στίχ. Ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου.

Verse: Unveil my eyes, and I shall understand the wonders in Your law.

Ἐκ φθορᾶς ἀνέβης, ἡ ζωή μου Σωτήρ, σοῦ θανόντος καὶ νεκροῖς προσφοιτήσαντος, καὶ συνθλάσαντος τοῦ ᾍδου τοὺς μοχλούς.

O my life and Savior, * when You died, You went down * to the place where all the dead were and smashed the bars * of the netherworld and rose again from death.

Στίχ. Πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ, μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ' ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου.

Verse: I am a sojourner on the earth; do not hide Your commandments from me.

Ὡς φωτὸς λυχνία, νῦν ἡ σάρξ τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ γῆν ὡς ὑπὸ μόδιον κρύπτεται, καὶ διώκει τὸν ἐν ᾍδη σκοτασμόν.

The Lord's holy body, * the proverbial lamp * that was put under a bushel, is hidden now * underground, driving away the nether gloom.

Στίχ. Ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου, τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ.

Verse: My soul longed to desire Your judgments in every season.

Νοερῶν συντρέχει, στρατιῶν ἡ πληθύς, Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμῳ συστεῖλαί σε, τὸν ἀχώρητον ἐν μνήματι σμικρῷ.

The angelic armies * came to watch Joseph help * Nicodemus wrap Your body and bury it * in a tomb, O Lord whom nothing can contain.

Στίχ. Ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις, ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου.

Verse: You rebuke the arrogant; those who turn aside from Your commandments are accursed.

Νεκρωθεὶς βουλήσει, καὶ τεθεὶς ὑπὸ γῆν, ζωοβρύτα Ἰησοῦ μου ἐζώωσας, νεκρωθέντα παραβάσει με πικρᾷ.

Fount of life, my Jesus, * by Your own will You died * and were buried in the earth and gave life to me, * who through tragic disobedience had died.

Στίχ. Περίελε ἀπ' ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα.

Verse: Take away reproach and contempt from me, for I searched Your testimonies.

Ἠλλοιοῦτο πᾶσα, κτίσις πάθει τῷ σῷ· πάντα γάρ σοι Λόγε συνέπασχον, συνοχέα σε γινώσκοντα παντός.

By Your Passion, all things * were affected, O Lord. * All creation joined You suffering, knowing You * as the Logos and maintainer of all things.

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ' ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασί σου.

Verse: For rulers sat and spoke against me, but Your servant meditated on Your ordinances.

Τῆς ζωῆς τὴν πέτραν ἐν κοιλίᾳ λαβών, ᾍδης ὁ παμφάγος ἐξήμεσεν, ἐξ αἰῶνος οὓς κατέπιε νεκρούς.

When voracious Hades * swallowed You, Rock of life, * and had You inside its belly, it vomited * and expelled the dead it swallowed from all time.

Στίχ. Καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστι, καὶ αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου.

Verse: For Your testimonies are my meditation, and Your ordinances are my counsels.

Ἐν καινῷ μνημείῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ τὴν φύσιν τῶν βροτῶν ἀνεκαίνισας, ἀναστὰς θεοπρεπῶς ἐκ τῶν νεκρῶν.

You, O Christ, were buried * in a new, unused tomb. * Then You rose within three days from the dead as God, * and You made our human nature new again.

Στίχ. Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου, ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.

Verse: My soul cleaves to the earth; give me life according to Your word.

Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάμ, καὶ ἐν γῆ μὴ εὑρηκὼς τοῦτον Δέσποτα, μέχρις ᾍδου κατελήλυθας ζητῶν.

You came down, O Master, * to save Adam on earth. * But not finding him on earth, You went further down * into Hades, and You sought to find him there.

Στίχ. Τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα, καὶ ἐπήκουσάς μου, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Verse: I made known my ways and You heard me; teach me Your ordinances.

Συγκλονεῖται φόβῳ, πᾶσα Λόγε ἡ γῆ, καὶ Φωσφόρος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, τοῦ μεγίστου γῇ κρυβέντος σου φωτός.

All the earth was quaking, * and it trembled with fear; * and the sun concealed its light, when the greatest Light, * You the Logos, were concealed beneath the earth.

Στίχ. Ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου.

Verse: Cause me to understand the way of Your ordinances, and I shall meditate on Your wonders.

Ὡς βροτὸς μὲν θνῄσκεις, ἑκουσίως Σωτήρ, ὡς Θεὸς δὲ τοὺς θνητοὺς ἐξανέστησας, ἐκ μνημάτων καὶ βυθοῦ ἁμαρτιῶν.

Willingly, O Savior, * as a mortal You died; * and as God You resurrected the dead from graves * and all people from the hellish pit of sin.

Στίχ. Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας, βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου.

Verse: My soul fainted because of its listlessness; establish me in Your words.

Δακρυῤῥόους θρήνους, ἐπὶ σὲ ἡ Ἁγνή, μητρικῶς ὦ Ἰησοῦ ἐπιῤῥαίνουσα, ἀνεβόα· Πῶς κηδεύσω σε Υἱέ;

Tearful lamentations * did the pure Lady pour * over You, O sweetest Jesus, maternally * crying out, "How can I bury You, my Son?"

Στίχ. Ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ' ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με.

Verse: Remove the way of unrighteousness from me, and with Your law have mercy on me.

Ὥσπερ σίτου κόκκος, ὑποδὺς κόλπους γῆς, τὸν πολύχουν ἀποδέδωκας ἄσταχυν, ἀναστήσας τοὺς βροτοὺς τοὺς ἐξ Ἀδάμ.

Buried, You were planted * like a kernel of wheat * in the earth; and then You raised Adam's progeny, * thus producing fruit abundantly, O Lord.

Στίχ. Ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην, καὶ τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: I chose the way of truth; I have not forgotten Your judgments.

Ὑπὸ γῆν ἐκρύβης, ὥσπερ ἥλιος νῦν, καὶ νυκτὶ τῇ τοῦ θανάτου κεκάλυψαι· ἀλλ' ἀνάτειλον φαιδρότερον Σωτήρ.

Like the sun, O Savior, * You have set; and by earth * You are hidden and concealed by the night of death. * Rise and shine even more splendidly, we pray!

Στίχ. Ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου, Κύριε· μή με καταισχύνῃς.

Verse: I cleave to Your testimonies; O Lord, do not disappoint me.

Ὡς ἡλίου δίσκον, ἡ σελήνη Σωτήρ, ἀποκρύπτει, καὶ σὲ τάφος νῦν ἔκρυψεν, ἐκλιπόντα τοῦ θανάτου σαρκικῶς.

You, O Lord and Savior, * are eclipsed now by death * in the body; for the tomb is concealing You, * as the moon conceals the sun in an eclipse.

Στίχ. Ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου.

Verse: I ran on the path of Your commandments, when You enlarged my heart.

Ἡ ζωὴ θανάτου, γευσαμένη Χριστός, ἐκ θανάτου τοὺς βροτοὺς ἠλευθέρωσε, καὶ τοῖς πᾶσι νῦν δωρεῖται τὴν ζωήν.

Christ is life incarnate. * He experienced death, * and from death He liberated humanity. * Now to everyone He gives the gift of life.

Στίχ. Νομοθέτησόν με, Κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν διὰ παντός.

Verse: Give me as law, O Lord, the way of Your ordinances, and I shall always search them.

Νεκρωθέντα πάλαι, τὸν Ἀδὰμ φθονερῶς, ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν τῇ νεκρώσει σου, νέος Σῶτερ ἐν σαρκὶ φανεὶς Ἀδάμ.

You have come as Adam, * made anew in the flesh. * By Your death, O Lord, You brought Adam back to life; * for of old because of envy he had died.

Στίχ. Συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.

Verse: Cause me to understand, and I shall search out Your law; and I shall keep it with my whole heart.

Νοεραί σε τάξεις, ἡπλωμένον νεκρόν, καθορῶσαι δι' ἡμᾶς ἐξεπλήττοντο, καλυπτόμεναι ταῖς πτέρυξι Σωτήρ.

When they saw You, Savior, * lying dead on the Stone * of Anointing for our sake, Your angelic hosts * were astounded and stood veiled behind their wings.

Στίχ. Ὁδήγησόν με ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα.

Verse: Guide me in the path of Your commandments, for I desire it.

Καθελὼν σε Λόγε, ἀπὸ ξύλου νεκρόν, ἐν μνημείῳ Ἰωσὴφ νῦν κατέθετο. Ἀλλ' ἀνάστα σῴζων πάντας ὡς Θεός.

Lord and Word, when Joseph * took You down from the Cross, * he prepared Your corpse laid it inside the tomb. * Now arise as God and save us all, we pray!

Στίχ. Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου, καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν.

Verse: Incline my heart to Your testimonies and not to greediness.

Τῶν Ἀγγέλων Σῶτερ, χαρμονὴ πεφυκώς, νῦν καὶ λύπης τούτοις γέγονας αἴτιος, καθορώμενος σαρκὶ ἄπνους νεκρός.

For Your Angels, Savior, * You are naturally joy. * When they saw You as a dead, lifeless corpse, O Lord, * You became for them the cause of grief as well.

Στίχ. Ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με.

Verse: Turn away my eyes that I may not see vanity; give me life in Your way.

Ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ, καὶ τοὺς ζῶντας βροτούς, συνυψοῖς· ὑπὸ τὴν γῆν δὲ γενόμενος, τοὺς κειμένους δ' ὑπ' αὐτὴν ἐξανιστᾷς.

Savior, being lifted * on the Cross, with yourself * You lift up the living; and going underground, * You are raising those who lie beneath the earth.

Στίχ. Στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς τὸν φόβον σου.

Verse: Establish Your teaching in Your servant In regard to Your fear.

