Link to Matins Ordinary

Use back button to return here.

 

Βιβλία - Πηγαί

Books - Sources

Συμπλήρωμα Μηναίου - Τῌ ΙϚʹ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Menaion Supplement - August 16

Τοῦ Οσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ

Memory of our devout father Gerasimos of Kephallenia

__________

__________

   

   

ΟΡΘΡΟΣ

MATINS

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. [SAAS]

Στίχ. αʹ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Verse 1: Give thanks to the Lord and call upon His holy name.

Στίχ. βʹ. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Verse 2: All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I defended myself against them.

Στίχ. γʹ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Verse 3: And this came about from the Lord, and it is wonderful in our eyes.

Ἀπολυτίκιον.

Apolytikion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Mode 1. As a citizen of the desert.

Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῶν πιστῶν σε προστάτην καὶ ταχὺν ἀντιλήπτορα, ὁσιώτατε Πατερ θεοφόρε Γεράσιμε, ἀνέδειξε Θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ πάντων τῶν ὄντων Κηδεμών· θεραπεύεις γὰρ σωμάτων, καὶ τῶν ψυχῶν τὰ πάθη, τῇ σῇ χάριτι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι λαμπρῶς, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Most venerable God-bearing father Gerasimos, * God who cares for all things manifested you on the earth * a protector of believers everywhere, * and their helper who is quick to offer aid. * For you remedy the ailments of both the soul * and body by the grace you have. * Glory to Christ, who glorified you! * Glory to Him for your miracles! * Glory to Him for all the cures that He works through you. [SD]

Δόξα. Ἕτερον.

Glory. Another.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Mode 1. As a citizen of the desert.

Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῶν Τρικκάλων τὸν γόνον, Κεφαλλήνων τὸ κλέϊσμα, Ὁμαλῶν Μονῆς τὸν προστάτην, σὲ εὐφημοῦμεν Γεράσιμε· ἐβίωσας γὰρ ἐν τῇδε τῇ ζωῇ, ὡς ἄγγελος οὐράνιος Θεοῦ· διὸ δόξης ἠξιώθη, καὶ ἀφθαρσίας σῶμα σου τὸ πάντιμον. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἀφθαρτήσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε πιστοῖς, πρέσβυν ἀκοίμητον.

As the offspring of Trikkala, the pride of Cephalonians, * protector of Omalon Monastery, we extol you, O Gerasimos. * For truly in this life you lived on earth * as a heavenly angel of God. * And therefore your precious body was counted worthy of glory and incorruption. * Glory to Christ who glorified you; * glory to Him who kept you from decay: * glory to Him who gave you to the faithful, as one who sleeplessly intercedes. [SD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς.

Apolytikion of the Feast.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

You gave birth yet preserved your virginity. You fell asleep in death yet did not desert the world, O Theotokos. You were transported to life, as you are Mother of Life and, by virtue of your intercessions, deliver our souls from death. [SD]

Ἀναγινώσκεται τὸ οἰκεῖον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι Κάθισμα 10. Μεθʼ ὃ ἡ μικρὰ Συναπτή.

The appointed Kathisma of the Psalter may be read, i.e. Kathisma 10. It would be followed by the short litany.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For Yours is the dominion, and Yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Αʹ.

Kathisma I.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Νεοφανέντος σου τῇ οἰκουμένῃ Σοφέ, καὶ πλουτισθέντος σου ταῖς θεϊκαῖς ἀρεταῖς, λελαμπρυσμένος φωστὴρ ἀναπεφάνθης. Ὅθεν ὡς στερέωμα, Ἐκκλησίας τεθέντα σε, ᾄσμασι γεραίρονμεν, ὡς ἀστράπτοντα χάρισι. Διὸ καὶ σὲ προστάτην πλουτοῦντες, ὕμοις τὴν σὴν τιμῶμεν μνήμην.

Appearing recently unto the universe, * O wise one, being rich in godly virtues all, * you clearly proved yourself to be a bright shining luminary. * Therefore, celebrating you, * who were placed as a firm support * of the Church, we sing to you, * who are sparkling with gifts of grace. * And we, thus blessed with you as protector, * honor your memory with anthems. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Τὴν καθαρότητα τῆς διανοίας σου, καὶ τὸ ἐπίμονον, τὸ τῶν καμάτων σου, τὴν τε ἰσάγγελον ζωὴν ἰδών σου ὁ Στεφοδότης, χάρισι ἐλάμπρυνε, καὶ λαμπρῶς σε ἐδόξασε, φύλακα παρέχων σε καὶ ἡμῶν ἀντιλήπτορα. Διὸ καὶ εὐχαρίστως ἡ νῆσός σου, δόξαν Θεῷ προσαναπέμπει.

When He beheld your mind's exceeding purity, * and your persistence in ascetic discipline, * and your angelic way of life, the Giver of crowns of honor * glorified you splendidly * and adorned you with gifts of grace, * and He has assigned you to us * as our helper and guardian. * And therefore to the Lord does your Island * gratefully send up hymns of glory. [SD]

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.

Both now. For the Feast.

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέκρωσις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ Μητρόθεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ κεχαριτωμένη.

Seedless conception once preceded childbirth, * and in dormition now is death without decay. * This twofold miracle is seen in you only, Theotokos. * Virgin Mary, how did you * nurse a babe while remaining chaste? * Being buried, now are you * emitting fragrance, O Mother of God! * And therefore with the Angel we sing to you: * Rejoice, O Maiden full of grace. [SD]

Ἀναγινώσκεται τὸ οἰκεῖον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι Κάθισμα 11. Μεθʼ ὃ ἡ μικρὰ Συναπτή.

The appointed Kathisma of the Psalter may be read, i.e. Kathisma 11. It would be followed by the short litany.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You, O God, are good and love mankind, and to You we offer glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Βʹ.

Kathisma II.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Mode 3. On this day.

Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ἐπὶ γῆς ὡς ἄσαρκος ἐν ἀρετῇ διαπρέψας, πολιτείας γέγονας ἐπουρανίου ἐργάτης· Πνεύματος δὲ τοῦ Ἁγίου φανεὶς δοχεῖον, χάριτι θαυμάτων Μάκαρ ἀντεδοξάσθης. Διὸ πάντες σου τὸ Σκῆνος σέβομεν πόθῳ, θεῖε Γεράσιμε.

As if being bodiless on earth, excelling in virtue, * you became a practicer of a celestial life-style. * Blessed one, as an abode of the Holy Spirit, * you in turn were glorified with the grace of healing. * Therefore, all of us with longing * revere your body, divine Gerasimos. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήμερον.

Mode 4. You appeared today.

Ἐπεφάνης σήμερον.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἀρετῶν φαιδρότητι κεκοσμημένος, τὴν στολὴν τῆς χάριτος, Μάκαρ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ, καὶ τὸ σεβάσμιον Σκῆνός σου, πιστοῖς ἐδόθη πηγὴ χαριτόβρυτος.

Donning the adornment of resplendent virtue, * you, O blessed Saint, received from God the ornament of grace, * and to the faithful your ven'rable * body was given, a wellspring effusing grace. [SD]

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.

Both now. For the Feast.

Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήμερον.

Mode 4. You appeared today.

Ἐπεφάνης σήμερον.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Τῇ σεπτῇ Κοιμήσει σου ἡ οἰκουμένη, τῷ αὔλῳ Πνεύματι πεποικιλμένη νοερῶς, ἐν εὐφροσύνῃ κραυγάζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα.

All the world, noetically adorned in splendor * by the immaterial Spirit, at your august repose, * in exultation cries out to you: Rejoice, O Virgin, the boast of us Christians all. [SD]

Ὁ Πολυέλεος.

The Polyeleos.

Ψαλμὸς ΡΛΔʹ (134).

Psalm 134 (135).

Ψαλμὸς ΡΛΕʹ (135).

Psalm 135 (136).

Ἐκλογὴ

Selected Psalm Verses

Ἐκλογὴ εἰς Ὁσίους

Selected Psalm Verses for Monastic Saints

Τῆς δεήσεώς μου. Ἀλληλούϊα.

My supplication. Alleluia.

1. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου. Ἀλληλούϊα. (39:2)

1. I waited patiently for the Lord, and He heeded me; and He heard my supplication. Alleluia. (39:2) [SAAS]

2. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου. Ἀλληλούϊα. (39:3)

2. And He established my feet on a rock and kept straight my steps. Alleluia. (39:3) [SAAS]

3. Ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἀλληλούϊα. (54:8)

3. Behold, I fled far away, and lodged in the wilderness. Alleluia. (54:8) [SAAS]

4. Ἠγρύπνησα, καὶ ἐγενόμην ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος. Ἀλληλούϊα. (101:8)

4. I kept watch, and have become like a sparrow alone on a housetop. Alleluia. (101:8) [SAAS]

5. Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος, ἡμέρας καὶ νυκτός. Ἀλληλούϊα. (41:4)

5. My tears were my bread day and night. Alleluia. (41:4) [SAAS]

6. Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη διʼ ἔλαιον. Ἀλληλούϊα. (108:24)

6. My knees were weak from fasting, and my flesh was changed because of the oil. Alleluia. (108:24) [SAAS]

7. Λούσω καθʼ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. Ἀλληλούϊα. (6:7)

7. Every single night I will dampen my bed; I will drench my couch with my tears. Alleluia. (6:7) [SAAS]

8. Ἐπλήγην ὡσεὶ χόρτος, καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου. Ἀλληλούϊα. (101:5)

8. I was cut down like grass, and my heart became withered. Alleluia. (101:5) [SAAS]

9. Ὅτι ἐπελαθόμην, τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου. Ἀλληλούϊα. (101:5)

9. For I forgot to eat my bread. Alleluia. (101:5) [SAAS]

10. Ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου, ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου. Ἀλληλούϊα. (101:6)

10. Because of the sound of my groaning, my bones cleaved to my flesh. Alleluia. (101:6) [SAAS]

11. Διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου, ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς. Ἀλληλούϊα. (16:4)

11. I held to hard ways because of the words of Your lips. Alleluia. (16:4) [SAAS]

12. Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου, ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Ἀλληλούϊα. (62:2)

12. My soul thirsts for You. How often my flesh thirsts for You, in a desolate, impassable, and waterless land. Alleluia. (62:2) [SAAS]

13. Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου, ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου. Ἀλληλούϊα. (68:4)

13. My eyes fail me from hoping in my God. Alleluia. (68:4) [SAAS]

14. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου. Ἀλληλούϊα. (128:1)

14. Many times they warred against me from my youth. Alleluia. (128:1) [SAAS]

15. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι, ἐνεδυόμην σάκκον, καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου. Ἀλληλούϊα. (34:13)

15. But I put on sackcloth when they troubled me, and I humbled my soul with fasting. Alleluia. (34:13) [SAAS]

16. Καὶ γνῶτε, ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (4:4)

16. Know that the Lord made His holy one wondrous. Alleluia. (4:4) [SAAS]

17. Ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (36:28)

17. For the Lord loves judgment, and He will not abandon His holy ones. Alleluia. (36:28) [SAAS]

18. Φυλάσσει Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (96:10)

18. The Lord keeps the souls of His saints. Alleluia. (96:10) [SAAS]

19. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν. Ἀλληλούϊα. (149:5)

19. The holy ones shall boast in glory, and they shall greatly rejoice on their beds. Alleluia. (149:5) [SAAS]

20. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (115:5)

20. Precious in the sight of the Lord is the death of His holy ones. Alleluia. (115:5) [SAAS]

21. Ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. Ἀλληλούϊα. (149:1)

21. His praise in the assembly of His holy ones. Alleluia. (149:1) [SAAS]

22. Ψάλατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα. (29:5)

22. Sing praises to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. Alleluia. (29:5) [SAAS]

Δόξα. Τριαδικόν.

Glory. For the Trinity.

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Τὸν Πατέρα προσκυνήσωμεν, καὶ τὸν Υἱὸν δοξολογήσωμεν, καὶ τὸ Πανάγιον ὁμοῦ, πάντες Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν, κράζοντες καὶ λέγοντες· Παναγία Τριάς, σῶσον πάντας ἡμᾶς.

Let us bow in worship and adore * the Father; likewise let us glorify * the Son; and also let us praise * the all-holy Spirit faithfully, * crying out in unison, * "Save us all, we implore, all-holy Trinity." [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἦχος αʹ.