Ὥσπερ λέων Σῶτερ, ἀφυπνώσας σαρκί, ὥς τις σκύμνος ὁ νεκρὸς ἐξανίστασαι, ἀποθέμενος τὸ γῆρας της σαρκός.

You bowed down, O Savior, * as a lion and slept * in the flesh and died; but then You were roused again * as a cub, and You shook off old age of flesh.

Στίχ. Περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, ὃν ὑπώπτευσα· ὅτι τὰ κρίματά σου χρηστά.

Verse: Take away my blame, which I have suspected, for Your judgments are good.

Τὴν πλευρὰν ἐνύγης, ὁ πλευρὰν εἰληφώς, τοῦ Ἀδὰμ ἐξ ἧς τὴν Εὔαν διέπλασας, καὶ ἐξέβλυσας κρουνοὺς καθαρτικούς.

From the side of Adam * You, O Lord, took a rib * and made Eve from it of old. Now Your side is pierced, * and from it You pour out purifying streams.

Στίχ. Ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με.

Verse: Behold, I long for Your commandments; give me life in Your righteousness.

Ἐν κρυπτῷ μὲν πάλαι, θύεται ὁ ἀμνός· σὺ δ' ὑπαίθριος τυθεὶς ἀνεξίκακε, πᾶσαν κτίσιν ἀπεκάθηρας Σωτήρ.

Lambs were once discretely * sacrificially slain. * O forbearing Savior, You they slew publicly; * and You purified the whole world by Your blood.

Στίχ. Καὶ ἔλθοι ἐπ' ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, Κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸν λόγον σου.

Verse: And may Your mercy come upon me, O Lord, Your salvation according to Your teaching.

Τίς ἐξείποι τρόπον, φρικτὸν ὄντως καινόν; ὁ δεσπόζων γὰρ τῆς Κτίσεως σήμερον, πάθος δέχεται, καὶ θνῄσκει δι' ἡμᾶς.

Shocking and horrific * is this turn of events! * He who rules over creation now willingly * undergoes the Passion and He dies for us.

Στίχ. Καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί μοι λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖς λόγοις σου.

Verse: And I shall answer those who insult me with a word, for I hope in Your words.

Ὁ ζωῆς ταμίας, πῶς ὁρᾶται νεκρός; ἐκπληττόμενοι οἱ Ἄγγελοι ἔκραζον· πῶς δ' ἐν μνήματι συγκλείεται Θεός;

Angels in amazement * cried aloud, "How can God, * the immortal source and giver of life, appear * to be dead and be enclosed within a tomb?"

Στίχ. Καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς κρίμασί σου ἐπήλπισα.

Verse: Do not take away the word of truth completely from my mouth, for I hope in Your judgments.

Λογχονύκτου Σῶτερ, ἐκ πλευρᾶς σου ζωήν, τῇ ζωῇ τῇ ἐκ ζωῆς ἐξωσάσῃ με, ἐπιστάζεις καὶ ζωοῖς με σὺν αὐτῇ.

From Your side, O Savior, * that was pierced with a spear, * You drip life on Life, yes Eve who of old deprived * me of life, and You make me and her alive.

Στίχ. Καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διαπαντὸς εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Verse: So I shall keep Your law always, forever and unto ages of ages.

Ἁπλωθεὶς ἐν ξύλῳ, συνηγάγω βροτούς· τὴν πλευράν σου δὲ νυγεὶς τὴν ζωήῤῥυτον, πᾶσιν ἄφεσιν πηγάζεις Ἰησοῦ.

With Your arms extended * on the Cross, You, O Lord, * drew all people. Since Your life-giving side was pierced, * You, O Jesus, gush forgiveness unto all.

Στίχ. Καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.

Verse: And I walk in a broad space, for I searched Your commandments.

Ὁ εὐσχήμων Σῶτερ, σχηματίζει φρικτῶς, καὶ κηδεύει ὡς νεκρὸν εὐσχημόνως σε, καὶ θαμβεῖταί σου τὸ σχῆμα τὸ φρικτόν.

That respected member * of the council, O Lord, * wraps Your body and respectfully buries You. * He is awestruck at this awful sight of You.

Στίχ. Καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων, καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην.

Verse: I spoke of Your testimonies before kings, and I was not ashamed.

Ὑπὸ γῆν βουλήσει, κατελθὼν ὡς θνητός, ἐπανάγεις ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, τοὺς ἐκεῖθεν πεπτωκότας Ἰησοῦ.

As You willed, O Jesus, * as a mortal You go * to the netherworld and lead to the heights again * those who long ago had fallen thence, O Lord.

Στίχ. Καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, ἃς ἠγάπησα σφόδρα.

Verse: And I meditate on Your commandments, which I love exceedingly.

Κἂν νεκρὸς ὡράθης, ἀλλὰ ζῶν ὡς Θεός, νεκρωθέντας τοὺς βροτοὺς ἀνεζώωσας, τὸν ἐμὸν ἀπονεκρώσας νεκρωτήν.

Even if we saw You * as one dead, yet as God * You are living and reviving the ones who died, * after neutralizing him who made me dead.

Στίχ. Καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου, ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασί σου.

Verse: And I raise my hands to Your commandments, which I love. And I meditate on Your ordinances.

Ὢ χαρὰς ἐκείνης! ὢ πολλῆς ἡδονῆς! Ἰησοῦ ἧς τοὺς ἐν ᾍδῃ πεπλήρωκας, ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς.

Jesus, great and boundless * was the joy and delight * that You filled them with in Hades when You arrived * and were flashing light in dark and gloomy caves.

Στίχ. Μνήσθητι τῶν λόγων σου τῷ δούλῳ σου, ὧν ἐπήλπισάς με.

Verse: Remember Your word to Your servant, in which You give me hope.

Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυμνῶ τὴν Ταφήν, μεγαλύνω σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε, δι' ὧν λέλυμαι παθῶν φθοροποιῶν.

I revere Your Passion, * Your entombment I praise, * and I magnify Your might, for by these am I * freed from soul-destroying passions, loving Lord.

Στίχ. Αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέ με.

Verse: This comforted me in my humiliation, for Your teaching gives me life.

Κατὰ σοῦ ῥομφαία, ἑστιλβοῦτο Χριστέ, καὶ ῥομφαία ἰσχυροῦ μὲν ἀμβλύνεται, καὶ ῥομφαία δὲ τροποῦται τῆς Ἐδέμ.

Against You, O Savior, * godless men whet a sword; * and the sword of the once strong man is blunted now; * and the sword that guarded Eden is withdrawn.

Στίχ. Ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα.

Verse: The arrogant transgressed exceedingly, but I did not turn away from Your law.

Ἡ Ἀμνὰς τὸν Ἄρνα, βλέπουσα ἐν σφαγῇ, ταῖς αἰκίσι βαλλομένη ἠλάλαζε, συγκινοῦσα καὶ τὸ ποίμνιον βοᾶν.

When the Savior's Mother * saw her lamb being slain, * shot with anguish she lamented and cried aloud, * moving us, the flock of Christ, to cry as well.

Στίχ. Ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ' αἰῶνος, Κύριε, καὶ παρεκλήθην.

Verse: I remembered Your judgments of old, O Lord, and I was comforted.

Κἂν ἐνθάπτῃ τάφῳ, κἂν εἰς ᾍδου μολῇς, ἀλλὰ Σῶτερ καὶ τοὺς τάφους ἐκένωσας, καὶ τὸν ᾍδην ἀπεγύμνωσας Χριστέ.

Jesus Christ my Savior, * even though You were laid * in a sepulcher and went to the netherworld, * You stripped Hades and evacuated tombs.

Στίχ. Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν, τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου.

Verse: Despondency held me because of sinners who abandon Your law.

Ἑκουσίως Σῶτερ, κατελθὼν ὑπὸ γῆν, νεκρωθέντας τοὺς βροτοὺς ἀνεζώωσας, καὶ ἀνήγαγες ἐν δόξῃ πατρικῇ.

As You wished, descending * to the regions below, * You revived the dead, O Savior, and led them up, * in the glory of Your Father and our God.

Στίχ. Ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ παροικίας μου.

Verse: Your ordinances were sung to me In the place of my sojourning.

Τῆς Τριάδος ὁ εἷς, ἐν σαρκὶ δι' ἡμᾶς, ἐπονείδιστον ὑπέμεινε θάνατον· φρίττει ἥλιος, καὶ τρέμει δὲ ἡ γῆ.

All creation shudders, * both the sun and the earth, * which is quaking now, for one of the Trinity * in the flesh endured a painful death for us.

Στίχ. Ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.

Verse: I remembered Your name in the night, O Lord, and I kept Your law.

Ὡς πικρᾶς ἐκ κρήνης, τῆς Ἰούδα φυλῆς, οἱ ἀπόγονοι ἐν λάκκῳ κατέθεντο, τὸν τροφέα μανναδότην Ἰησοῦν.

Jesus is the Savior * who gave manna as food * to the tribe of Judah, which like a bitter pool * issued offspring who have laid Him in a pit.

Στίχ. Αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

Verse: This happened to me in the night, because I searched Your ordinances.

Ὁ Κριτὴς ὡς κριτός, πρὸ Πιλάτου κριτοῦ, καὶ παρίστατο καὶ θάνατον ἄδικον, κατεκρίθη διὰ ξύλου σταυρικοῦ.

Even as the chosen * Judge of all, Jesus Christ * stood on trial before Pilate who wrongfully * sentenced Him to die by hanging on a cross.

Στίχ. Μερίς μου εἶ, Κύριε, εἶπα τοῦ φυλάξασθαι τὸν νόμον σου.

Verse: You are my portion, O Lord; I said I will keep Your law.

Ἀλαζὼν Ἰσραήλ, μιαιφόνε λαέ, τί παθῶν τὸν Βαραββᾶν ἠλευθέρωσας; τὸν Σωτῆρα δὲ παρέδωκας Σταυρῷ;

Such a prideful people! * What a murderous mob! * What befell you that wanted Barabbas freed * but delivered Christ the Savior to the cross?

Στίχ. Ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐλέησόν με κατὰ τὸ λόγιόν σου.

Verse: I sought Your presence with my whole heart; have mercy on me according to Your teaching.

Ὁ χειρί σου πλάσας, τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς γῆς, δι' αὐτὸν τῇ φύσει γέγονας ἄνθρωπος, καὶ ἐσταύρωσαι βουλήματι τῷ σῷ.

With Your hand You fashioned * first-formed Adam of earth. * You became in nature human for him, O Lord. * You were crucified for him as You so willed.

Στίχ. Διελογισάμην τὰς ὁδούς σου, καὶ ἐπέστρεψα τοὺς πόδας μου εἰς τὰ μαρτύριά σου.

Verse: I considered Your ways, and I turned my feet toward Your testimonies.

Ὑπακούσας Λόγε, τῷ ἰδίῳ Πατρί, μέχρις ᾍδου τοῦ δεινοῦ καταβέβηκας, καὶ ἀνέστησας τὸ γένος τῶν βροτῶν.

You obeyed Your Father, * Son and Logos of God, * and came down, even as far as the netherworld, * and from awful Hades raised the human race.

Στίχ. Ἡτοιμάσθην, καὶ οὐκ ἐταράχθην, τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς σου.

Verse: I prepared myself, and I was not troubled, that I might keep Your commandments.

Οἴμοι φῶς τοῦ Κόσμου! οἴμοι φῶς τὸ ἐμόν! Ἰησοῦ μου ποθεινότατε ἔκραζεν, ἡ Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς.

As the Virgin Mary * was lamenting, she wept, * and purportedly she said, "O my light, alas! * O my dearest Jesus, light of all the world!"

Στίχ. Σχοινία ἁμαρτωλῶν περιεπλάκησάν μοι, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: The ropes of sinners ensnared me, but I did not forget Your law.

Φθονουργέ, φονουργέ, καὶ ἀλάστορ λαέ, κἂν σινδόνας καὶ αὐτὸ τὸ σουδάριον, αἰσχύνθητι, ἀναστάντος τοῦ Χριστοῦ.

People filled with envy, * wretched murderous mob, * now that Christ has truly risen, be shamed at last * by the grave clothes that were left and by the shroud.

Στίχ. Μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην, τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: At midnight I arose to give thanks to You because of the judgments of Your righteousness.

Δεῦρο δὴ μιαρέ, φονευτὰ μαθητά, καὶ τὸν τρόπον τῆς κακίας σου δεῖξόν μοι, δι' ὃν γέγονας προδότης τοῦ Χριστοῦ.

O defiled disciple, * vile murderer, come, * and explain to me the ways of your wickedness, * by which you became the betrayer of Christ.

Στίχ. Μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων τῶν φοβουμένων σε καὶ τῶν φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου.

Verse: I am a companion of all who fear You and keep Your commandments.

Ὡς φιλάνθρωπός τις, ὑποκρίνῃ μωρέ, καὶ τυφλὲ πανωλεθρότατε ἄσπονδε, ὁ τὸ μύρον πεπρακὼς διὰ τιμῆς.

Foolish, blind, disloyal, * and completely depraved, * you pretend to be some kind of philanthropist, * who would sell the costly ointment for a price.

Στίχ. Τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, πλήρης ἡ γῆ· τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με.

Verse: Lord, the earth is full of Your mercy; teach me Your ordinances.

Οὐρανίου μύρου, ποίαν ἔσχες τιμήν; τοῦ τιμίου τί ἐδέξω ἀντάξιον; λύσσαν εὗρες καταρώτατε Σατάν.

What was your suggested * price for heavenly myrrh? * What would you accept as right for the costly oil? * Cursed devil, as your prize you lost your mind.

Στίχ. Χρηστότητα ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου, Κύριε, κατὰ τὸν λόγον σου.

Verse: Lord, You dealt with Your servant in goodness, according to Your word.

Εἰ φιλόπτωχος εἶ, καὶ τὸ μύρον λυπῇ, κενουμένου εἰς ψυχῆς ἱλαστήριον, πῶς χρυσῷ ἀπεμπολεῖς τὸν Φωταυγῆ;

If you cared for the poor * and were grieved that the oil * that was poured on Christ the Light to redeem a soul * was not sold, how can you sell Him out for gold?

Στίχ. Χρηστότητα καὶ παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν με, ὅτι ταῖς ἐντολαῖς σου ἐπίστευσα.

Verse: Teach me goodness, instruction, and knowledge, for I believe Your commandments.

Ὦ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐμή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήμερον; νῦν σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα μητρικῶς.

You are God and Logos. * You, my Son, are my joy. * How can I endure Your three day long burial? As a mother I am torn inside with grief.

Στίχ. Πρὸ τοῦ με ταπεινωθῆναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα, διὰ τοῦτο τὸ λόγιόν σου ἐφύλαξα.

Verse: Before I was humbled, I transgressed; therefore, I kept Your teaching.

Τίς μοι δώσει ὕδωρ, καὶ δακρύων πηγάς, ἡ Θεόνυμφος Παρθένος ἐκραύγαζεν, ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν μου Ἰησοῦν;

The all-holy Virgin * Bride of God cried aloud, *"Who will hydrate me as I shed a flood of tears, * as I weep for sweetest Jesus, yes my Son?"

Στίχ. Χρηστὸς εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Verse: You are good, O Lord, and in Your goodness teach me Your ordinances.

Ὢ βουνοὶ καὶ νάπαι, καὶ ἀνθρώπων πληθύς, [οἴμοι!] κλαύσατε καὶ πάντα θρηνήσατε, σὺν ἐμοὶ τῇ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μητρί.

Alas! hills and valleys, * multitudes of mankind, * join me; all you people everywhere, weep with me, * who am Mother of our God, as I lament.

Στίχ. Ἐπληθύνθη ἐπ' ἐμὲ ἀδικία ὑπερηφάνων, ἐγὼ δὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξερευνήσω τὰς ἐντολάς σου.

Verse: The unrighteousness of the arrogant multiplied against me, but I will search out Your commandments with my whole heart.

Πότε ἴδω Σῶτερ, σὲ τὸ ἄχρονον φῶς, τὴν χαρὰν καὶ ἡδονὴν τῆς καρδίας μου; ἡ Παρθένος ἀνεβόα γοερῶς.

The all-holy Virgin * cried aloud in her grief, * "Savior, when will I behold You, eternal light, * You my Son, the joy and sweetness of my heart?"

Στίχ. Ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία αὐτῶν, ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου ἐμελέτησα.

Verse: Their heart was curdled like milk, but I meditated on Your law.

Κἂν ὡς πέτρα Σῶτερ, ἡ ἀκρότομος σύ, κατεδέξω τὴν τομήν, ἀλλ' ἐπήγασας, ζῶν τὸ ῥείθρον, ὡς πηγὴ ὢν τῆς ζωῆς.

Savior, as the capstone * You consented to be * struck and cut, O Lord and source of eternal life; * and You thus for us poured out the living stream.

Στίχ. Ἀγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά σου.

Verse: It is good for me that You humbled me, that I might learn Your ordinances.

Ὡς ἐκ κρήνης μιᾶς, τὸν διπλοῦν ποταμόν, τῆς πλευρᾶς σου προχεούσης ἀρδόμενοι, τὴν ἀθάνατον καρπούμεθα ζωήν.

From that single fountain * of Your side, on the Cross * You gushed forth the double river, from which we now * sacramentally imbibe immortal life.

Στίχ. Ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στόματός σου ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου.

Verse: The law of Your mouth is good for me, rather than thousands of pieces of gold and silver.

Θέλων ὤφθης Λόγε, ἐν τῷ τάφῳ νεκρός, ἀλλὰ ζῇς, καὶ τοὺς βροτοὺς ὡς προείρηκας, ἀναστάσει σου Σωτήρ μου ἐγερεῖς.

As You willed, O Logos, * You were seen as one dead * in the tomb, and yet You live; and as You foretold, * by Your rising You, my Savior, raise mankind.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

Ἀνυμνοῦμεν Λόγε σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύματι, καὶ δοξάζομεν τὴν θείαν σου Ταφήν.

Lord of all and Logos, * we extol You as God * with Your Father and Your Spirit, and glorify * Your divine and holy burial, O Christ.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν τὴν τριήμερον, τοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡμῶν πιστῶς.

Virgin Theotokos, * now we all call you blessed, * and we honor the divine three-day burial * of your Son, our God, with ardent faith and love.

(Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον.)

(End with the first one again.)

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

You, O Life, were buried * in a tomb, O my Christ, * and angelic hosts were struck with astonishment, * glorifying Your ineffable descent.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For blessed is Your name, and glorified is Your kingdom, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Στάσις Βʹ. Ἦχος πλ. αʹ.

Second Stanza. Mode pl. 1.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Right it is to sing * magnifying You, life-giving Savior. * You stretched out Your arms on the Cross, O Lord, * and You shattered the dominion of the foe. [GOASD]

Στίχ. Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με· συνέτισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου.

Verse: Your hands made and fashioned me; instruct me, and I will learn Your commandments. [SAAS]

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοῖς σοῖς γὰρ παθήμασιν ἔχομεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς.

Right it is to sing * magnifying You who made the cosmos. * By Your Passion saved from destructive death, * we may now attain dispassion in our lives.

Στίχ. Οἱ φοβούμενοί σε ὄψονταί με καὶ εὐφρανθήσονται, ὅτι εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

Verse: Those who fear You will see me and be glad, because I hope in Your words.

Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους Χριστέ, δύναντος ἐν τάφῳ σωματικῶς.