Mode 1.

Τὴν Μητέρα σου προσάγει σοι, εἰς ἱκεσίαν ὁ λαός σου Χριστέ· ταῖς παρακλήσεσιν αὐτῆς, τοὺς οἰκτιρμούς σου δὸς ἡμῖν Ἀγαθέ, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

We Your people now invoke the name * of Your holy Mother entreating for us. * O Good One, at her fervent prayers, * send to us Your tender mercies, O Christ, * so that we may glorify * You, the hope of our souls, O Lord. [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For blessed is Your name, and glorified is Your kingdom, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα Γʹ.

Kathisma III.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Mode pl. 4. By conceiving the wisdom.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Τῆς ἀγάπης τῷ ἔρωτι πτωερωθείς, καὶ φωτὶ τῷ τῆς χάριτος ἐλλαμφθείς, τὸν κόσμον κατέλιπες, καὶ Χριστῷ ἠκολούθησας, ἀγγελικῶς τὸν βίον τελέσας ὡς ἄσαρκος, κεκαθαρμένος ὅλος ψυχῇ τε καὶ σώματι. Ὅθεν καὶ δοχεῖον τοῦ Θεοῦ χρηματίσας, τὴν χάριν ἀπείληφας, ὡς μισθὸν τῶν καμάτων σου, τοῦ τελεῖν τὰ θαυμάσια, Θεοφόρε Γεράσιμε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑροτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Being roused by the yearning of divine love, * and illumined as well by the light of grace, * you left all the world behind * and you followed the Master Christ, * angelically completing your life as if bodiless, * having in soul and body completely been purified. * Thus you have received as a reward for your labors * the grace to do miracles, * having been God's receptacle, * O God-bearing Gerasimos. * Intercede with Christ our God, * that forgiveness of offenses be bestowed * on those observing your holy memory with faith and love. [SD]

Δόξα· καὶ νῦν.

Glory. Both now.

Ἦχος πλ. δʹ. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Mode pl. 4. By conceiving the wisdom.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Ἡ Θεὸν συλλαβοῦσα ἄνευ σπορᾶς, σαρκωθέντα τεκοῦσα δίχα φθορᾶς, τὴν νέαν ἀμφιέννυσαι, ἀφθαρσίαν τοῦ πνεύματος· ὡς γὰρ ζωῆς σὺ Μήτηρ, καὶ πάντων Βασίλισσα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστης, Παρθένε τὴν ἄϋλον. Ὅθεν ἐπαξίως, ἀληθῶς ἀνεδείχθηες, Νεφέλη πηγάζουσα, τῆς ζωῆς ἡμῶν νάματα, Θεομήτωρ Πανάμωμε. Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖ εὐσεβῶς προκυνοῦσι τὴν σεπτήν σου Μετάστασιν.

You conceived God without ever being sown, * incorruptibly bearing Him in the flesh. * And now you are putting on * the Spirit's new incorruption. * For as you are the Mother of Life and the Queen of all, * you were transferred, O Virgin, to life immaterial. * Therefore, you were rightly manifested as truly, * the cloud, from which emanates * the water that gives us life, * O all-blameless Mother of God. * Intercede with your Son and our God, * that forgiveness of offenses be bestowed * on those who honor your holy Assumption with right belief. [SD]

Ἀντίφωνον Αʹ.

First Antiphon.

Ἦχος δʹ.

Mode 4.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· ἀλλʼ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς)

From my youth, many passions war against me. O my Savior, I implore You, uphold me and save me. (2) [GOASD]

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. (δίς)

You who hate Zion, be shamed by the Lord; for you will be withered like grass in the fire. (2) [GOASD]

Δόξα.

Glory.

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ μονάδι ἱεροκρυφίως.

By the Holy Spirit every soul is animated, and when purified, it is mystically uplifted and brightened by the triune Godhead. [GOASD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν.

From the Holy Spirit the streams of grace well forth; they water all creation, so that life be engendered. [GOASD]

Προκείμενον. Ψαλμὸς 115.

Prokeimenon. Psalm 115.

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. (δίς)

Precious in the sight of the Lord is the death of His holy one. (2)

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

Verse: What shall I give back to the Lord for all He rendered to me?

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.

Precious in the sight of the Lord is the death of His holy one. [SAAS]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου.

Stand for the Gospel reading.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are holy, our God, who rest among the Saints, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἀμήν.

Amen.

Ἦχος βʹ.

Mode 2.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. (δίς) Αἰνεσάτω πνοή πᾶσα τὸν Κύριον.

Let everything that breathes praise the Lord. (2) Let everything that breathes praise the Lord. [SAAS]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

Let us pray to the Lord our God that we may be made worthy to hear the holy Gospel.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Σοφία. Ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Εἰρήνη πᾶσι.

Peace be with all.

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

( And with your spirit. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the holy Gospel according to Luke.

Πρόσχωμεν.

Let us be attentive.

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

ΙΕΡΕΥΣ (ἀπὸ τῆς Ὡραίας πύλης)

PRIEST (from the gate)

Λου Ϛʹ 17 - 23

Lk. 6:17-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρʼ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε· Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.

At that time, Jesus stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases; and those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came forth from him and healed them all. And he lifted up his eyes on His disciples, and said: "Blessed are you poor, for yours is the Kingdom of God. Blessed are you that hunger now, for you shall be satisfied. Blessed are you that weep now, for you shall laugh. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you and revile you, and cast out your name as evil, on account of the Son of man! Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven." [RSV]

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Ψαλμὸς Nʹ (50).

Psalm 50 (51).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ απὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἰερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the abundance of Your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. For I know my lawlessness, and my sin is always before me. Against You only have I sinned and done evil in Your sight; that You may be justified in Your words, and overcome when You are judged. For behold, I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Behold, You love truth; You showed me the unknown and secret things of Your wisdom. You shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed; You shall wash me, and I will be made whiter than snow. You shall make me hear joy and gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Turn Your face from my sins, and blot out all my transgressions. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Your salvation, and uphold me with Your guiding Spirit. I will teach transgressors Your ways, and the ungodly shall turn back to You. Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Your righteousness. O Lord, You shall open my lips, and my mouth will declare Your praise. For if You desired sacrifice, I would give it; You will not be pleased with whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then You will be pleased with a sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings; then shall they offer young bulls on Your altar. [SAAS]

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Δόξα. Ἦχος βʹ.

Glory. Mode 2.

Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

At the intercession of Your holy Ascetic, O Lord of mercy, blot out my many offenses. [SD]

Καὶ νῦν.

Both now.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

At the intercession of the Theotokos, O Lord of mercy, blot out my many offenses. [SD]

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. βʹ.

Idiomelon. Mode pl. 2.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Verse: Have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the abundance of Your compassion, blot out my transgression. [SAAS]

Δέδοται πιστοῖς παρὰ Θεοῦ θησαυρὸς ἀσύλητος, Γεράσιμε Ὅσιε, τὸ πάνσεπτον Σκῆνός σου. Διὸ πνευματικὴν εὐφροσύνην, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν, βρύεις ἀεννάως Μακάριε, τοῖς προστρέχουσιν ἐν πίστει τῇ Σορῷ σου τῇ θείᾳ. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἁγιώτατε Πάτερ, ἀτρώτους ἡμᾶς κινδύνων διασῴζεσθαι.

From God to the faithful, O holy Gerasimos, has been given a treasure that is secure: your most venerable body. Therefore, you unceasingly pour out spiritual gladness, and the grace of healings, to those who run faithfully, to your sacred coffin, O blessed one. Intercede with Christ our God, that through all dangers He deliver us unharmed. [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας χριστιανῶν ὀρθοδόξων καὶ κατάπεμψον ἐφʼ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου, Κυρίλλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρίας· Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως τῶν θαυματουργῶν· τῶν ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ· τῶν Ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καὶ Ἐλευθερίου, τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας· τῶν ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Ἀναστασίας, Αἰκατερίνης, Κυριακῆς, Φωτεινῆς, Μαρίνης, Παρασκευῆς καὶ Εἰρήνης· τῶν ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν· (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

O God, save Your people and bless Your inheritance. Look upon Your world with mercy and compassion. Raise the Orthodox Christians in glory, and send down upon us Your rich mercies, through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and ever virgin Mary; the power of the precious and life-giving Cross; the protection of the honorable, heavenly, bodiless powers; the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist; the holy, glorious, and praiseworthy apostles; our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; Athanasios, Cyril, and John the Merciful, patriarchs of Alexandria, Nicholas, bishop of Myra, Spyridon, bishop of Trimythous, Nektarios of Pentapolis, the wonder-workers; the holy, glorious, great martyrs George the victorious, Demetrios the Myrobletes, Theodore Teron, and Theodore Stratelates; Menas the wonderworker; Charalambos and Eleutherios, the Hieromartyrs; the holy, glorious, and victorious martyrs; the glorious great Martyr and all-laudable Euphemia; the holy and glorious Martyrs Thecla, Barbara, Anastasia, Katherine, Kyriake, Fotene, Marina, Paraskeve and Irene; our venerable and God-bearing fathers; (local patron saint); holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna; our devout and God-bearing father Gerasimos the New Ascetic, whose memory we celebrate, and all Your saints; We beseech you, only merciful Lord, hear us sinners who pray to you and have mercy on us.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κύριε, ἐλέησον. (ιβʹ)

Lord, have mercy. (12)

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθʼ οὗ εὐλογητὸς εἰ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Through the mercy, compassion, and love of mankind of Your only-begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all-holy, good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

ᾨδὴ αʹ.

Ode i.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ.

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται. (δίς)

Adorned with glory divine, O Virgin, * is your most sacred and illustrious memorial, * gathering the faithful all together joyfully to sing * in processions led by Mariam, with timbrels and dancing, * to your Only-begotten Son. * For He has been greatly glorified. (2) [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, οὐρανοβάμων ἐν Σιὼν τὸ θεῖον σῶμά σου, ἄφνω δὲ συῤῥεύσασα, τῶν Ἀποστόλων ἡ πληθύς, ἐκ περάτων Θεοτόκε, σοὶ παρέστησαν ἄρδην, μεθʼ ὧν ἄχραντε, σοῦ τὴν σεπτήν, Παρθένε μνήμην δοξάζομεν.

Even as incorporeal orders * of heaven tended your divine body, O Virgin pure, * suddenly the multitude of the Apostles converged * from the ends of the earth, O Theotokos, in Zion, * and all stood before you. And with them * we glorify your solemn memory. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἤρω, κατὰ τῆς φύσεως Ἁγνή, Θεὸν κυήσασα, ὅμως μιμουμένη δέ, τὸν ποιητήν σου καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν ὑποκύπτεις, τοῖς τῆς φύσεως νόμοις· διὸ θνῄσκουσα, σὺν τῷ Υἱῷ ἐγείρῃ διαιωνίζουσα.

Trophies of victory over nature * did you, O virgin Maiden, raise in giving birth to God. * But in imitation now of your Creator and your Son, * you submit to nature's laws in a way transcending nature. * And thus, though you die, you resurrect, * and with your Son you live eternally. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Mode 4. I open my mouth.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὸν ὕμνος προσάγει σοι, μάκαρ Θεόφρων Γεράσιμε, ἡ Νῆσός σου σήμερον, ἀγαλλομένη φαιδρῶς, ἣν περίσωζε, φρουρόν σε κεκτημένη, προστάτην θερμώτατον, καὶ ἀντιλήπτορα.

O blessed Gerasimos, today your Island's inhabitants * present you a hymn of praise. And we all gaily exult. * Godly-minded one, you are you Island's helper, * protector and guardian. Therefore, preserve us all. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Θεράπων πανάριστος, Θεοῦ παμμάκαρ καὶ γνήσιος, ἐδείχθης Γεράσιμε, βίον ἀσκήσας ἐν γῇ, τὸν ἰσάγγελον, διὸ ταῖς πρεσβείαις, τῆν Νῆσὸν σου φύλαττε προσκαλουμένην σε.

Most blessed Gerasimos, on earth you led an angelic life, * and thus did you prove to be an excellent and true * servant of your God. So, by your intercessions, * guard your Island and your flock, as we invoke your name. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Μονήν σε εἰργάσατο, Πατρὸς, Υἱοῦ τε, καὶ Πνεύματος, ὁ ἔνθεος πόθος σου πρὸς τὰ Οὐράνια, ὡς στηρίζων σε, τῇ θείᾳ, τηρεῖν σε κατέπεισε Νόμου προστάγματα.