Never-setting Sun, * buried physically, You set, O Savior. * Earth expressed its horror and quaked, O Christ, * and the sun in awe and protest was eclipsed.

Στίχ. Ἔγνων, Κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με.

Verse: I know, O Lord, Your judgments are righteousness, and You humbled me with truth.

Ὕπνωσας Χριστέ, τὸν φυσίζωον ὕπνον ἐν τάφῳ, καὶ βαρέως ὕπνου ἐξήγειρας, τοῦ τῆς ἁμαρτίας, τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος.

In the tomb You slept * life-producing sleep, O Christ my Savior, * even as You woke up the human race * from the deep and heavy sleep of death and sin.

Στίχ. Γενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου τοῦ παρακαλέσαι με κατὰ τὸ λόγιόν σου τῷ δούλῳ σου.

Verse: Let Your mercy be for my comfort, according to Your teaching to Your servant.

Μόνη γυναικῶν, χωρὶς πόνον ἔτεκόν σε Τέκνον, πόνους δὲ νῦν φέρω πάθει τῷ σῷ, ἀφορήτους, ἔλεγεν ἡ Σεμνή.

Virgin Mary said, * "Son, I bore You as the only woman * who gave birth with no pain. But watching now * as You suffer, I feel agonizing pain."

Στίχ. Ἐλθέτωσάν μοι οἱοἰκτιρμοί σου, καὶ ζήσομαι, ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστιν.

Verse: Let Your compassions come to me, and I shall live; for Your law is my meditation.

Ἄνω σε Σωτήρ, ἀχωρίστως τῷ Πατρὶ συνόντα, κάτω δὲ νεκρὸν ἡπλωμένον γῇ, φρίττουσιν ὁρῶντα τὰ Σεραφίμ.

Seraphim see You, * who on high are never separated * from the Father, Savior, below on earth * lying dead, and they are shuddering in awe.

Στίχ. Αἰσχυνθήτωσαν ὑπερήφανοι, ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου.

Verse: Let the arrogant be shamed, for they transgressed unjustly against me; but I shall meditate on Your commandments.

Ῥήγνυται ναοῦ, καταπέτασμα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες Λόγε τὸ φῶς, σοῦ κρυβέντος Ἥλιε ὑπὸ γῆν.

You were crucified, * and the curtain of the Temple ruptured. * You, the Sun, were hidden beneath the earth, * and the stars above, O Logos, hid their light.

Στίχ. Ἐπιστρεψάτωσάν με οἱ φοβούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες τὰ μαρτύριά σου.

Verse: Let those who fear You turn to me, and those who know Your testimonies.

Γῆς ὁ καταρχάς, μόνῳ νεύματι πήξας τὸν γῦρον, ἄπνους ὡς βροτὸς καθυπέδυ γῆν· φρῖξον τῷ θεάματι Οὐρανέ.

He who simply willed * and made planet earth in the beginning * goes now as a dead man beneath the earth. * At this spectacle, O Heaven, be amazed!

Στίχ. Γενηθήτω ἡ καρδία μου ἄμωμος ἐν τοῖς δικαιώμασί σου, ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ.

Verse: Let my heart be blameless in Your ordinances, that I may not be disappointed.

Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ τὸν ἄνθρωπον χειρί σου πλάσας, ἵν' ἐξαναστήσῃς τοῦ πτώματος, τῶν βροτῶν τὰ στίφη, πανσθενεστάτῳ κράτει.

You who fashioned man * with Your hand have gone beneath the earth now, * so that You might raise all humanity * from its fall, by Your almighty strength, O Christ.

Στίχ. Ἐκλείπει εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ ψυχή μου, εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

Verse: My soul earnestly longs for Your salvation, and I hope in Your word.

Θρῆνον ἱερόν, δεῦτε ᾄσωμεν Χριστῷ θανόντι, ὡς αἱ Μυροφόροι γυναῖκες πρίν, ἵνα καὶ τὸ Χαῖρε ἀκουσώμεθα σὺν αὐταῖς.

Come and let us sing * unto Christ, who died, these lamentations, * so that, as the Myrrh-bearing Women then, * we may also hear the Savior say, "Rejoice!"

Στίχ. Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου εἰς τὸ λόγιόν σου λέγοντες· πότε παρακαλέσεις με;

Verse: My eyes strained to look at Your teaching, saying, "When will You comfort me?"

Μύρον ἀληθῶς, σὺ ἀκένωτον ὑπάρχεις Λόγε· ὅθεν σοι καὶ μύρα προσέφερον, ὡς νεκρῷ τῷ ζῶντι, γυναῖκες Μυροφόροι.

Word, You are in truth * inexhaustible perfume and ointment. * Thus to You who live, as to one who died, * did the Myrrh-bearers bring ointments and perfume.

Στίχ. Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν πάχνῃ· τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: I am like a leather bag in a frost; I did not forget Your ordinances.

ᾍδου μὲν ταφείς, τὰ βασίλεια Χριστὲ συντρίβεις, θάνατον θανάτῳ δὲ θανατοῖς, καὶ φθορᾶς λυτροῦσαι τοὺς γηγενεῖς.

Christ, You were entombed, * and You crushed the mighty realm of Hades; * death You put to death by Your death, O Lord; * from destruction You have saved us born on earth.

Στίχ. Πόσαι εἰσὶν αἱ ἡμέραι τοῦ δούλου σου; πότε ποιήσεις μοι ἐκ τῶν καταδιωκόντων με κρίσιν;

Verse: How many are the days of Your servant? When will You execute judgment for me upon those who persecute me?

Ῥεῖθρα τῆς ζωῆς, ἡ προχέουσα Θεοῦ σοφία, τάφον ὑπεισδῦσα ζωοποιεῖ, τοὺς ἐν τοῖς ἀδύτοις ᾍδου μυχοῖς.

Christ, the Wisdom of God, * pouring forth the streams of life, was buried, * went into the depths of the netherworld, * and gave life to those who languished in its cells.

Στίχ. Διηγήσαντό μοι παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ' οὐχ ὡς ὁ νόμος σου, Κύριε.

Verse: Transgressors described their meditations to me, but these are not like Your law, O Lord.

Ἵνα τὴν βροτῶν, καινουργήσω συντριβεῖσαν φύσιν, πέπληγμαι θανάτῳ θέλων σαρκί. Μῆτερ οὖν μὴ κόπτου τοῖς ὀδυρμοῖς.

By My death I wish * to renew destructed human nature. * So, I let them whip me and scar my flesh. * Therefore, Mother, do not grieve and beat your breasts.

Στίχ. Πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια· ἀδίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν μοι.

Verse: All Your commandments are truth; they persecuted me unjustly; help me.

Ἔδυς ὑπὸ γῆν, ὁ φωσφόρος τῆς δικαιοσύνης, καὶ νεκροὺς ὥσπερ ἐξ ὕπνου ἐξήγειρας, ἐκδιώξας ἅπαν, τὸ ἐν τῷ ᾍδῃ σκότος.

Sun of righteousness, * when You set beneath the earth, O Savior, * You wakened the dead as from sleep, O Lord, * and from Hades You drove out the darkness all.

Στίχ. Παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν με ἐν τῇ γῇ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολάς σου.

Verse: They almost ended my life on earth, but I did not forsake Your commandments.

Κόκκος διφυής, ὁ φυσίζωος ἐν γῆς λαγόσι, σπείρεται σὺν δάκρυσι σήμερον, ἀλλ' ἀναβλαστήσας, Κόσμον χαροποιήσει.

In the ground today * is the double-natured, life-producing * kernel sown and watered with tears of grief. * When it blossoms it will fill the world with joy.

Στίχ. Κατὰ τὸ ἔλεός σου ζῆσόν με, καὶ φυλάξω τὰ μαρτύρια τοῦ στόματός σου.

Verse: Give me life according to Your mercy, and I shall keep the testimonies of Your mouth.

Ἕπτηξεν Ἀδάμ, Θεοῦ βαίνοντος ἐν Παραδείσῳ, χαίρει δὲ πρὸς ᾍδην φοιτήσαντος, πεπτωκὸς τὸ πρῴην, καὶ νῦν ἐγηγερμένος.

Adam hid in fear * at the sound of God walking in Eden. * Seeing Him in Hades, he leaps for joy, * being raised now from his fall so long ago.

Στίχ. Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, ὁ λόγος σου διαμένει ἐν τῷ οὐρανῷ.

Verse: Forever, O Lord, Your word continues in heaven.

Σπένδει σοι χοάς, ἡ τεκοῦσά σε Χριστὲ δακρύων, σαρκικῶς κατατεθέντι ἐν μνήματι, ἐκβοῶσα· Τέκνον, ἀνάστα ὡς προέφης.

Christ, Your Mother wept * many tears for You, as she lamented, * as Your corpse was laid in the sepulcher. * She cried out, "My Son, arise, as You foretold!"

Στίχ. Εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ ἀλήθειά σου· ἐθεμελίωσας τὴν γῆν καὶ διαμένει.

Verse: Your truth continues from generation to generation; You laid the foundation of the earth, and it continues.

Τάφῳ Ἰωσήφ, εὐλαβῶς σε τῷ καινῷ συγκρύπτων, ὕμνους ἐξοδίους θεοπρεπεῖς, τοῖς συμμίκτοις θρήνοις μέλπει σοι Σωτήρ.

Joseph reverently * in his own new tomb inters Your body. * Mixing lamentations with funeral hymns * fit for God, he sings to You, O Savior Christ.

Στίχ. Τῇ διατάξει σου διαμένει ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλα σά.

Verse: By Your arrangement each day continues, for all things are Your servants.

Ἥλοις σε Σταυρῷ, πεπαρμένον ἡ σὴ Μήτηρ Λόγε, βλέψασα τοῖς ἥλοις λύπης πικρᾶς, βέβληται καὶ βέλεσι τὴν ψυχήν.