You God-pleasing longing for the things of heaven prepared in you * a place for the Father, Son, and Holy Spirit to dwell. * It established you most firmly in divine grace, * convincing you to observe the dictates of the Law. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τοὺς σὲ καταστέφοντας, νῦν ἐγκωμίων τοῖς ᾄσμασι, ἐν θρόνῳ τῆς χάριτος, παρεστηκὼς ἐφ’ ἡμᾶς, ταῖς πρεσβείαις σου, ἐπίβλεψον, καὶ ῥῦσαι, παντοίων ἐκ θλίψεων, Μάκαρ Γεράσιμε.

While standing before the throne of grace, O blessed Gerasimos, with pity look down upon us who are crowning you * with our canticles of honor, and redeem us * from all kinds of tribulations, by your fervent prayers. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Mode pl. 4. The rod of Moses.

Ἁρματηλάτην Φαραώ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀσματικῶς μετ’ εὐφροσύνης Ὅσιε, σὲ καταστέφομεν νῦν, ὕμνοις εὐχαρίστοις, τῆς χαρᾶς ὡς πρόξενον· σὲ γὰρ φρουρὸν θερμώτατον, καὶ προστάτην, καὶ ρύστην, ὁ στεφοδότης ὁ πάνσοφος, κρίμασιν ἀῤῥήτοις κατέστησε.

In sacred canticles and hymns of gratitude we gladly crown you today, * venerable father and evoker of our joy. * The wise Bestower of the crowns, for unspeakable reasons, * appointed you a most earnest guard * to be our protector and rescuer. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Δῶρον σεπτὸν, καὶ προφανῶς ὑπέρτιμον, παρὰ Θεοῦ θησαυρὸν, ἐπλουτήσαμέν σε, καὶ ἀεὶ πλουτοῦμέν σε, περιχαρῶς Γεράσιμε, καλλονὴ Μοναζόντων, καὶ Ἀσκητῶν ἡ εὐπρέπεια, καὶ τῶν ἱερέων τὸ καύχημα.

You are the beauty of monastics, truly the ascetics' dignity, * the boast of the clergy. We are rich possessing you * and joyfully continue to be enriched; for you clearly * are an august gift from God to us, * and a precious treasure, Gerasimos. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ὡς ὄντως ῥόδον θαυμαστὸν, καὶ εὔοσμον, Μάκαρ ἐξήνθησας, καὶ λιπὼν τὰ πάντα, τὴν ψυχὴν τοῖς ἄνθεσι, τῶν ἀρετῶν ἐστόλισας, τῇ τοῦ πνεύματος αἴγλῃ, εὐοδιάζων πληρέστατα, ἅπαντα τὰ σὰ αἰσθητήρια.

O blessed Saint, you truly blossomed as a rose, fragrant and marvelous. * And having abandoned all things, you bedecked your soul * with the unfading flowers of all the virtues, perfuming * all of your sense organs totally * with the Holy Spirit's abundant light. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Δεῦρο ψυχή μου ταπεινὴ, καὶ βόησον τῇ Θεομήτορι, Χριστιανῶν σκέπη, μὴ ἐγκαταλίπης με, ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσὸν με, καὶ τῆς αἰωνιζούσης, κολάσεως ἐλευθέρωσον, ἡ τῶν ἀνελπίστων ἀντίληψις.

Shout to the Mother of our God most fervently, O humble soul of mine: "O shelter of Christians, please do not abandon me. * But save me and deliver me from eternal perdition, * and from adversities rescue me; * for you are the helper of hopeless ones." [SD]

Ode 1: Katavasia

Ode 1: Katavasia

ᾨδὴ αʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode i. Katavasia. Mode 1.

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων τῷ σῷ, ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.

Adorned with glory divine, O Virgin, * is your most sacred and illustrious memorial, * gathering the faithful all together joyfully to sing * in processions led by Mariam, with timbrels and dancing, * to your Only-begotten Son. * For He has been greatly glorified. [SD]

ᾨδὴ γʹ.

Ode iii.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Ἡ δημιουργική.

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.

O Wisdom of our God and His Power that has created * and is sustaining the universe, * reinforce Your Church, O Christ, * preserving her unshaken and unmoved. * For You alone are holy, * O Lord, and You repose in Your holy ones. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλʼ ὑπερφυῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες Πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀπόστολοι, πεφρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀπαστράπτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος θεώμενοι.

The glorious Apostles knew you to be a mortal woman, * and yet past nature the Mother of * God as well, O blameless one. * With hands atremble fearfully they touched * you whom they beheld to shine * with glory as the body that hosted God. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλʼ ὑπερφυῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες Πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀπόστολοι, πεφρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀπαστράπτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος θεώμενοι.

The glorious Apostles knew you to be a mortal woman, * and yet past nature the Mother of * God as well, O blameless one. * With hands atremble fearfully they touched * you whom they beheld to shine * with glory as the body that hosted God. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὑπέφθασε χερσί, ταῖς ὑβριστικαῖς τοῦ αὐθάδους, τομὴν ἡ δίκη ἐπάξασα, τοῦ Θεοῦ φυλάξαντος, τὸ σέβας τῇ ἐμψύχῳ κιβωτῷ, δόξῃ τῆς Θεότητος, ἐν ᾗ ὁ Λόγος σάρξ ἐχρημάτισε.

Vengeance was quickly wreaked on the insolent hands of the audacious one, * and amputation was wrought on them, * God thereby preserving, with * the glory of the Godhead, the respect * due unto the living Ark, * the Virgin's body wherein the Word became flesh. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.

Mode 4. Establish your servants.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἣν σύ ἐξελέξω παιδιόθεν, ὁδὸν μετανοίας τὴν τερπνὴν, γενναίως ἐπετέλεσας, μηδὴν προκρίνας Ὅσιε, τοῦ πρὸς τὸν Κτίστην ἔρωτος, ἀγγελικῆς τε βιώσεως.

The course of repentance is delightful. From childhood you chose it for yourself. * Courageously you finished it, preferring nothing to the love * for your Creator and the way of life of angels, O holy one. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὸ τίμιον Σκῆνός σου Θεόφρων, Γεράσιμε βρύον τοῖς πιστοῖς, τὰ ῥεῖθρα τῶν ἰάσεων, τῆς χάριτος τεκμήριον, ὑπάρχει δι’ ἧς γέγονας, σεπτὸν δοχεῖον τοῦ πνεύματος.

Your hon'rable relic, godly-minded Gerasimos, emanating streams * of healings to the faithful is a token of the grace of God, * by which you have become the vessel of the Spirit for noble use. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἐπίκουρος μέγιστος ἐφάνης, δεινῶν περιστάσεων λιμοῦ, τὴν Νῆσόν σου ῥυόμενος, ὡς φύλαξ συμπαθέστατος, ἣν περιφρούρει πάντοτε, παντὸς κινδύνου ἀπήμονα.

You came as a mighty benefactor. You rescued your Island from the dread * calamity of pestilence. You are the most compassionate * guardian. Therefore, evermore preserve it safe from adversity. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ποικίλων ἡμᾶς πειρατηρίων, κινδύνων καὶ θλίψεων δεινῶν, τῇ σκέπῃ σου προσφεύγοντας, Γεράσιμε θεόληπτε, ταῖς σαῖς θερμαῖς δεήσεσιν, ὡς συμπαθὴς ἐλευθέρωσον.

With faith we take refuge in your shelter, Gerasimos holy man of God. * Deliver us from various temptations, in your tender love, * and save from all jeopardy, by your unceasing and fervent prayers. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Οὐρανίας ἁψῖδος.

Mode pl. 4. O divine Master Builder.

Οὐρανίας ἁψῖδος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σὲ θησαύρισμα θεῖον, οἱ εὐσεβεῖς Πνεύματος, καὶ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρα ἐπιγινώσκομεν, νεοφανέντα ἡμῖν, ὅθεν σὲ ὕμνοις τιμῶμεν, καὶ πιστῶς δοξάζομεν Μάκαρ Γεράσιμε.

Unto us you have lately appeared. And we Orthodox * recognize you as a divine treasure of the Spirit of God, * a luminary of the Church. And therefore we honor * you with hymns and glorify you, St. Gerasimos. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὁλοψύχως ποθήσας τὸν πρὸς Θεὸν ἔρωτα, καὶ τῆς οὐρανίου πατρίδος τὴν ὡραιότητα, ἐν τῇ καρδίᾳ τῇ σῇ, ἀνελειπῶς ζωγραφίσας, κατὰ Παῦλον ἔκρινας σκύβαλα ἅπαντα.

Fully rapt with the longing for the intense love for God, * in your heart you painted the beauty of your authentic home * and fatherland on high in every detail and counted * everything as rubbish, like the great Apostle Paul. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἱκετήριον ὕμνον χαρμονικῶς ἄδοντες, καὶ τῷ σῷ τιμίῳ Λειψάνῳ, δόξαν προσνέμοντες, θερμῶς αἰτοῦμεν σε, οἵ σε πλουτοῦντες προστάτην, τῶν δεινῶν τὴν Νῆσόν σου ῥῦσαι Γεράσιμε.

As we sing supplications to you, O Saint, joyfully, * and as we confer to your Relic honor and dignity, * we who possess you now as our protector entreat you: * Save your Island from all woes, father Gerasimos. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἀνεξάλειπτον πένθος, διηνεκὲς δάκρυον, θεῖον ἐνδιάθετον φόβον, θερμὴν κατάνυξιν, ἁγνὴν ταπείνωσιν, καὶ συντριβὴν τῆς καρδίας, Θεοτόκε Δέσποινα, δῶς μοι καὶ σῶσόν με.

Endless tears, O my Lady, and ineffaceable grief * grant to me with ardent compunction, and holy inner fear, * and pure humility; and to my heart grant contrition. * This I pray. And save me, as the Mother of my God. [SD]

Ode 3: Katavasia

Ode 3: Katavasia

ᾨδὴ γʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode iii. Katavasia. Mode 1.

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.

O Wisdom of our God and His Power that has created * and is sustaining the universe, * reinforce Your Church, O Christ, * preserving her unshaken and unmoved. * For You alone are holy, * O Lord, and You repose in Your holy ones. [SD]

Ode 3: Short Litany

Ode 3: Short Litany

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς.

Kontakion of the Feast.

Ἦχος πλ. βʹ. Αὐτόμελον.

Mode pl. 2. Automelon.

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

The Theotokos is undying in intercession.* Immovable is our hope in her for protection. * Neither death nor burial prevailed over her. * As she is Mother of Life, she was removed to life by Him, * the Lord who lived in her ever-virgin womb. [SD]

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Κάθισμα.

Kathisma.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα.

Mode 3. You were so beautiful.

Τὴν ὡραιότητα.

Σὲ τὸν ἰσάγγελον τῇ πολιτείᾳ σου, Χριστοῦ δὲ γνήσιον, δοῦλον Γεράσιμε, ὑμνολογίαις ἱεραῖς ἐν πίστει ἀνευφημοῦμεν, πόθῳ ἀσπαζόμενοι τὸ σεβάσμιον Σκῆνος σου. Ὅθεν δῶρον τίμιον, καὶ πηγὴ τῶν ἰάσεων, εὑρόντες αὐτὸ Μάκαρ βοῶμεν· δόξα Θεῷ τῷ στεφοδότη.

In sacred hymns of praise do we with faith extol * you, O Gerasimos, for you were equal to * the angels in your way of life, and Christ's true and loyal servant. * Likewise do we longingly * kiss your body and reverence it. * Therefore, having found therein * a most precious gift, O blessed one, * and also a well of cures, we cry out: * Glory to God the Crown-bestower! [SD]

Δόξα. Ἕτερον.

Glory. Another.

Ἦχος αʹ. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Mode 1. The soldiers keeping watch.

Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ἡ πάνσεπτος ἡμῖν, τῆς τιμίας σου μνήμης, ἐπέστη Ἑορτή, ἣν τιμῶμεν προθύμως. Τὸ Σκῆνός σου τὸ ἄχραντον ὦ Γεράσιμε σέβοντες, ὅ δοξάζουσι, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, εὐφραινόμενα, τῇ σωτηρίᾳ ἀνθρώπων, Θεὸν μεγαλύνουσι.