When Your Mother saw * how they nailed You to the Cross, O Logos, * nails of bitter sorrow and darts of grief * pierced her heart and soul, as she had been foretold.

Στίχ. Εἰ μὴ ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστι, τότε ἂν ἀπωλόμην ἐν τῇ ταπεινώσει μου.

Verse: If Your law were not my meditation, I would have perished in my humiliation.

Σὲ τὸν τοῦ παντός, γλυκασμὸν ἡ Μήτηρ καθορῶσα, πόμα ποτιζόμενον τὸ πικρόν, δάκρυσι τὰς ὄψεις βρέχει πικρῶς.

Watching You, O Lord, * sweet delight of all the world, be given * sour wine to drink it, Your Mother wept, * and she wet her holy face with bitter tears.

Στίχ. Εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάθωμαι τῶν δικαιωμάτων σου, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔζησάς με.

Verse: I will never forget Your ordinances, for in them You give me life, O Lord.

Τέτρωμαι δεινῶς, καὶ σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα Λόγε, βλέπουσα τὴν ἄδικόν σου σφαγήν, ἔλεγεν ἡ Πάναγνος ἐν κλαυθμῷ.

"I am pained and pricked * to the heart, my Son and Logos, watching * You unjustifiably be put to death," * said the all-pure Virgin Mary as she wept.

Στίχ. Σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα.

Verse: I am Yours; save me, for I search Your ordinances.

Ὄμμα τὸ γλυκύ, καὶ τὰ χείλη σου πῶς μύσω Λόγε; πῶς νεκροπρεπῶς δὲ κηδεύσω σε; φρίττων ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ.

"How am I to shut * Your sweet eyes and lips, O Lord and Logos? * How can I prepare You for burial?" * Joseph shuddered as he uttered this to Christ.

Στίχ. Ἐμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ τοῦ ἀπολέσαι με· τὰ μαρτύριά σου συνῆκα.

Verse: Sinners waited for me to kill me; I understood Your testimonies.

Ὕμνους Ἰωσήφ, καὶ Νικόδημος ἐπιταφίους, ᾄδουσι Χριστῷ νεκρωθέντι νῦν· ᾄδει δὲ σὺν τούτοις καὶ Σεραφίμ.

Graveside hymns are sung * now by Joseph and by Nicodemus * unto Christ who died for the sake of all. * They are joined in sacred song by Seraphim.

Στίχ. Πάσης συντελείας εἶδον πέρας· πλατεῖα ἡ ἐντολήσου σφόδρα.

Verse: I saw the limit of every accomplishment; Your commandment is exceedingly broad.

Δύνεις ὑπὸ γῆν, Σῶτερ Ἥλιε δικαιοσύνης· ὅθεν ἡ τεκοῦσα Σελήνη σε, ταῖς λύπαις ἐκλείπει, σῆς θέας στερουμένη.

Sun of Righteousness, * You have set beneath the earth, O Savior, * blocking her who bore You from seeing You. * Like the moon, she was eclipsed by pain and grief.

Στίχ. Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν.

Verse: How I love Your law, O Lord; It is my meditation the whole day long.

Ἔφριξεν ὁρῶν, Σῶτερ, ᾍδης σε τὸν ζωοδότην, πλοῦτον τὸν ἐκείνου σκυλεύοντα, καὶ τοὺς ἀπ' αἰῶνας, νεκροὺς ἐξανιστῶντα.

Hades quaked in fear * when it saw You, O life-giving Savior, * as You resurrected the dead it held * from the dawn of time and stripped it of its wealth.

Στίχ. Ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσόφισάς με τὴν ἐντολήν σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐμή ἐστιν.

Verse: You make me wiser than my enemies with Your commandment, for it is mine forever.

Ἥλιος φαιδρόν, ἀπαστράπτει μετὰ νύκτα Λόγε· καὶ σὺ δ' ἀναστὰς ἐξαστράψειας, μετὰ θάνατον φαιδρῶς ὡς ἐκ παστοῦ.

After night the sun * brightly shines, and likewise You, O Logos, * after death will rise and will brightly shine * from Your chamber as the Bridegroom that You are.

Στίχ. Ὑπὲρ πάντας τοὺς διδάσκοντάς με συνῆκα, ὅτι τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν.

Verse: I understand more than all my teachers, for Your testimonies are my meditation.

Γῆ σε πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαμένη τρόμῳ, συσχεθεῖσα Σῶτερ τινάσσεται, ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ.

Savior, earth received * You, its Maker, in its lowest caverns. * Trembling under pressure, it quaked with fear * and by quaking woke the dead who were asleep.

Στίχ. Ὑπὲρ πρεσβυτέρους συνῆκα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα.

Verse: I understand more than the elders, for I search Your commandments.

Μύροις σε Χριστέ, ὁ Νικόδημος καὶ ὁ Εὐσχήμων, νῦν καινοπρεπῶς περιστείλαντες· Φρῖξον, ἀνεβόων, πᾶσα ἡ γῆ.

Nicodemus brought * myrrh and aloes and with Joseph wrapped You * in a manner new and unique, O Christ; * and they cried, "Behold and shudder, all the earth!"

Στίχ. Ἐκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς ἐκώλυσα τοὺς πόδας μου, ὅπως ἂν φυλάξω τοὺς λόγους σου.

Verse: I withheld my feet from every evil way, that I might keep Your words.

Ἔδυς Φωτουργέ, καὶ συνέδυ σοι τὸ φῶς ἡλίου· τρόμῳ δὲ ἡ Κτίσις συνεχεται, πάντων σε κηρύττουσα Ποιητήν.

You created light. * Now You set, and with You sets the sun's light. * All creation trembles, proclaiming You * as the Maker of the universe, O Christ.

Στίχ. Ἀπὸ τῶν κριμάτων σου οὐκ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς με.

Verse: I did not turn away from Your judgments, for You taught me Your law.

Λίθος λαξευτός, τὸν ἀκρόγωνον καλύπτει λίθον· ἄνθρωπος θνητὸς δ' ὡς θνητὸν Θεόν, κρύπτει νῦν τῷ τάφῳ· φρίξον ἡ γῆ!

Earth, behold and quake! * For the Cornerstone has now been covered * by a quarried stone, and within a tomb * God as mortal is concealed by mortal man.

Στίχ. Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου.

Verse: How sweet to my taste are Your teachings, more than honey and the honeycomb in my mouth.

Ἴδε Μαθητήν, ὃν ἠγάπησας καὶ σὴν Μητέρα, Τέκνον, καὶ φθογγὴν δὸς γλυκύτατον, ἔκραζε δακρύουσα ἡ Ἁγνή.

"Child, behold and see * Your beloved Disciple and Your Mother. * Let me hear Your sweet voice. Please speak to me," cried the Virgin Mary tearfully to Christ.

Στίχ. Ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας.

Verse: I gained understanding because of Your commandments; therefore, I hate every unrighteous way.

Σὺ ὡς ὢν ζωῆς, χορηγὸς Λόγε τοὺς Ἰουδαίους, ἐν Σταυρῷ ταθεὶς οὐκ ἐνέκρωσας· ἀλλ' ἀνέστησας καὶ τούτων τοὺς νεκρούς.

O Giver of life,* even stretched out on the Cross, O Logos, * You refused to put any Jews to death; * on the contrary You raised their dead as well.

Στίχ. Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου.

Verse: Your word is a lamp to my feet and a light to my paths.

Κάλλος Λόγε πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, ἀλλ' ἐξαναστὰς ὑπερέλαμψας, καλλωπίσας τους βροτοὺς θείαις αὐγαῖς.

Lord, You had no form * neither comeliness during Your Passion. * But once You arose, You shone brilliantly, * and You beautified mankind with light divine.

Στίχ. Ὤμοσα καὶ ἔστησα τοῦφυλάξασθαι τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: I swore and confirmed that I would keep the judgments of Your righteousness.

Ἔδυς τῇ σαρκί, ὁ ἀνέσπερος εἰς γῆν φωσφόρος· καὶ μὴ φέρων βλέπειν ὁ ἥλιος, ἐσκοτίσθη μεσημβρίας ἐν ἀκμῇ.

Never-setting Sun, * when You set beneath the earth in body, * in the sky the sun could not bear to watch, * and at high noon it went dark and hid its light.

Στίχ. Ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα· Κύριε, ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου.

Verse: I was humbled exceedingly; O Lord, give me life according to Your word.

Ἥλιος ὁμοῦ, καὶ σελήνη σκοτισθέντες Σῶτερ, δούλους εὐνοοῦντας εἰκόνιζον, οἳ μελαίνας ἀμφιέννυνται στολάς.

Savior, sun and moon * both went dark, and thereby they depicted * most devoted servants of Yours, O Lord, * for they hid their light and robed themselves in black.

Στίχ. Τὰ ἑκούσια τοῦ στόματός μου εὐδόκησον δή, Κύριε, καὶ τὰ κρίματά σου δίδαξόν με.

Verse: Be well-pleased with the freewill offerings of my mouth, O Lord, and teach me Your judgments.

Οἶδέ σε Θεόν, Ἑκατόνταρχος κἂν ἐνεκρώθης· πῶς σὲ οὖν Θεέ μου ψαύσω χερσί; φρίττω, ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ.

Joseph cried aloud, * "The Centurion has recognized You * as God, even after You died, O Lord. * O my God, how can I touch You with my hands?"

Στίχ. Ἡ ψυχή μου ἐν ταῖς χερσί σου διαπαντός, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: My soul is always in Your hands, and I have not forgotten Your law.

Ὕπνωσεν Ἀδάμ, ἀλλὰ θάνατον πλευρᾶς ἐξάγει· σὺ δὲ νῦν ὑπνώσας Λόγε Θεοῦ, βρύεις ἐκ πλευρᾶς σου Κόσμῳ ζωήν.