The most distinguished feast of your honorable mem'ry * has once again arrived, and we eagerly observe it. * We rev'rence your immaculate, sacred body, O Gerasimos, * which the multitudes of angels glorify also, * and they all rejoice in the salvation of mankind, * and magnify Christ our God.

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.

Both now. For the Feast.

Ἦχος αʹ. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Mode 1. The soldiers keeping watch.

Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύμνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, τὴν Μετάστασιν, τὴν σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτάζομεν.

The honorable choir of the all-wise Apostles * miraculously came, O august Theotokos, * to bury your immaculate holy body with dignity. * Joining them, the hosts of holy Angels extolled you. * With solemnity they sang and praised your Assumption, * which we faithfully celebrate.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ᾨδὴ δʹ.

Ode iv.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Ῥήσεις Προφητῶν καὶ αἰνίγματα.

Ῥήσεις Προφητῶν καὶ αἰνίγματα, τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν, τὴν ἐκ Παρθένου σου Χριστέ, φέγγος ἀστραπῆς σου, εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι, καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος, ἐν ἀγαλλιάσει, τῇ δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

Sayings of the Prophets and mysteries * revealed Your incarnation from a Virgin mystically, O Christ: * that Your lightning's brightness as light for Gentiles would emanate. * The abyss calls out to You with a voice of gladness: * To Your power be glory, O Lover of man. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἴδετε λαοὶ καὶ θαυμάσατε· τὸ ὄρος γὰρ τὸ ἅγιον, καὶ ἐμφανέστατον Θεοῦ, τῶν ἐπουρανίων βουνῶν, ἐφύπερθεν αἴρεται, οὐρανὸς ἐπίγειος, ἐν ἐπουρανίῳ, καὶ ἀφθάρτῳ χθονὶ οἰκιζόμενος.

Come and see, O peoples, and marvel. * For lo, the most remarkable * and holy mountain of our God * is exalted higher * than the celestial hills on high. * Having been a heaven on earth, she now is living * on celestial acres that perish not. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ζωῆς ἀϊδίου καὶ κρείττονος, ὁ θάνατός σου γέγονε, διαβατήριον Ἁγνή, ἐκ τῆς ἐπικήρου πρὸς θείαν ὄντως καὶ ἄῤῥευστον, μεθιστῶν σε ἄχραντε, ἐν ἀγαλλιάσει, τὸν Υἱὸν καθορᾶν σου καὶ Κύριον.

O pure one, your death has become for you * a passage to superior * and everlasting life on high, * from the transitory * translating you, O Immaculate, * to the other life, truly divine and unfleeting, * there to gaze with great joy on your Son and Lord. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἐπήρθησαν πύλαι οὐράνιαι, καὶ Ἄγγελοι ἀνύμνησαν, καὶ ὑπεδέξατο Χριστός, τὸ τῆς παρθενίας αὐτοῦ, μητρῷον κειμήλιον. Χερουβὶμ ὑπεῖξέ σοι, ἐν ἀγαλλιάσει, Σεραφὶμ δὲ δοξάζει σε χαίροντα.

Heaven's gates, O Lady, were lifted up, * and hosts of Angels sang in praise, * and Christ the Lord himself received * the most precious treasure * of His own Mother's virginity. * Cherubim submitted to you in exultation, * and the Seraphim glorified you with joy. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Mode 4. When the Prophet Habakkuk.

Τὴν ἀνεξιχνίαστον.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Οἷκος σὺ γεγένησαι τῶν δωρεῶν, τῶν ὑπερφυῶν τῶν τοῦ πνεύματος, ὑφηγητής τε ἐναρέτου ἀγωγῆς, καὶ πρακτικὸς διδάσκαλος, τῆς ὑπερκοσμίου ἀσκήσεως.

You became a house of the Spirit's sublime * and supernal gifts, an instructor of virtuous conduct, * a practitioner and guide * and teacher of the active life * and the supernatural ascetic life. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σοῦ τὴν πανευφρόσυνον· νῦν ἑορτὴν, καὶ φαιδρὰν τρισμάκαρ πανήγυριν, ἐπιτελοῦσα ἡ σὴ Νῆσος, ὡς φρουρὸν, σὲ προσκαλεῖται κράζουσα, σκέπη μοι γενοῦ ὦ Γεράσιμε.

Celebrating your shining festival now * and your joyous feast, O thrice-blessed one, * your Island and its people cry aloud to you, * inviting you to shelter them: * "Be for me a guard, O Gerasimos." [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Αἴγλῃ θείας χάριτος σοῦ τὸ σεπτὸν, Σκῆνος λαμπρυνθὲν ὧ Γεράσιμε. ὁ Στεφοδότης θαυματόβρυτον ἡμῖν, ὡς θησαυρὸν παρέθετον, θείας εὐωδίας ἀνάπλεων.

You most honored body is brightly adorned * with the grace of God, O Gerasimos. * The Crown-bestower has presented it to us, * a treasure from which miracles * issue and divine fragrance emanates. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Πίστει τε καὶ πόθῳ σοῦ ἅπαντες νῦν, Θεοφόρε Πάτερ δεόμεθα, πρόφθασον ῥῦσαι, τὴν σὴν Νῆσον τῶν δεινῶν· σὲ γάρ προστάτην κέκτηται πρὸς τὸν πανοικτήρμονα Κύριον.

All of us with faith and with longing now pray, * O God-bearing father, and cry to you: * Come quickly, save us and your Island from all harm. * For us you are an advocate, * praying to the Lord who is merciful. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Σύ μου ἰσχύς.

Mode pl. 4. You are my strength.

Σύ μου ἰσχύς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὸ τοῦ Χριστοῦ, ὄντως σεπτὸν Εὐαγγέλιον, περφέρων ἐν τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος ὁπλισθεὶς, χάριτι μετέβης, ἐπὶ τὸ Ὅρος τοῦ Ἄθωνος, ἰσάγγελον τὸν βίον, καθαρῶς ἐκτελέσας, καὶ πανσόφως Θεῷ εὐηρεστήσας.

Ever within your mind and heart did you bear about * the exalted Gospel of the Son of God. And being armed with the Spirit's grace, * you went to the Holy Mountain of Athos, O holy one. * In purity of living, emulating the angels, * you most wisely became pleasing unto God. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὄντως Θεῷ, εὐχαῖς συντόνως ἑνούμενος, καὶ ἀγρύπνοις, στάσεσι δακρύων τε, τοῖς ὀχετοῖς ὄλως ἀγνισθεὶς, καὶ λελαμπρυσμένος, τοῖς θείοις σου κατορθώμασιν, ὡς ἔλαφος διψῶσα, ἠρετίσω τοὺς τόπους, τοὺς ἁγίους, δοξάσαι τὸν Ἅγιον.

Really, with God you were united through ardent prayer, * and by standing vigilantly, by the rivers of your tears you were purified * wholly and were brightened by your divinely inspired feats. * And as a thirsty dear you selected the Holy * Lands to glorify therein the Holy One. [SD]

Δόξα.

Glory.

Νοῦς τῷ νοΐ, ἐνατενίζων γενόμενος, ἐλαμπρύνθης φωτισμῷ τοῦ Πνεύματος, Ἱερωσύνης τῇ δωρεᾷ, τῇ φρικτῇ ὡς σκεῦος, τῆς ἀρετῆς ὑπερθαύμαστον, θυσίας ἀναφέρων, ἀναιμάκτους τῷ Κτίστῃ, παραδόξως τῷ σὲ καταστέφαντι.

Ven'rable Saint, you were an intellect gazing up * at the Intellect. You were made brilliant by the Holy Spirit's enlightenment. * As a wondrous vessel of virtue crowned with the awesome gift * of priesthood, to the maker did you offer up bloodless * sacrifices extraordinarily. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Διὰ παντὸς, μὴ διαλείπῃς με σκέπουσα, σὲ γὰρ ἔχω μόνην, καταφύγιον ἐν πειρασμοῖς ὑπεραστπιστὴν ῥύστην ἐν κινδύνοις, ἐν συμφοραῖς παραμύθιον, προστάτην ἐν ἀνάγκαις, εὐθυμίαν ἐν λύπαις, καὶ χαρὰν ἐν ταῖς θλίψεσι Δέσποινα.

Reject me not, but be my shelter forevermore. * For the only refuge I possess is you, O Lady, you are my one defense * during my temptations, in tribulations my only joy, * deliverer in dangers, in distress my protectress, * cheer in sorrows, relief in calamities. [SD]

Ode 4: Katavasia

Ode 4: Katavasia

ᾨδὴ δʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode iv. Katavasia. Mode 1.

Ῥήσεις Προφητῶν καὶ αἰνίγματα, τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν, τὴν ἐκ Παρθένου σου Χριστέ, φέγγος ἀστραπῆς σου, εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι, καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος, ἐν ἀγαλλιάσει, τῇ δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

Sayings of the Prophets and mysteries * revealed Your incarnation from a Virgin mystically, O Christ: * that Your lightning's brightness as light for Gentiles would emanate. * The abyss calls out to You with a voice of gladness: * To Your power be glory, O Lover of man. [SD]

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ᾨδὴ εʹ.

Ode v.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον.

Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος, τῶν ἀρετῶν σου Χριστὲ διηγήσομαι· ἐξ ἀϊδίου γὰρ δόξης συναΐδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀπαύγασμα, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.

O Christ, I shall tell of Your virtues * and of their beauty, divine and ineffable: * As coeternal and hypostatic radiance * you shone from glory eternal; and coming forth * incarnate from the Virgin's womb, * You have risen as a Sun * on those in darkness and in the shadow of death. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὡς ἐπὶ νεφέλης Παρθένε, τῶν Ἀποστόλων ὁ δῆμος ὀχούμενος, πρὸς τὴν Σιὼν ἐκ περάτων λειτουργῆσαί σοι, τῇ νεφέλῃ τῇ κούφῃ ἠθροίζετο, ἀφʼ ἧς ὁ Ὕψιστος Θεός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, δικαιοσύνης ἔλαμψεν ἥλιος.

As if on the clouds being carried, * so the Apostles from the ends of the universe * were brought to Zion, assembling there to minister * to you the swift and the light cloud, O Virgin pure, * from whom the Most High God has shone * as the Sun of Righteousness * on those in darkness and in the shadow of death. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὡς ἐπὶ νεφέλης Παρθένε, τῶν Ἀποστόλων ὁ δῆμος ὀχούμενος, πρὸς τὴν Σιὼν ἐκ περάτων λειτουργῆσαί σοι, τῇ νεφέλῃ τῇ κούφῃ ἠθροίζετο, ἀφʼ ἧς ὁ Ὕψιστος Θεός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, δικαιοσύνης ἔλαμψεν ἥλιος.

As if on the clouds being carried, * so the Apostles from the ends of the universe * were brought to Zion, assembling there to minister * to you the swift and the light cloud, O Virgin pure, * from whom the Most High God has shone * as the Sun of Righteousness * on those in darkness and in the shadow of death. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Σαλπίγγων θεόληπτοι γλῶσσαι, τῶν θεολόγων ἀνδρῶν εὐηχέστερον, τῇ Θεοτόκῳ ἐβόων τὸν ἐξόδιον, ἐνηχούμεναι ὕμνον τῷ Πνεύματι. Χαίροις ἀκήρατε πηγή, τῆς τοῦ Θεοῦ ζωαρχικῆς, καὶ σωτηρίου πάντων σαρκώσεως.

Instructed by the Holy Spirit, * the Theologians' divinely inspired tongues * sang to the Mother of God the hymn of burial * more resoundingly than trumpets: "O Undefiled, * rejoice, O fountain of our God's * incarnation that imparts * life and salvation unto the universe." [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Mode 4. Amazed was the universe.

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ῥευστὴν, καὶ εὐμάραντον, ἠγήσω Πάτερ τερπνότητα, πᾶσαν τὴν τοῦ κόσμου ἀτενίσας, πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, νῦν δὲ τῆς ἀλήκτου χαρμονῆς, θείοις ἐν σκηνώμασιν, ἐντρυφᾷς ἀγαλλόμενος.