Adam went to sleep; * from his side he brought forth death in due course. * You, O Word of God, also went to sleep; * now You pour out streams of life for all the world.

Στίχ. Ἔθεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα μοι, καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἐπλανήθην.

Verse: Sinners set snares for me, but I did not wander from Your commandments.

Ὕπνωσας μικρόν, καὶ ἐζώωσας τοὺς τεθνεῶτας, καὶ ἐξαναστὰς ἐξανέστησας, τοὺς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος Ἀγαθέ.

You, O Savior, slept * for a short time and reanimated * the dead, O good Lord; and since You arose, * You have raised those who for ages slept in death.

Στίχ. Ἐκληρονόμησα τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μού εἰσιν.

Verse: I inherited Your testimonies forever, for these are the exceeding joy of my heart.

Ἤρθης ἀπὸ γῆς, ἀλλ' ἀνέβλυσας τῆς σωτηρίας, τὸν οἶνον ζωήῤῥυτε ἄμπελε· Δοξάζω τὸ Πάθος καὶ τὸν Σταυρόν.

Taken from the earth, * You, O Lord, the grape vine ever flowing * with life, still pour out our salvation's wine. * Now I glorify Your Passion and Your Cross.

Στίχ. Ἔκλινα τὴν καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα δι' ἀντάμειψιν.

Verse: I inclined my heart to do Your ordinances forever for a reward.

Πῶς οἱ νοεροί, Ταγματάρχαι σε Σωτὴρ ὁρῶντες, γυμνὸν ᾑμαγμένον κατάκριτον, ἔφερον τὴν τόλμαν τῶν σταυρωτῶν;

When they saw You judged, * naked, bloody, and condemned, O Savior, * how did Your sublime Master Sergeants bear * the audacity of those who crucified You?

Στίχ. Παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον σου ἠγάπησα.

Verse: Transgressors I hate, but I love Your law.

Ἀραβιανόν, σκολιώτατον γένος Ἑβραίων, ἔγνως τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ· διὰ τί κατέκρινας τὸν Χριστόν;

Disobedient * and delinquents of the chosen people, * you knew that the Temple could be rebuilt. * So then why did you condemn and censure Christ?

Στίχ. Βοηθός μου, καὶ ἀντιλήπτωρ μου εἶσύ· εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

Verse: You are my helper and my protector; I hope in Your word.

Χλαῖναν ἐμπαιγμοῦ, τὸν Κοσμήτορα πάντων ἐνδύεις, ὃς τὸν οὐρανὸν κατεστέρωσε, καὶ τὴν γῆν ἐκόσμησε θαυμαστῶς.

In a scarlet robe * is the Marshal of celestial armies, * who splendidly studded the sky with stars * and who decorated earth, arrayed and mocked.

Στίχ. Ἐκκλίνατε ἀπ' ἐμοῦ, πονηρευόμενοι, καὶ ἐξερευνήσω τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μου.

Verse: Turn away from me, you evildoers, and I shall search out the commandments of my God.

Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, σοὺς θανέντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.

From Your wounded side * You shed vivifying streams, O Logos, * and revived Your children when we were dead, * as the pelican of lore revived her young.

Στίχ. Ἀντιλαβοῦ μου κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ ζῆσόν με, καὶ μὴ καταισχύνῃς με ἀπὸ τῆς προσδοκίας μου.

Verse: Uphold me according to Your teaching, and give me life; and may You not disappoint my expectation.

Ἥλιον τὸ πρίν, Ἰησοῦς τοὺς ἀλλοφύλους κόπτων, ἔστησεν· αὐτὸς δὲ ἀπέκρυψας, καταβάλλων τὸν τοῦ σκότους ἀρχηγόν.

Joshua stayed the sun * on that day he smote the foreign armies. * You, O Lord, conversely concealed its light, * and the prince of darkness fell to You, O Christ.

Στίχ. Βοήθησόν μοι, καὶ σωθήσομαι καὶ μελετήσω ἐν τοῖς δικαιώμασί σου διαπαντός.

Verse: Help me, and I shall be saved; and I shall meditate always in Your ordinances.

Κόλπων πατρικῶν, ἀνεκφοίτητος μείνας Οἰκτίρμον, καὶ βροτὸς γενέσθαι εὐδόκησας, καὶ εἰς ᾍδην καταβέβηκας Χριστέ.

Tender-loving Lord, * You were ever in the Father's bosom, * and You were well pleased to became a man, * and to Hades You descended, O Christ.

Στίχ. Ἐξουδένωσας πάντας τοὺς ἀποστατοῦντας ἀπὸ τῶν δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδικον τὸ ἐνθύμημα αὐτῶν.

Verse: You set at naught all who departed from Your ordinances, for their thought is unrighteous.

Ἤρθη σταυρωθείς, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, καὶ ὡς ἄπνους ἐν αὐτῇ νῦν προσκλίνεται, ὃ μὴ φέρουσα ἐσείετο δεινῶς.

Hung upon a cross * is the One who hung the earth on waters. * Dead now, He is buried beneath the earth, * which, unable to endure it, quakes with fear.

Στίχ. Παραβαίνοντας ἐλογισάμην πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μαρτύριά σου.

Verse: I counted as transgressors all the sinners of the earth; for this reason I always love Your testimonies.

Οἴμοι ὦ Υἱέ! ἡ Ἀπείρανδρος θρηνεῖ καὶ λέγει· ὃν ὡς Βασιλέα γὰρ ἤλπιζον, κατάκριτον νῦν βλέπω ἐν Σταυρῷ.

"Woe is me, O Son!" * said the Virgin Mary and lamented. * "You have been condemned and are crucified, * You whom I had hoped would reign as King of all!"

Στίχ. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας μου· ἀπὸ γὰρ τῶν κριμάτων σου ἐφοβήθην.

Verse: Nail my flesh with the fear of You, for I fear You because of Your judgments.

Ταῦτα Γαβριήλ, μοὶ ἀπήγγειλεν ὅτε κατέπτη, ὃς τὴν Βασιλείαν αἰώνιον, ἔφη τοῦ Υἱοῦ μου τοῦ Ἰησοῦ.

So said Gabriel * when he came at the Annunciation; * he told me that Jesus my Son would reign, * and that of His kingdom there will be no end.

Στίχ. Ἐποίησα κρῖμα καὶ δικαιοσύνην· μὴ παραδῷς με τοῖς ἀδικοῦσί με.

Verse: I work judgment and righteousness; do not deliver me to those who wrong me.

Φεῦ! τοῦ Συμεών, ἐκτετέλεσται ἡ προφητεία· ἡ γὰρ σὴ ῥομφαία διέδραμε, τὴν ἐμὴν καρδίαν Ἐμμανουήλ.

Woe is me! Alas! * What the Elder Symeon foretold me, * that a sword would pierce through my heart and soul, * is fulfilled now, O Emmanuel, my Son.

Στίχ. Ἔκδεξαι τὸν δοῦλόν σου εἰς ἀγαθόν· μὴ συκοφαντησάτωσάν με ὑπερήφανοι.

Verse: Take Your servant to that which is good; do not let the arrogant falsely accuse me.

Κἂν τοὺς ἐκ νεκρῶν, ἐπαισχύνθητε ὦ Ἰουδαῖοι, οὓς ὁ ζωοδότης ἀνέστησεν, ὃν ὑμεῖς ἐκτείνατε φθονερῶς

See and be ashamed, * O you Pharisees and scribes and chief priests, * at least by the dead who were raised by Christ, * the Life-giver, you delivered to be killed.

Στίχ. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐξέλιπον εἰς τὸ σωτήριόν σου καὶ εἰς τὸ λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: My eyes strained to look at Your salvation and at the teaching of Your righteousness.

Ἔφριξεν ἰδών, τὸ ἀόρατον φῶς σὲ Χριστέ μου, μνήματι κρυπτόμενον ἄπνουν τε, καὶ ἐσκότασεν ὁ ἥλιος τὸ φῶς.

When the sun beheld * You the unseen Light, O Christ my Savior, * a dead corpse concealed in a sepulcher, * it was horrified and hid its midday light.

Στίχ. Ποίησον μετὰ τοῦ δούλου σου κατὰ τὸ ἔλεός σου καὶ τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με.

Verse: Deal with Your servant according to Your mercy and teach me Your ordinances.

Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάμωμος Μήτηρ σου Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, σὲ τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν.

Your immaculate * and all-blameless Mother cried her eyes out, * watching You be laid in a tomb, O Christ * the ineffable eternal Word and God.

Στίχ. Δοῦλός σού εἰμι ἐγώ· συνέτισόν με, καὶ γνώσομαι τὰ μαρτύριά σου.

Verse: I am Your servant; cause me to understand, and I shall know Your testimonies.

Νέκρωσιν τὴν σήν, ἡ πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρῶς σοι ἐφθέγγετο· Μὴ βραδύνῃς ἡ ζωὴ ἐν τοῖς νεκροῖς.

When she saw Your death, * O my Christ, Your ever-virgin Mother * poignantly cried out, "O my Son and life, * do not stay among the dead for very long."

Στίχ. Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ· διεσκέδασαν τὸν νόμον σου.

Verse: It is time for the Lord to act; they broke Your law.

ᾍδης ὁ δεινός, συνετρόμαξεν ὅτε σε εἶδεν, Ἤλιε τῆς δόξης ἀθάνατε, καὶ ἐδίδου τοὺς δεσμίους ἐν σπουδῇ.

When it saw You, Lord * and immortal Sun of glory, enter, * frightful Hades, frightened, was terrified * and at once released its prisoners to You.

Στίχ. Διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυσίον καὶ τοπάζιον.

Verse: For this reason I love Your commandments more than gold and topaz.

Μέγα καὶ φρικτόν, Σῶτερ θέαμα νῦν καθορᾶται! ὁ ζωῆς γὰρ θέλων παραίτιος, θάνατον ὑπέστη, ζωῶσαι θέλων πάντας.