Considering all that is delightful in the world to be * fragile and unstable, holy father, * you fixed your gaze on the love of Christ the King. * But now you delight in endless joy * in the heavenly, divine habitations exultantly. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἰθύνεις πρὸς ἔνθεον, ὁλοσχερῶς Θεσπέσιε, ἔρωτα τὸ πνεῦμά σου νηστείαις, συντονοτάτοις, καὶ ἐπιμόνοις εὐχαῖς, τοῦ τῆς ἀπαθείας ἀκλινῶς, κάλλους ἐφιέμενος, καὶ τῆς θείας ἐλλάμψεως.

Respectable, virtuous, courageous, chaste, and decorous, * quiet, faithful, venerable, gentle, * modest and sober and irreproachable: * Such did you appear, having become * an organ of grace and a divine abode of the Trinity. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σεμνὸς καὶ ἠσύχιος, πιστὸς, ἁγνὸς, καὶ κόσμιος, ὅσιος, καὶ ἀνεπίληπτος, ὤφθης τῆς Τριάδος γεγονὼς, θεῖον οἰκητήριον, καὶ τῆς χάριτος ὄργανον.

Unwaveringly did you aspire to the beauty of divine illumination and dispassion; * towards divine love did you completely direct * your spirit, O holy man of God, * by your unremitting fasts and your long and persistent prayers. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Γεράσιμε Ὅσιε, ἡμῶν δεομένων σου, δέξαι τὰς αἰτήσεις ἐν ἡμέρᾳ, τῶν πειρασμῶν τε, καὶ περιστάσεων, θλίψεων παντοίων τε δεινῶν, καὶ θερμῶς προσάγαγε, τῷ τῶν ὅλων Δεσπόζοντι.

O holy and ven'rable Gerasimos, we fervently * pray to you. Accept our supplications, * and in the day of temptation and distress, * of troubles and evils of all kinds, * urgently present them to the Creator and King of all. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἵνα τί με ἀπώσω.

Mode pl. 4. Why reject me, Your servant.

Ἵνα τί με ἀπώσω.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὑμνητὴς χρηματίσας, θείοις ἀπαυγάσμασι, καὶ πρὸς τὸ Σίναιον, χαίρων ἀνυψώθης, ὡς ὑπόπτερος χάριτι ἔνδοξε, ἵνα σου τὸν πόθον, πόθῳ προσθεὶς τὴν πρὸς τὰ θεῖα, ἐνισχύσῃς Γεράσιμε ἔφεσιν.

As a singer of praises * unto the divine Source of brightness, rejoicingly * you ascended Sinai, * O most glorious Saint, on the wings of grace. * And you added longing unto your longing, and thus strengthened * your desire for God, O Gerasimos. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Μυησθεὶς ἀποῤῥήτως, τὴν πρὸς τὰ Οὐράνια ἔνθεον ὕψωσιν, τὴν Μωσέως χάριν, Ἠλιού τε πλουσίως ἀπείληφας, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, θαυμαστωθεὶς, τῇ τοῦ Δεσπότου, παραδόξῳ νηστείᾳ πανόλβιε.

Near the Jordan exalted * by keeping the Master's extraordinary fast, * you were there instructed * in the mystical way the divine ascent * into things of heaven, * and you received the grace of Moses * and Elias abundantly, blessed one. [SD]

Δόξα.

Glory.

Νοῦς ὁρῳν, ὤφθης, Μάκαρ, τὸν σαῖς ἐπιλάμψεσι ψυχὰς αὐγάζοντα, καὶ σπηλαίοις μόνος, ἁπαθείᾳ ηὐλίσθης γενόμενος, ὁπαδὸς Προδρόμου, Θεοδοσίου τε νηστείας, φοιτητὴς, μιμητής τε Γεράσιμε.

Through your brightness, O blest one, * God enlightens souls. You appeared as an intellect * that ever beholds Him. * With dispassion you lived by yourself in caves, * following the Baptists and Theodosius your mentors, imitating their fasts, O Gerasimos. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Παῤῥησίαν μεγίστην, πρὸς τὸν ἐκ λαγόνων σου τεχθέντα Κύριον, κεκτημένη Κόρη, ὅσα θέλεις ἀνύεις ἑκάστοτε, καὶ ἰσχύεις πάντα, Παντοδυνάμου Θεοῦ Μήτηρ. Διὸ θέλησον μόνον καὶ σώζεις με.

As possessing the greatest * confidence before the Master who from you was born, every day, O Maiden, you receive what you wish. You can do all things, * for you are the Mother of the almighty God. And therefore * simply with my salvation and I am saved. [SD]

Ode 5: Katavasia

Ode 5: Katavasia

ᾨδὴ εʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode v. Katavasia. Mode 1.

Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος, τῶν ἀρετῶν σου Χριστὲ διηγήσομαι· ἐξ ἀϊδίου γὰρ δόξης συναΐδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀπαύγασμα, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.

O Christ, I shall tell of Your virtues * and of their beauty, divine and ineffable: * As coeternal and hypostatic radiance * you shone from glory eternal; and coming forth * incarnate from the Virgin's womb, * You have risen as a Sun * on those in darkness and in the shadow of death. [SD]

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ᾨδὴ Ϛʹ.

Ode vi.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Ἅλιον ποντογενές.

Ἅλιον ποντογενές, κητῷον ἐντόσθιον πῦρ, τῆς τριημέρου ταφῆς σοῦ ἦν προεικόνισμα, οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης ἀναδέδεικται·σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προυπέποτο, ἀσινὴς ἐβόα, θύσω σοι μετὰ φωνῇς αἰνέσεως Κύριε.

Briny and born of the deep, * the fire in the maw of the whale * was a prefiguring of Your three-daylong burial; * and of this figure was Jonah the interpreter. * For, preserved unscathed as before he was swallowed up, he cried out: * I shall sacrifice to You with a voice of praise, O Lord. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Νέμει σοι τὰ ὑπὲρ φύσιν, Ἄναξ ὁ πάντων Θεός· ἐν γὰρ τῷ τίκτειν, Παρθένον ὥσπερ ἐφu/λαξεν, οὕτως ἐν τάφῳ τὸ σῶμα διετήρησεν, ἀδιάφθορον, καὶ συνεδόξασε, θείᾳ μεταστάσει, γέρα σοι ὥσπερ Υἱὸς Μητρὶ χαριζόμενος.

Things past nature has the King * and God of all granted to you. * For as He kept you a virgin while you gave birth to Him, * so incorrupt He preserved your body in the tomb; * and He glorified you with himself through a heavenly assumption; * thereby, as a son his mother, rendering honors to you. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Νέμει σοι τὰ ὑπὲρ φύσιν, Ἄναξ ὁ πάντων Θεός· ἐν γὰρ τῷ τίκτειν, Παρθένον ὥσπερ ἐφu/λαξεν, οὕτως ἐν τάφῳ τὸ σῶμα διετήρησεν, ἀδιάφθορον, καὶ συνεδόξασε, θείᾳ μεταστάσει, γέρα σοι ὥσπερ Υἱὸς Μητρὶ χαριζόμενος.

Things past nature has the King * and God of all granted to you. * For as He kept you a virgin while you gave birth to Him, * so incorrupt He preserved your body in the tomb; * and He glorified you with himself through a heavenly assumption; * thereby, as a son his mother, rendering honors to you. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὄντως σε ὡς φαεινὴν λυχνίαν, ἀΰλου πυρός, θυμιατήριον θείου χρύσεον ἄνθρακος, ἐν τοῖς Ἁγίων Ἁγίοις κατεσκήνωσε, στάμνον ῥάβδον τε πλάκα θεόγραφον, κιβωτόν ἁγίαν, τράπεζαν ἄρτου ζωῆς, Παρθένε ὁ τόκος σου.

As the lampstand all aglow * with the immaterial fire, * the golden altar of incense bearing the divine coal, * the urn with manna, the rod, and the all-holy Ark, * within the Holy of Holies, O Virgin, your Son indeed installed you, * the table of the Bread of life and tablet inscribed by God. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Τὴν θείαν ταύτην.

Mode 4. O godly-minded believers.

Τὴν θείαν ταύτην.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὴν χάριν ὄντως θαυμάζομεν, τὴν ἄλλον Μωυσῆν ἀναδείξασαν, καὶ σὲ Γεράσιμε, καὶ γὰρ καὶ σὺ τεσσαράκοντα νυχθημερὸν νηστείαν, σαφῶς διήνυσας.

How truly marvelous is the grace * that manifested you as another Moses, O Gerasimos. * For you yourself clearly did perform * a comparable fast, lasting forty days and nights. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Αὐχμὸν τῆς γῆς, ἔτι ζῶντός σου, ταχέως σαῖς εὐχαῖς λύεις ἔνδοξε, καὶ μετὰ θάνατον, ἐξάγεις φρέατος γύναιον, καταπεσὸν ὠθήσει τῇ τοῦ ἀλάστορος.

While still alive, O exalted one, * your ended instantaneously by prayer the dryness of the earth, * and after death brought out of a well * the woman who had been pushed into it by the fiend. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἀφθάρτου δόξης Γεράσι με, καρποὺς θεοπρεπεῖς ζῶν ἐξήνθησας, θανὼν δὲ ἄφθαρτος, ψυχῇ τε ζῇς καὶ τῷ σώματι, ἐν Οὐρανῷ καὶ γῇ τε, στέφει κοσμούμενος.

Alive you bore, O Gerasimos, * the fruits of incorrupt glory fit for God. And dead you have remained * without corruption, and live in soul * and body both in heaven and earth adorned with crowns. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Πεποικλμένος τῇ χάριτι, ποικίλλων συμφορῶν ἐλευθέρωσον, θεῖε Γεράσιμε, τὴν Νῆσον ταύτην, ἣν κεκτηται, τὸ ὄνομά σου Πάτερ, μέγιστον καύχημα.

Adorned with various gifts of grace, * from various calamities rescue this your Island and us all, * O holy father Gerasimos. * For we possess your name as our greatest pride and boast. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Mode pl. 4. Be gracious to me.

Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὁ τὴν στολὴν τοῦ φωτὸς, καὶ τὴν δι’ ἔργων εὐπρέπειαν περιβολὴν σεαυτῷ, λαμπρὰν περινέμενος, τοῦ Κόσμου φῶς γέγονας, καὶ τῆς γῆς τὸ ἅλας, ὡς Χριστοῦ θεράπων γνήσιος.

Surrounding yourself in bright apparel in the garment of light * and majesty of your works, you indeed became the light * of the world and likewise salt * of the earth, O wise one, * as a genuine servant of Christ. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Νοήμων σὺ γεγονὼς, σαυτὸν Χριστῷ καθιέρωσας, καὶ πάσας τάς ἀρετάς, γενναίως κατωρθώσας. Διό σε ἐδόξασεν, ὁ Δεσπότης πάντων, ὡς πιστῶς αὐτὸν δοξάσαντα.

Intelligent as your were, you dedicated yourself to Christ, * and bravely did you attain all the virtues in yourself, * and therefore the Master of all things glorified you, * who had glorified Him faithfully. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ὁλολαμπὴ δωρεαῖς, πανχρύσοις ὄντα Γεράσιμε, ὡς θησαυρὸν ὁ Θεὸς, δι’ ἄφατον ἔλεος, ἡμῖν ἀπέστειλε. Διὸ γεγηθότες ὕμνοις τοῦτον μεγαλύνομεν.

Now we magnify the Lord, and singing hymns do we celebrate. * For He sent you unto us, Blessed St. Gerasimos, * in His own ineffable mercy as a treasure, * wholly bright with gifts of solid gold. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Νενεκρωμένον πολλαῖς, Παρθένε μὲ παραβάσεσιν, ἡ τὴν ζωὴν τοῖς βροτοῖς, ἀῥῤήτως κυήσασα, Θεοτόκε ζώωσον, καὶ ποιεῖν Κυρίου τὰ θελήματα ἐνίσχυσον.

Pure Virgin, revive my soul, for it is dead from my many sins. * For you ineffably bore the Life of us mortals all. * And therefore enable me, * holy Theotokos, * to perform the wishes of the Lord. [SD]

Ode 6: Katavasia

Ode 6: Katavasia

ᾨδὴ Ϛʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode vi. Katavasia. Mode 1.

Ἅλιον ποντογενές, κητῷον ἐντόσθιον πῦρ, τῆς τριημέρου ταφῆς σοῦ ἦν προεικόνισμα, οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης ἀναδέδεικται·σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προυπέποτο, ἀσινὴς ἐβόα, θύσω σοι μετὰ φωνῇς αἰνέσεως Κύριε.

Briny and born of the deep, * the fire in the maw of the whale * was a prefiguring of Your three-daylong burial; * and of this figure was Jonah the interpreter. * For, preserved unscathed as before he was swallowed up, he cried out: * I shall sacrifice to You with a voice of praise, O Lord. [SD]

Ode 6: Short Litany

Ode 6: Short Litany

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are the King of peace and the savior of our souls, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Κοντάκιον. Τοῦ Ἁγίου.

Kontakion. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Mode pl. 4. O Champion General.

Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὡς ἀντιλήπτωρ καὶ θερμὸς προστάτης ἔνδοξε, ἀεὶ προφθάνεις βοηθὸς ἐν περιστάσεσι. Διὸ ἄσμασι Γεράσιμε Θεοφόρε, εὐφημοῦμέν σε πιστῶς, καὶ ἐπιγράφομεν, τῆς σῆς Νήσου τὸν προστάτην συμπαθέστατον, ἀνακράζοντες· Χαῖρε Πάτερ ἀοίδημε.

God-bearing father and most glorious Gerasimos, * you ever come to our assistance in adversities, * as our helper and our earnest God-sent defender. * So with songs we praise you loyally, acclaiming you * as your Island's very sympathetic guardian. * And we cry to you: O rejoice, ever-blessed one! [SD]

Ὁ Οἶκος.

Oikos.

Εὐφρανθῶμεν ἐνθέως ἐν τῇ πανσέπτῳ καὶ χαρμοσύνῳ Ἑορτῇ τοῦ νεοφανέντος Ὁσίου, καὶ πόθῳ πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωμεν· Θεοδόξαστε Πάτερ, καὶ Θεοφόρε Γεράσιμε, ὁ τὴν ἀγγελικὴν πολιτείαν πανσόφως ἐν τῇ γῇ μετελθών, καὶ τὸ στέφος ἐν οὐρανῷ δεξάμενος παρὰ Θεοῦ, καὶ τῇ ἀφθαρσίᾳ τοῦ σώματος θείᾳ χάριτι λαμπρυνθείς, ῥῦσαι πρεσβείαις σου τὴν Μονήν καὶ τὴν Νῆσόν σου, πάσης ἐπηρείας τε καὶ κακώσεως, καὶ τῆς ἐνεστώσης ἀνάκγης ἐλευθέρωσον. Ἐκατέρα γάρ σε θερμώτατον κεκτημένη προστάτην, οὐ παύει τοῦ βοᾶν σοι· Χαίροις Πάτερ ἀοίδημε.

Let us be merry in God, at this most august and joyous feast of the newly appearing devout Saint; and with longing let us cry out to him: "O God-bearing father Gerasimos, glorified by God, you most wisely followed the angelic way of life on earth, and from God you received the crown in heaven, and by divine grace you were brightened with the incorruption of your body. By your intercessions, deliver your Monastery and your Island from any assault or hardship, and free them from impending distress. For both have you as their most earnest protector, and they do not cease from crying to you: O rejoice, ever-blessed one!" [SD]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.

Stand for the reading of the Synaxarion.

Συναξάριον

Synaxarion

Τῇ ΙϚʹ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ.

On August 16, we commemorate our devout father St. Gerasimos the New Ascetic from the island of Kefallinia.

Στίχοι

Verses

Γέρα πρέπουσι Γερασίμῳ τῷ νέῳ,

Honors are due to Gerasimos the New,

Τῷ τοῖς γέρασι τῶν παλαιῶν στεφθέντι.

crowned with the honors of Saints before him.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Διομήδους.

On this day we also commemorate the holy Martyr Diomedes.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ὅσιος Χαιρήμων ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

On this day devout Saint Chaeremon died in peace.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾷ μνήμη τῶν ἁγίων τριακοντατριῶν Μαρτύρων, τῶν ἐκ Παλαιστίνης, ξίφει τελειωθέντων.

On this day we also commemorate the holy 33 Martyrs from Palestine who died by the sword.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾷ ἀνάμνησις τῆς εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου Μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησου Χριστοῦ, ἐκ τῆς Ἐδεσσηνῶν πόλεως εἰς ταύτην τὴν θεοφύλακτον καὶ Βασιλίδα τῶν πόλεων ἀνακομισθείσης.

On this day we commemorate the entry of the Icon of the Face of our Lord God and Savior Jesus Christ, which was not made by hands, from the city of Edessa into that God-protected Queen of Cities, Constantinople.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾷ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ μεγίστης καὶ ἀνυπερβλήτου φιλανθρωπίας, ἣν ἐδείξατο τότε ἀποστρέψας μετʼ αἰσχύνης τοὺς ἀθέους Ἀγαρηνούς, μεσιτείᾳ τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

On this day we remember God's immense and unsurpassed love for mankind, which He demonstrated when He routed and put to shame the godless Hagerenes, by the mediation of our all-holy Lady the Theotokos and ever-virgin Mary.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾷ ἡ ἐν τῷ ναῷ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἐξάντλησις τοῦ ἁγιάσματος, καὶ αὖθις ἀνάδοσις.

On this day we remember when the water of the Life-giving Spring stopped and then started flowing again.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾷ μνήμη γίνεται τῆς μετὰ οἰκτιρμῶν ἐπενεχθείσης ἡμῖν ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ, οὗ παρʼ ἐλπίδα ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ὁ φιλάνθρωπος Θεός.

On this day we also remember when at that time our humane God delivered us, against all hope, from the threat of earthquake, which was fearful and yet tempered by tender mercy.

Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Σταμάτιος ὁ ἐκ Βόλου, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας ἐν ἔτει ͵αχπʹ (1680), ξίφει τελειοῦται.

The holy Neo-martyr Stamatios of Volos, who witnessed in Constantinople in the year 1680, died by the sword.

Ὁ ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Τιμόθεος, ἀρχιεπίσκοπος Εὐρίπου, ὁ κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Our devout father St. Timothy, Archbishop of Evripos, the founder of the Holy Monastery of Pendeli, reposed in peace.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By the intercessions of Your Saints, O God, have mercy and save us. Amen.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ᾨδὴ ζʹ.

Ode vii.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Ἰταμῷ θυμῷ.

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί, θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος, τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα, θεοπνεύστῳ λογικῇ, τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ ἀντιφθεγγόμενος, μουσικοῖς ὀργάνοις ἐν μέσῳ φλογός, ὁ δεδοξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Counterposed against audacious ire * and the furnace's fire, the love for God * made the fire cool as dew, * while the ire it derided, * counteracting in the midst * of flames the musical organs with the three-toned, rational, * God-inspired lyre, * the three holy Servants chanting: Lord our God, * You are glorified, O God * of our fathers, You are blessed. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Θεοτεύκτους πλάκας Μωϋσῆς, γεγραμμένας τῷ θείῳ Πνεύματι, ἐν θυμῷ συνέτριψεν, ἀλλʼ ὁ τούτου Δεσπότης, τὴν τεκοῦσαν ἀσινῆ, τοῖς οὐρανίοις φυλάξας δόμοις, νῦν εἰσῳκίσατο. Σὺν αὐτῇ σκιρτῶντες βοῶμεν Χριστῷ· ὁ δεδοξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Moses, given tablets made by God, * which by the Holy Spirit were inscribed, * once, in anger, shattered them. * But his Master protected * His own Mother from all harm, * and now has made her to dwell in heavenly mansions evermore. * And we leap in gladness * with her, and to Christ cry out: Lord our God, * who are glorified, and God * of our fathers, You are blessed. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ἐν κυμβάλοις χείλεσιν ἁγνοῖς, μουσικῇ τε καρδίας φόρμιγγι, ἐν εὐήχῳ σάλπιγγι, ὑψηλῆς διανοίας, τῆς Παρθένου καὶ ἁγνῆς, ἐν τῇ εὐσήμῳ κλητῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεταστάσεως, πρακτικαῖς κροτοῦντες βοῶμεν χερσίν· ὁ δεδοξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

With the cymbals of our lips made pure, * the melodious psaltery of our hearts, * and the sonorous clarion * of an uplifted reason, * on the celebrated day -- * the convocation for the pure Virgin's Assumption into life -- * while our hands are clapping * with good works, we shout saying: Lord our God, * who are glorified, and God * of our fathers, You are blessed. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὁ θεόφρων ἤθροισται λαός· τῆς γὰρ δόξης Θεοῦ τὸ σκήνωμα, ἐν Σιὼν μεθίσταται πρὸς οὐράνιον δόμον, ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, φωνὴ ἀφράστου ἀγαλλιάσεως, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ βοώντων Χριστῷ· ὁ δεδοξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

The godly-minded people has convened. * For the glorious tabernacle of God * is conveyed from Zion to * a celestial dwelling * where the sound is clearly heard * of a multitude keeping feast with a voice of speechless joy, * and in exultation * crying out to Christ, saying: Lord our God, * who are glorified, and God * of our fathers, You are blessed. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Mode 4. Godly-minded three.

Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σωτηρίας αἰωνίου τὴν ἀπόλαυσιν, δεικνύων Ὅσιε, φωτολαμπάσιν αὐγαῖς, ἐνθέων σου πράξεων, καὶ ἰσαγγέλου ζωῆς, χαίρων ἔψαλλες, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητός εἶ.

By the splendid light * of your achievement wrought in God and your angelic life, * you showed the way to enjoy * eternal salvation unto all, O holy one. * And rejoicingly you sang aloud, "O Lord and God of the fathers, You are blessed. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Κροτησάτωσαν, Μονάζοντες τῷ Πνεύματι, καὶ ἡ ὁμήγυρις Ἱερέων τερπνῶς, καὶ σὲ δοξαζέτωσαν Θεῖε Γεράσιμε, ὡς πλουτοῦντές σε, καύχημά τε, καὶ κλέος ἅπαντες, καὶ κανόνα εὐσεβείας.

Let monastics now * together with the company of priests delightfully * in spirit clap their hands. * Let all glorify you, O divine Gerasimos. * For you are their wealth, * their glory and their cause of boast * and a model of devoutness. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἤστραψάν σου Θεοφόρε τὰ παλαίσματα, δι’ ὧν ἐπέλαμψας Θεοῦ δοχεῖον σεπτὸν, ἐπίγειος Ἄγγελος, βροτὸς Οὐράνιος· καὶ γὰρ ἄσαρκον, σοῦ τὴν ζωὴν διήνυσας, ἐν ἐρήμοις καὶ σπηλαίοις.

Your ascetic feats * were splendid and illustrious; and you shone forth through these, * O noble vessel of God. * An angle on earth were you, and a celestial man; * for in deserts and caves * your life was incorporeal, * O God-bearing holy father. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τὴν σωτήριον βοήθειαν Θεόληπτε, τὴν σὴν αἰτούμεθα, καταπεμφθῆναι ἡμῖν, ἐν ὥρᾳ τῶν θλίψεων, ἡνίκα πιστῶς, σοῦ δεόμεθα, Θαυματουργὲ Γεράσιμε, δεομένων ὁ προστάτης.

God-inspired Saint, * we ask for your salvific aid to be sent down to us, * in our time of distress * and hour of tribulation, when we faithfully * pray for this to you, * miraculous Gerasimos, * who defends us who entreat you. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Παῖδες Ἑβραίων.

Mode pl. 4. Servants, descendants.

Παῖδες Ἑβραίων.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Δῶρον δοθέν μοι Οὐρανόθεν, Πάτερ ἔγνων σε, ἡ Νῆσός σου βοᾷ σοι, χαρμοσύνως. Διὸ Θεόπεμπτον κηρύττω, τὴν ἔλευσίν σου Ὅσιε, καὶ δοξάζω τὸν δοτπηρα.

Gladly to you your Island cries out, * "Father, I know you to be a gift from heaven * that was given to me. And thus, O Saint, your coming * do I proclaim to be from God, * and I glorify the Giver." [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὅλῃ στοργῇ, καὶ διαθέσει, μεγαλύνω σε Γεράσιμε Τρισμάκαρ. Εὐλογίαν μοι γὰρ, κομίζειν ἀπεστάλης, ὡς Ἀβραὰμ ὁ δίκαιος, Ἰωσὴφ, καὶ Ἐλισσαῖος.