Great and terrible * is the spectacle today, O Savior! * As it was Your will to give life to all, * You the cause of life willingly yield to death.

Στίχ. Διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρθούμην, πᾶσαν ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα.

Verse: Therefore I directed myself to all Your commandments; I hated every unrighteous way.

Νύττῃ τὴν πλευράν, καὶ ἡλοῦσαι Δέσποτα τὰς χεῖρας, πληγὴν ἐκ πλευρᾶς σου ἰώμενος, καὶ τὴν ἀκρασίαν, χειρῶν τῶν Προπατόρων.

Lord, Your side was pierced * and Your hands were nailed; and by the wounding * of Your side, You healed our Ancestors' wound * and corrected the intemperance of their hands.

Στίχ. Θαυμαστὰ τὰ μαρτύριά σου· διὰ τοῦτο ἐξηρεύνησεν αὐτὰ ἡ ψυχή μου.

Verse: Wondrous are Your testimonies; for this reason my soul searches them out.

Πρὶν τὸν τῆς Ῥαχήλ, υἱὸν ἔκλαυσεν ἅπας κατ' οἶκον· νῦν τὸν τῆς Παρθένου ἐκόψατο, Μαθητῶν χορεία σὺν τῇ Μητρί.

Rachael's son of old * was the subject once of lamentation. * Now it is for Jesus, the Virgin's Son, * that His Mother and Disciples all lament.

Στίχ. Ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ καὶ συνετιεῖ νηπίους.

Verse: The revelation of Your words gives light, and it causes children to understand.

Ῥάπισμα χειρῶν, Χριστοῦ δέδωκαν ἐν σιαγόνι, τοῦ χειρὶ τὸν ἄνθρωπον πλάσαντος, καὶ τὰς μύλας θλάσαντος τοῦ θηρός.

Struck across the cheek * by the hands of men was Christ the Savior, * who with His divine hand had fashioned man * and in Hades broke the savage lion's teeth.

Στίχ. Τὸ στόμα μου ἤνοιξα καὶ εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐπεπόθουν.

Verse: I opened my mouth and drew in my breath, for I longed for Your commandments.

Ὕμνοις σου Χριστέ, νῦν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ ἐκθειάζομεν, οἱ θανάτου λυτρωθέντες σῇ ταφῇ.

With these hymns, O Christ, * we the faithful all extol Your Passion * and Your Crucifixion and Burial. * By Your death, O Lord, You rescued us from death.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦμα, σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, κατὰ πολεμίων ὡς ἀγαθός.

O eternal God, * co-eternal Word, and Holy Spirit, * fortify our country and drive away * foreign enemies, O Lord, as You are good.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Τέξασα ζωήν, Παναμώμητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ βράβευσον εἰρήνην ὡς ἀγαθή.

Mother of our life, * O good Lady, pure and blameless Virgin, * put an end to scandals within the Church, * and restore her peace and unity once more.

(Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον.)

(End with the first one again.)

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Right it is to sing * magnifying You, life-giving Savior. * You stretched out Your arms on the Cross, O Lord, * and You shattered the dominion of the foe.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἅγιος εἲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβεὶμ ἐποχούμενος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For holy are You, our God, resting on the glorious throne of the cherubim, and to You we send up glory, together with Your eternal Father and Your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Στάσις Γʹ. Ἦχος γʹ.

Third Stanza. Mode 3.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

All generations offer * these hymns, O Christ my Savior, * to honor Your entombment. [GOASD]

Στίχ. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου.

Verse: Look upon me and have mercy on me, according to the judgment of those who love Your name. [SAAS]

Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει.

The Arimathean * from the Cross removed You, * O Christ, and he entombed You.

Στίχ. Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.

Verse: Direct my steps according to Your teaching and let no lawlessness rule over me.

Μυροφόροι ἦλθον, μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.

O Christ, Myrrh-bearing women * prepared their fragrant ointments * and brought them to anoint You.

Στίχ. Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.

Verse: Ransom me from the slander of men, and I will keep Your commandments.

Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕμνους ἐξοδίους, προσοίσωμεν τῷ Κτίστῃ.

All creation, come now, * sing to our Creator * these graveside lamentations.

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Verse: Make Your face shine upon Your servant and teach me Your ordinances.

Ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα, σὺν Μυροφόροις πάντες, μυρίσωμεν ἐμφρόνως.

As if Myrrh-bearing women, * knowingly we perfume * as dead the living Savior.

Στίχ. Διεξόδους ὑδάτων κατέδυσαν οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου.

Verse: My eyes poured down streams of tears because they did not keep Your law.

Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, κήδευσον τὸ σῶμα, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου.

Bury now the body * of Christ who is the Giver * of life, thrice-blessed Joseph.

Στίχ. Δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ κρίσεις σου.

Verse: Righteous are You, O Lord, and upright is Your judgment.

Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου.

Descendants of the people * who ate the manna lifted * their heel against their Savior.

Στίχ. Ἐνετείλω δικαιοσύνην τὰ μαρτύριά σου καὶ ἀλήθειαν σφόδρα.

Verse: You commanded Your testimonies exceedingly in righteousness and truth.

Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, φέρουσι τῷ Σωτῆρι, χολὴν ἅμα καὶ ὄξος.

Descendants of the people * who ate sweet manna offer * their Savior sour wine mingled.

Στίχ. Ἐξέτηξέ με ὁ ζῆλός σου, ὅτι ἐπελάθοντο τῶν λόγων σου οἱ ἐχθροί μου.

Verse: The zeal of Your house caused me to yearn for home, for my enemies forgot Your words.

Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων!

Madness was the killing * of their own Messiah * of those who killed the Prophets.

Στίχ. Πεπυρωμένον τὸ λόγιόν σου σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλός σου ἠγάπησεν αὐτό.

Verse: Your teaching is exceedingly purified in fire, and Your servant loves it.

Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ μύστης, τὴν ἄβυσσον σοφίας.

As a foolish servant, * Judas the disciple * betrayed the sea of wisdom.

Στίχ. Νεώτερος ἐγώ εἰμι καὶ ἐξουδενωμένος· τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: I am young, and beheld as nothing, but I have not forgotten Your ordinances.

Τὸν Ῥύστην ὁ πωλήσας, αἰχμάλωτος κατέστη, ὁ δόλιος Ἰούδας.

Judas the dissembler, * by selling off the Savior * became himself a captive.

Στίχ. Ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια.

Verse: Your righteousness is righteousness forever, and Your law is truth.

Κατὰ τὸν Σολομῶντα, βόθρος βαθὺς τὸ στόμα, Ἑβραίων παρανόμων.

The mouth of lawless chief priests * and scribes was like a deep pit, * according to the Proverbs.

Στίχ. Θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη μου.

Verse: Affliction and trouble found me, but Your commandments are my meditation.

Ἑβραίων παρανόμων, ἐν σκολιαῖς πορείαις, τρίβολοι καὶ παγίδες.

Thorns and snares were surely * in the ways of wicked * perverted scribes and chief priests.

Στίχ. Δικαιοσύνη τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα· συνέτισόν με, καὶ ζήσομαι.

Verse: Your testimonies are righteousness forever; give me understanding, and I shall live.

Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην.

With help from Nicodemus, * Joseph buries Jesus, * decedent and Creator.

Στίχ. Ἐκέκραξα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐπάκουσόν μου, Κύριε, τὰ δικαιώματά σου ἐκζητήσω.

Verse: I cry out with my whole heart; hear me, O Lord; I shall search Your ordinances.

Ζωοδότα Σῶτερ, δόξα σου τῷ κράτει, τὸν ᾍδην καθελόντι.

O life-giving Savior, * glory to You power, * by which You conquered Hades!

Στίχ. Ἐκέκραξά σοι· σῶσόν με, καὶ φυλάξω τὰ μαρτύριά σου.

Verse: I cry out to You; save me, and I shall keep Your testimonies.

Ὕπτιον ὁρῶσα, ἡ Πάναγνός σε Λόγε, μητροπρεπῶς ἐθρήνει.

Seeing You, O Logos, * lying dead, the Virgin * maternally lamented.

Στίχ. Προέφθασα ἐν ἀωρίᾳ καὶ ἐκέκραξα, εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα.

Verse: I arose at midnight and cried out; I hoped in Your words.

Ὧ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;

O my sweetest Child, * my refreshing springtime, * why has Your beauty wilted?

Στίχ. Προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί μου πρὸς ὄρθρον τοῦ μελετᾶν τὰ λόγιά σου.

Verse: My eyes awoke before dawn that I might meditate on Your teachings.

Θρῆνον συνεκίνει, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.

Moved to lamentation * was Your all-pure Mother, * seeing You dead, O Logos.

Στίχ. Τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ κρῖμά σου ζῆσόν με.

Verse: Hear my voice, O Lord, according to Your mercy; give me life according to Your judgment.

Γύναια σὺν μύροις, ἥκουσι μυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.

Women come with spices * and ointments to perfume You, * O Christ, the divine ointment.

Στίχ. Προσήγγισαν οἱ καταδιώκοντές με ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ἐμακρύνθησαν.

Verse: Those who persecute me in lawlessness drew near; they are far removed from Your law.

Θάνατον θανάτῳ, σὺ θανατοῖς Θεέ μου, θείᾳ σου δυναστείᾳ.

O my God, You killed death * by Your death, O Savior, * in Your divine dominion

Στίχ. Ἐγγὺς εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια.

Verse: You are near, O Lord; all Your commandments are truth.

Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ σῇ Θεέ μου.

Deceiving the deceiver, * O God, You masterminded * the rescue of his victim.

Στίχ. Κατ' ἀρχὰς ἔγνων ἐκ τῶν μαρτυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐθεμελίωσας αὐτά.