You, O Gerasimos thrice-blessed, * do I magnify with all my love and feeling. * You were sent unto me to bring to me a blessing, * like Abraham the righteous one, * and like Joseph and Elisha. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ὕμνος πανύχιον προσφέρω, κεκτημένη σε θερμώτατον προστάτην, καὶ δοξάζω θερμῶς, τὸν Κύριον τῆς δόξης, τὸν σὲ θαυμάτων χάριτι, καταστέψαντα Θεόφρων.

O godly Saint, you are my very * earnest advocate. And all night long with fervor * do I offer up hymns unto the Lord of glory, * exalting Him who crowned you with grace * and the gift of working wonders. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἤνοιξας πύλας Παραδείσου, ἃς ἀπέκλεισεν ἀνθρώποις ἡ προμήτωρ Θεομήτωρ. Διὸ κᾀμοὶ τῆς μετανοίας, ἄνοιξον πύλας πύλην μοι, ἀνοιγούσας Παραδείσου.

Hail, O God's Mother, for you opened * Paradise's gates, which Eve the primal mother * closed to mankind. And so open to me the gates of * repentance that will open to me * once again the gates of heaven. [SD]

Ode 7: Katavasia

Ode 7: Katavasia

ᾨδὴ ζʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode vii. Katavasia. Mode 1.

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί, θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος, τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα, θεοπνεύστῳ λογικῇ, τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ ἀντιφθεγγόμενος, μουσικοῖς ὀργάνοις ἐν μέσῳ φλογός, ὁ δεδοξασμένος, τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Counterposed against audacious ire * and the furnace's fire, the love for God * made the fire cool as dew, * while the ire it derided, * counteracting in the midst * of flames the musical organs with the three-toned, rational, * God-inspired lyre, * the three holy Servants chanting: Lord our God, * You are glorified, O God * of our fathers, You are blessed. [SD]

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

ᾨδὴ ηʹ.

Ode viii.

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους.

Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους, δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν, Ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής, ἔδειξε Παισί, ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον, φθορὰν θανάτου, καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι, τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Unto the Servants in the furnace, * God's almighty Angel showed a flame * burning the impious, but the saints * cooling as with dew. * Into a life-welling fountain He has made the Theotokos, * gushing destruction upon death, but life to those who sing the hymn: * We who have been redeemed chant in praise of the only Creator, * exalting Him supremely unto all the ages. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ῥήμασιν εἴχοντο τῆς θείας, κιβωτοῦ τοῦ ἁγιάσματος, πᾶσα ἡ πληθὺς τῶν θεολόγων ἐν τῇ Σιών. Ποῦ νῦν ἀπαίρεις σκηνὴ κραυγάζοντες, Θεοῦ τοῦ ζῶντος; Μὴ διαλίπῃς ἐποπτεύουσα, τοὺς πίστει μέλποντας· τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Clinging with words to the divine Ark * of the holiness, the multitude * of the Theologians cried aloud * unto her in Zion: * Where are you going now, O Tabernacle of the living God? * Cease not, we pray, from watching over those who sing out faithfully: * We who have been redeemed chant in praise of the only Creator, * exalting Him supremely unto all the ages. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ῥήμασιν εἴχοντο τῆς θείας, κιβωτοῦ τοῦ ἁγιάσματος, πᾶσα ἡ πληθὺς τῶν θεολόγων ἐν τῇ Σιών. Ποῦ νῦν ἀπαίρεις σκηνὴ κραυγάζοντες, Θεοῦ τοῦ ζῶντος; Μὴ διαλίπῃς ἐποπτεύουσα, τοὺς πίστει μέλποντας· τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Clinging with words to the divine Ark * of the holiness, the multitude * of the Theologians cried aloud * unto her in Zion: * Where are you going now, O Tabernacle of the living God? * Cease not, we pray, from watching over those who sing out faithfully: * We who have been redeemed chant in praise of the only Creator, * exalting Him supremely unto all the ages. [SD]

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Most-holy Theotokos, save us.

Ὅπως ὑψώσασα τὰς χεῖρας, ἐκδημοῦσα ἡ πανάμωμος, χεῖρας τὰς Θεὸν ἠγκαλισμένας, σωματικῶς ἐν παῤῥησίᾳ, ὡς Μήτηρ ἔφησε πρὸς τὸν τεχθέντα, οὓς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰῶνας φύλαττε βοῶντάς σοι· τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

As the all-blameless one, departing, * lifted up her hands in orison -- * hands with which she had embraced * the incarnate God -- * she spoke with freedom as a mother, saying to her Son: * Keep them, whom You bequeathed to me, forever as they cry to You: * We who have been redeemed chant in praise of the only Creator, * exalting Him supremely unto all the ages. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Παῖδας εὐαγεῖς.

Mode 4. Guiltless were those Servants.

Παῖδας εὐαγεῖς.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Τίς μὴ ἐκπλαγείη τοὺς ἀγῶνας, τοὺς μόχθους τὰς κακουχίας, τοῦ σοῦ σώματος, οἷς περ ἀγαλλόμενος, μόνης ἐπεπόθησας, τῆς φεγγοβόλου λάμψεως τοῦ Θείου Πνεύματος, τὸν Κύριον δοξάζων ἀπαύστως, τὸν δοξάσαντά σε τῷ στέφει ἀφθαρσίας.

Who is not astounded by the struggles, * the labors, the hardships that your body underwent, * through which you were filled with joy * and desired exclusively * the radiating brilliance of the Holy Spirit of God, * and glorified the Lord without ceasing. * For He glorified you with the crown of incorruption. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ἥρως ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθης, ἐν σοὶ σκηνωσάσης θείας χάριτος· ὄθεν θεραπεύονται πάθη τὰ δυσίατα, δαιμόνων τὰ ἐπήρεια ἀποδιώκεται, Γεράσιμε, διὸ σὲ ὑμνοῦμεν, καὶ δοξολογοῦμεν τὴν πάνσεπτόν σου μνήμην.

From works you appeared to be a hero, * for grace of the Holy Spirit dwelt in you. * Therefore, O Gerasimos, * ailments that are hard to cure * are remedied by you. And all demonic influence * is driven out. And therefore we praise you * and sing hymns exalting your most distinguished mem'ry. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Σκεῦος ἐκλογῆς σεπτὸν ἐδείχθης, τὴν ἄνω φαιδρῶς λαμπρότητα δεξάμενος, καὶ πρὸς τὰ σκηνώματα, θεῖα, καὶ οὐράνια, περιχαρῶς ἀνέδραμες, καταστραπτόμενος, τῇ χάριτι τῆς θείας Τριάδος, ὕμνοις ἣν δοξάζεις, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

You became a noble chosen vessel, * for cheerfully you received the brightness from on high. * Joyfully you hastened to * the divine and heavenly * abodes. And by the grace of the all-holy Trinity, * O holy one, you became resplendent, * and you glorified God, in hymns unto the ages. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Κηρύττομεν πάντες χαρμοσύνως, Θεόπεμπτον ἀληθῶς, σὴν Μάκαρ ἔλευσιν. ὤφθης γὰρ σωτήριος, ἐν ταῖς περιστάσεσι, τῶν συμφορῶν καὶ θλίψεων, ταῖς σαῖς ἐντεύξεσι, πρὸς Κύριον, ὃν νῦν μὴ ἐκλείπῃς, δυσωπεῖν ἀπαύστως, ἡμᾶς ἐλεηθῆναι.

Joyfully we all proclaim your coming * to us to be truly sent from God, O blessed one. * For in situations of * tribulation and distress, * you have become our liberator through your fervent prayers * unto the Lord. And now do not fail to * unceasingly implore Him that we obtain His mercy. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ.

Mode pl. 4. O extol Him.

Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Λαοῦ λύπην, ἠφάνισας εὐχῇ σου, ἀνομβρίαν λύσας σῇ Μάκαρ παρῥησίᾳ, πρὸς τὸν Θεὸν Γεράσιμε Θεόληπτε, Κύριον δοξάζων, καὶ δεδοξασμένος φανεὶς παρὰ Κυρίου.

Utilizing your confidence before God, * you suspended the drought, and by your prayer ended * your people's sorrow, blessed St. Gerasimos. * For you rendered glory to the Lord, and therefore He glorified you also. [SD]

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Saint of God, intercede for us.

Ὁ τῇ αἴγλῃ, τοῦ πνεύματος ἀστράψας, τὸ εἰς φρέαρ πεσὸν τοῦ δαίμονος ὠθήσει, ὡς ἀντιλήπτωρ γύναιον ἐξήγαγες, δοξάζων, καὶ δεδοξασμένος φανεὶς παρὰ Κυρίου.

As a helper resplendent with the brightness * of the Spirit, you saved the woman, whom the demon * had caused to fall into the well by pushing her. * For you rendered glory to the Lord, and therefore He glorified you also. [SD]

Δόξα.

Glory.

Σωτὴρ ὤφθης, δεινῶν λοιμοῦ κινδύνων, τὴν σὴν Νῆσον ὄντως ἐκλυτρούμενος, καὶ πατρικὴν συμπάθειαν πιστούμενος, Κύριον δοξάζων, καὶ δεδοξασμένος φανεὶς παρὰ Κυρίου.

Having truly redeemed your Island's people * from the dangers of plague, you have appeared a savior, * thus verifying your paternal sympathy. * For you rendered glory to the Lord, and therefore He glorified you also. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ὕμνον δέχου, ἀνάγων ἐκ χειλέων, Ἁγνὴ, καὶ ῥῦσαι με κινδύνων, καὶ μολυσμοῦ τοῦ σώματος Ἀμόλυντε, καὶ καθάρισόν με, τὸν μεμολυσμένον, παντοίαις ἁμαρτίαις.

I beseech you, accept this hymn, O Lady, * from abominable lips. Deliver me from perils * and from pollutions of the body, O most Pure. * Purify and cleanse me, for I am polluted by sins of every nature. [SD]

Ode 8: Katavasia

Ode 8: Katavasia

ᾨδὴ ηʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode viii. Katavasia. Mode 1.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

We praise and we bless and we worship the Lord.

Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους, δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν, Ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής, ἔδειξε Παισί, ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον, φθορὰν θανάτου, καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι, τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Unto the Servants in the furnace, * God's almighty Angel showed a flame * burning the impious, but the saints * cooling as with dew. * Into a life-welling fountain He has made the Theotokos, * gushing destruction upon death, but life to those who sing the hymn: * We who have been redeemed chant in praise of the only Creator, * exalting Him supremely unto all the ages. [SD]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν Θʹ Ὠδήν.

Stand for the singing of Ode ix.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.

Let us honor and magnify in song the Theotokos and the Mother of the light.

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

ᾨδὴ θʹ.

Ode ix.

Μεγαλυνάριον. Ἦχος αʹ.

The Magnificat. Mode 1.

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Verse: My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδού γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Verse: For He has regarded the lowly state of His maidservant; for behold, henceforth all generations will call me blessed. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καί το ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν, καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Verse: For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. And His mercy is on those who fear Him from generation to generation. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Verse: He has shown strength with His arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Verse: He has put down the mighty from their thrones, and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Στίχ. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς Πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Verse: He has helped His servant Israel, in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. [NKJV]

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Greater in honor than the Cherubim, and in glory greater beyond compare than the Seraphim; you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos. You do we magnify. [SD]

Κανὼν Αʹ τῆς Ἑορτῆς.

Canon 1 of the Feast.

Τοῦ Μηναίου - - -

From Menaion - - -

Ὁ Εἱρμός. Ἦχος αʹ.

Heirmos. Mode 1.

Νενίκηνται τῆς φύσεως.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Now all generations call you blessed, O only Theotokos.

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε, παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου.

In you the laws of nature are defeated,* O undefiled Virgin pure. * In virginity childbirth was accomplished, and death introduces life. * You, after bearing, are virgin, and after dying are living. * Mother of God, * ever save your inheritance. [SD]

Τροπάρια.

Troparia.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Now all generations call you blessed, O only Theotokos.

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐν τῇ Σιὼν σκοπούμεναι, τὸν οἰκεῖον Δεσπότην, γυναικείαν ψυχὴν χειριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως τεκούσῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦρο Σεμνή, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνδοξάσθητι.

Amazed were the angelic hosts of heaven * as they beheld their Lord himself * come to Zion receiving * with His own hands a woman's departing soul. * For He addressed as a son should * her who had stainlessly borne Him: * O gracious one, * come be glorified with your Son and God. [SD]

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Now all generations call you blessed, O only Theotokos.

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐν τῇ Σιὼν σκοπούμεναι, τὸν οἰκεῖον Δεσπότην, γυναικείαν ψυχὴν χειριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως τεκούσῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦρο Σεμνή, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνδοξάσθητι.

Amazed were the angelic hosts of heaven * as they beheld their Lord himself * come to Zion receiving * with His own hands a woman's departing soul. * For He addressed as a son should * her who had stainlessly borne Him: * O gracious one, * come be glorified with your Son and God. [SD]

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Now all generations call you blessed, O only Theotokos.

Συνέστειλε χορὸς τῶν Ἀποστόλων, τὸ θεοδόχον Σῶμά σου, μετὰ δέους ὁρῶντες, καὶ φωνῇ λιγυρᾷ προσφθεγγόμενοι· Εἰς οὐρανίους θαλάμους, πρὸς τὸν Υἱὸν ἐκφοιτῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου.

The choir of Apostles wrapped in grave clothes * your body that had hosted God, * looking on with awe and reverence, * and addressed you in sweet and sonorous tones: * As you depart for the mansions * near to your Son now in heaven, * Mother of God, * ever save your inheritance. [SD]

Κανὼν Aʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 1 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος δʹ. Ἅπας γηγενής.

Mode 4. All you born on earth.

Ἅπας γηγενής.

Στέψωμεν τοῖς ἄσμασιν ἐγκωμίων, τὸν ῥύστην ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ ἐν κινδύνοις προστάτην, πόθῳ αὐτὸν εὐφημοῦντες.

Let us crown with songs of praise and devotion, our savior in adversities, and our protector in dangers, as we extol him with longing.

Νέου ἀσκητοῦ, τὸ Σκῆνος φιλέορτοι κατασπαζόμενοι, δεῦτε ἀγαλλίασιν, ἐνθέῳ πόθῳ ἀπαρυσώξωμεν, ὁλοψύχως, σκέπε ἡμᾶς πάντοτε, ταῖς πρεσβείαις σου θεῖε Γεράσιμε.

Lovers of the feasts, * come let us embrace and kiss the relic of our Saint. * And with godly longing, come * and let us therefrom derive exultant joy, * having obtained it as a treasure, and wholeheartedly * let us cry to him, "Divine Gerasimos, * ever shelter us by your unceasing prayers. [SD]

Στέψωμεν τοῖς ἄσμασιν ἐγκωμίων, τὸν ῥύστην ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ ἐν κινδύνοις προστάτην, πόθῳ αὐτὸν εὐφημοῦντες.

Let us crown with songs of praise and devotion, our savior in adversities, and our protector in dangers, as we extol him with longing.

Ἔθετο Θεὸς, σὲ ὄντως τῆς πίστεως, ὡς ἀδιάσειστον, στύλον καὶ ἐδραίωμα, καιροῖς ἐσχάτοις κατ’ ἐχθρῶν Ὅσιε, Σκῆνος σεπτὸν καὶ θεῖόν σου, λίθον προσκόμματος, ἐναντίοις, δοὺς ὁμολογίαν τε, ἐνισχύων ἀεὶ τὴν Ὀρθόδοξον.

In these latter days, * God indeed established you herein, O holy one, * as the Faith's unshakable * pillar and bulwark against the enemies. * He gave unto the adversaries your august and divine * body as a stone for them to stumble on, * thus confirming the Faith of the Orthodox. [SD]

Στέψωμεν τοῖς ἄσμασιν ἐγκωμίων, τὸν ῥύστην ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ ἐν κινδύνοις προστάτην, πόθῳ αὐτὸν εὐφημοῦντες.

Let us crown with songs of praise and devotion, our savior in adversities, and our protector in dangers, as we extol him with longing.

Ὅλη νῦν θερμῶς, ἡ Νῆσός σου κράζει σοι, φύλαξ σωτήριε, φρούρει με ἀπήμονα, λοιμοῦ κινδύνων, σεισμοῦ κακώσεως, σαῖς προσευχαῖς Γεράσιμε, ταῖς εὐπροσδέκτοις Θεῷ, καὶ προστάτης φάνηθι θερμώτατος, τοῖς πιστῶς ἀνυμνοῦσι σε Ὅσιε.

Your entire Isle * fervently cries out to you, "O saving guardian, * shelter me and keep me unharmed * by plague and earthquake, perils, adversities * through your accepted prayers to God, O St. Gerasimos. * And for those who celebrate you loyally, * be an earnest protector, O holy one. [SD]

Στέψωμεν τοῖς ἄσμασιν ἐγκωμίων, τὸν ῥύστην ἐν ταῖς θλίψεσι, καὶ ἐν κινδύνοις προστάτην, πόθῳ αὐτὸν εὐφημοῦντες.

Let us crown with songs of praise and devotion, our savior in adversities, and our protector in dangers, as we extol him with longing.

Πάντας τοὺς τὴν σὴν, τελοῦντας Γεράσιμε, μνήμην πανίερον, λύτρωσαι πρεσβείαις σου, κινδύνων νόσων, πάσης κακώσεως, ὡς ῥύστης τῶν ἐν θλίψεσι λιτανευόντων σε, καὶ τὴν Νῆσον ταύτην σὺν τῇ ποίμνῃ σου, βλάβης πάσης ἁλώβητον τήρησον.

Since you are the one * who redeems your supplicants when they are in distress, * through your intercessions save * all who observe your most sacred memory * from perils and from illnesses and from adversities, * and preserve your Island, O Gerasimos, * and your people uninjured from every harm. [SD]

Κανὼν Bʹ τοῦ Ἁγίου.

Canon 2 for the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Mode pl. 4. The heavens were astounded.

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ.

Γεράσιμον ἐν ὕμνοις τὸν νεοφανέντα Δοξάσωμεν ἐνθέως.

Let us offer inspired hymns of glory, to the new Ascetic, Gerasimos.

Σὲ πάντες μεγαλύνομεν εὐσεβῶς, εὐσεβῶς, τὰ σεπτά σου δοξάζοντες θαύματα, τὰς ἀρετὰς, καὶ τὰ κατορθώματα τὰ λαμπρὰ, καὶ τοὺς ἀγῶνας Ἅγιε, οὕσπερ ἐξελέξω διὰ Χριστόν· διὸ νῦν Θεοφόρε, Γεράσιμε παράσχου, σοῖς ὑμνηταῖς τὴν προστασίαν σου.

You, piously, O Saint, do we magnify, * glorifying your eminent miracles and all your bright * virtues and attainments, O holy one, * as well as the ascetical * struggles that you chose for the sake of Christ. * And therefore, O God-bearing Gerasimos, we pray you, * grant your protection to your votaries. [SD]

Γεράσιμον ἐν ὕμνοις τὸν νεοφανέντα Δοξάσωμεν ἐνθέως.

Let us offer inspired hymns of glory, to the new Ascetic, Gerasimos.

Ὀσμῆς, καὶ εὐφροσύνης πνευματικῆς, τῷ σεπτῷ σου λειψάνῳ ἱστάμενοι, πανευλαβῶς θείαν προσλαμβάνομεν δωρεὰν, καὶ σοῦ τὴν πανευφρόσυνον, μνήμην ἐκτελοῦμεν περιχαρῶς· διό σε Θεοφόρε, Γεράσιμε αἰτοῦμεν, σκέπε, καὶ φρούρε τοὺς ὑμνοῦντάς σε.

Most rev'rently we stand before your august * holy relic, and therefrom do we receive a divine gift, * spiritual fragrance and happiness. * And we observe the sacred feast * of your gladsome memory joyfully. * And therefore, O God-bearing Gerasimos, we pray you, * defend and shelter those who sing your praise. [SD]

Δόξα.

Glory.

Ἐν πίστει προσκυνοῦμεν τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος τὸ Κράτος.

Faithfully we worship the try-hypostatic Divinity's dominion.

Ὑπέρμαχον, προστάτην, καὶ βοηθὸν, καὶ φρουρὸν ἀντιλήπτορα, καὶ ἰατρὸν, σὲ πλουτησαμένη χαρμονικῶς, ὡς θησαυρὸν ὐπέρτιμον, κόλποις περιφέρω ἐν τοῖς ἐμοῖς, Γεράσιμε παμμάκαρ, ἡ Νῆσός σου βοᾷ σοι, ἣν περιφρούρει ταῖς πρεσβείαις σου.

"Now joyously I hold you in my embrace, * O most blessed Gerasimos, for I have obtained this wealth * as a very precious treasure from God. * And therefore I have you as my * champion and protector, helper and aid, * my shelter and physician," cries unto you your Island. * So by your intercessions, shelter it. [SD]

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Both now. Theotokion.

Ἐν πίστει ἀνυμνοῦμεν τὴν Ἁγνὴν Παρθένον, καὶ μόνην Θεοτόκον.

We faithfully extol the immaculate Virgin and only Theotokos.

Παράδοξον εἰργάσω πρᾶγμα Σεμνὴ, τὸν σὸν Πλάστην τεκοῦσα, καὶ Κύριον, πρᾷον καὶ νῦν, ἕτερον τεράστιον ἐν ἐμοὶ, ἁμαρτωλὸν, κατάκριτον, οἴκτειρον, ἐλέησον εὐμενῶς, καὶ σῶσον φιλανθρώπως, ὡς Μήτηρ φιλανθρώπου, φιλανθρωπίας τὸν ἀνάξιον.

Miraculous indeed was the thing you did. * For you gave birth, O Virgin, to your Creator and your Lord. * Now do something else wonderful for me, * and kindly have compassion and * mercy on a sinner who is condemned, * Mother of the humane God. * And thus humanely save me, * who am unworthy of humanity. [SD]

Ode 9: Katavasia

Ode 9: Katavasia

ᾨδὴ θʹ. Καταβασία. Ἦχος αʹ.

Ode ix. Katavasia. Mode 1.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Now all generations call you blessed, O only Theotokos.

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε, παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου.

In you the laws of nature are defeated,* O undefiled Virgin pure. * In virginity childbirth was accomplished, and death introduces life. * You, after bearing, are virgin, and after dying are living. * Mother of God, * ever save your inheritance. [SD]

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰωνων.

For all the powers of heaven praise You, and to You we offer up glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΧΟΡΟΣ

CHOIR

Ἐξαποστειλάριον.

Exaposteilarion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Mode 3. Apostles, you have assembled.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Ὁ σύλλογος Μοναζόντων, τῶν Ἱερέων ὁ χορός, καὶ ἡ πληθὺς φιλεόρτων, θεῖον Γεράσιμον φαιδρῶς, τὸ νεοστήρικτον κλέος, ᾠδαῖς ὑμνήσωμεν πάντες.

O company of monastics * and the assembly of the priests, with songs and hymns let us honor, * together with all who love our feasts, * divine Gerasimos gaily, * as our newly founded glory. [SD]

Ἕτερον.

Another.

Ἦχος γʹ. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Mode 3. Apostles, you have assembled.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Τὸ σκῆνός σου Θεοφόρε, τὸ δοξασθὲν παρὰ Θεοῦ, καὶ ἀρετῶν θεῖον σκεῦος, καὶ θαυματόβρυοτον δοθέν, σέβομεν πόθῳ τελοῦντες, τὴν σεβασμίαν σου μνήμην.

O God-bearing Saint, your body, * which was by God immortalized, * that divine vessel of virtues, * from which your wonders emanate, * do we revere now with longing, * keeping your sacred memory. [SD]

Ἕτερον.

Another.

Ἦχος γʹ. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Mode 3. Apostles, you have assembled.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Ὑπέρμαχον ἐν κιδύνοις, καὶ ἀντιλήπτορα θερμόν, ἐν θλίψεσι Θεοφόρε, Γεράσιμε καὶ προστάτην, πρὸς τὸν Θεὸν σὲ πλουτοῦντες, τὸν Στεφοδότην ὑμνοῦμεν.

In you, O God-bearing father, * we have a champion in perils, * and earnest helper in trials, * and before God and advocate, * O Saint Gerasimos. Therefore, * we worship the Lord who gives the crowns. [SD]

Τῆς Ἑορτῆς.

For the Feast.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος γʹ. Αὐτόμελον.

Mode 3. Automelon.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανὴ τῷ χωρίω, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