Verse: From the beginning I knew Your testimonies, that You established them forever.

Πρὸς τὸν πυθμένα ᾍδου, κατήχθη ὁ προδότης, διαφθορᾶς εἰς φρέαρ.

Cast into the pit of * decay and to the bottom * of Hell was the betrayer.

Στίχ. Ἔδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ ἐξελοῦ με, ὅτι τοῦ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: Behold my humiliation and deliver me, for I have not forgotten Your law.

Τρίβολοι καὶ παγίδες, ὁδοὶ τοῦ τρισαθλίου, παράφρονος Ἰούδα.

The crooked ways of Judas, * thrice-wretched and demented, * are thorns and snares, as written.

Στίχ. Κρῖνον τὴν κρίσιν μου καὶ λύτρωσαί με· διὰ τὸν λόγον σου ζῆσόν με.

Verse: Plead my cause and redeem me; give me life because of Your word.

Συναπολοῦνται πάντες, οἱ σταυρωταί σου Λόγε, Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ.

With him Your crucifiers, * O Son of God and Logos * and King of all, have perished.

Στίχ. Μακρὰν ἀπὸ ἁμαρτωλῶν σωτηρία, ὅτι τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐξεζήτησαν.

Verse: Salvation is far from sinners, for they have not searched Your ordinances.

Διαφθορᾶς εἰς φρέαρ, συναπολοῦνται πάντες, οἱ ἄνδρες τῶν αἱμάτων.

Likewise into the pit of * decay those men of blood were * cast down, and there they perished.

Στίχ. Οἱ οἰκτιρμοί σου πολλοί, Κύριε· κατὰ τὸ κρῖμά σου ζῆσόν με.

Verse: Your compassions are many, O Lord; give me life according to Your judgment.

Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πῶς πάθος κατεδέξω;

O Son of God, my Maker * and King of all, how did You * submit and bear the Passion!

Στίχ. Πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοντές με καὶ θλίβοντές με· ἐκ τῶν μαρτυρίων σου οὐκ ἐξέκλινα.

Verse: Many are those who pursue and afflict me, but I did not turn away from Your testimonies.

Ἡ δάμαλις τὸν μόσχον, ἐν Ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα.

The heifer saw her young bull * crucified, and therefore * she cried aloud lamenting.

Στίχ. Εἶδον ἀσυνετοῦντας καὶ ἐξετηκόμην, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ ἐφυλάξαντο.

Verse: I saw those acting foolishly, and I yearned for You; for they did not keep Your teachings.

Σῶμα τὸ ζωηφόρον, ὁ Ἰωσὴφ κηδεύει, μετὰ τοῦ Νικοδήμου.

With help from Nicodemus, * Joseph wraps and buries * the vivifying body.

Στίχ. Ἴδε, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα· Κύριε, ἐν τῷ ἐλέει σου ζῆσόν με.

Verse: Behold, I love Your commandments; O Lord, in Your mercy, give me life.

Ἀνέκραζεν ἡ Κόρη, θερμῶς δακρυῤῥοοῦσα, τὰ σπλάγχνα κεντουμένη.

The Virgin cried in anguish; * her heart was pierced with sorrow: * she wept hot tears lamenting.

Στίχ. Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα πάντα τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: The beginning of Your words is truth, and all the judgments of Your righteousness are forever.

Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;

The sepulcher conceals You * from me. Alas! O Jesus, * light of my eyes, my sweet Son!

Στίχ. Ἄρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου.

Verse: Rulers persecuted me without cause, but my heart feared because of Your words.

Τὸν Ἀδὰμ καὶ Εὔαν, ἐλευθερῶσαι Μῆτερ, μὴ θρήνει, ταῦτα πάσχω.

Do not lament, O Mother. * I suffer this to rescue * Adam and Eve from Hades.

Στίχ. Ἀγαλλιάσομαι ἐγὼ ἐπὶ τὰ λόγιά σου ὡς ὁ εὑρίσκων σκῦλα πολλά.

Verse: I shall greatly rejoice in Your teachings, like one finding great spoil.

Δοξάζω σου Υἱέ μου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις.

My Son, I glorify You * and Your sublime compassion, * because of which You suffer.

Στίχ. Ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην, τὸν δὲ νόμον σου ἠγάπησα.

Verse: I hate and abhor unrighteousness, but I love Your law.

Ὄξος ἐποτίσθης, καὶ χολὴν Οἰκτίρμον, τὴν πάλαι λύων γεῦσιν.

To cancel the illicit * taste of old, O Savior, * You tasted gall and sour wine.

Στίχ. Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου.

Verse: I praise You seven times a day for the judgments of Your righteousness.

Ἰκρίῳ προσεπάγης, ὁ πάλαι τὸν λαόν σου, στύλῳ νεφέλης σκέπων.

Nailed unto a post, Lord, * are You who saved Your people * with cloud and fiery pillar.

Στίχ. Εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον.

Verse: Great peace have all who love Your law, and it is not an offense to them.

Αἱ Μυροφόροι Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι μύρα.

Women came with spices * to Your tomb, O Savior. * Now they are called Myrrh-bearers.

Στίχ. Προσεδόκων τὸ σωτήριόν σου, Κύριε, καὶ τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα.

Verse: I long for Your salvation, O Lord, and I love Your commandments.

Ἀνάστηθι Οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου.

Arise, O loving Savior, * and also resurrect us * from Hades and perdition.

Στίχ. Ἐφύλαξεν ἡ ψυχή μου τὰ μαρτύριά σου καὶ ἠγάπησεν αὐτὰ σφόδρα.

Verse: My soul keeps Your testimonies, and I love them exceedingly.

Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυῤῥοοῦσα λέγει.

Your Mother weeps a faucet * of tears as she is saying, * "Arise now, O Life-giver!"

Στίχ. Ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ μαρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ὁδοί μου ἐναντίον σου, Κύριε.

Verse: I keep Your commandments and Your testimonies, for all my ways are before You, O Lord.

Σπεῦσον ἐξαναστῆναι, τὴν λύπην λύων Λόγε, τῆς σὲ ἁγνῶς Τεκούσης.

Speedily, O Logos, * arise and put an end to * Your virgin Mother's sorrow.

Στίχ. Ἐγγισάτω ἡ δέησίς μου ἐνώπιόν σου, Κύριε· κατὰ τὸ λόγιόν σου συνέτισόν με.

Verse: Let my supplication draw near before You, O Lord; give me understanding according to Your teaching.

Οὐράνιοι Δυνάμεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρὸν σε καθορῶσαι.

The Powers of the heavens * were struck with fear and wonder, * seeing You dead and buried.

Στίχ. Εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου, Κύριε· κατὰ τὸ λόγιόν σου ῥῦσαί με.

Verse: May my petition come before You; Deliver me according to Your teaching.

Τοῖς πόθῳ τε καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιμῶσι, δίδου πταισμάτων λύσιν.

Forgive every transgression * of those who now with longing * and love extol Your Passion.

Στίχ. Ἐξερεύξαιντο τὰ χείλη μου ὕμνον, ὅταν διδάξῃς με τὰ δικαιώματά σου.

Verse: My lips shall overflow in song when You teach me Your ordinances.

Ὢ φρικτὸν καὶ ξένον, θέαμα Θεοῦ Λόγε! πῶς γῆ σε συγκαλύπτει;

How can earth conceal You! * This scene is horrifying * and strange, O God and Logos.

Στίχ. Φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μου τὰ λόγιά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου δικαιοσύνη.

Verse: My tongue shall speak of Your teaching, for all Your commandments are righteousness.

Φέρων πάλαι φεύγει, Σῶτερ Ἰωσὴφ σε, καὶ νῦν σε ἄλλος θάπτει.

One Joseph long ago, Lord, * took You and departed; * another now entombs You.

Στίχ. Γενέσθω ἡ χείρ σου τοῦ σῶσαί με, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ᾑρετισάμην.

Verse: Let Your hand be for saving me, for I chose Your commandments.

Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτήρ μου νεκρωθέντα.

Your all-holy Mother * sees You dead, O Savior; * and weeping, she laments You.

Στίχ. Ἐπεπόθησα τὸ σωτήριόν σου, Κύριε, καὶ ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστι.

Verse: I long for Your salvation, O Lord, and Your law is my meditation.

Φρίττουσιν οἱ νόες, τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, Ταφὴν τοῦ πάντων Κτίστου.

The Angels shudder, seeing * the strange and dread entombment * of You the world's Creator.

Στίχ. Ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ κρίματά σου βοηθήσει μοι.

Verse: My soul shall live and praise You, and Your judgments shall help me.

Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.

Coming very early, * Myrrh-bearing women sprinkled * Your sepulcher with perfume.

Τὸ ἑπόμενον λέγεται πολλές φορές.

Repeat the following verse several times, as the priest sprinkles the tomb and the people.

Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.

Coming very early, * Myrrh-bearing women sprinkled * Your sepulcher with perfume.

Στίχ. Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός· ζήτησον τὸν δοῦλόν σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην.

Verse: I went astray like a lost sheep; seek Your servant, for I have not forgotten Your commandments.

Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ Ἐγέρσει.

By Your resurrection, * reconcile Your churches, * O Lord, and save Your people.

Στίχ. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Verse: Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

Ὢ Τριὰς Θεέ μου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν Κόσμον.

O Trinity, my one God, * Father, Son, and Spirit, * grant the world Your mercy.

Στίχ. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Verse: Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, Ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον σοὺς δούλους.

We pray you, Virgin Mother * of Christ, to count us worthy * to see His resurrection.

(Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον.)

(End with the first one again.)

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.

All generations offer * these hymns, O Christ my Savior, * to honor Your entombment.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σὺ γὰρ εἲ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are the King of peace and the Savior of our souls, O Christ our God, and to You we send up glory, together with Your eternal Father and Your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )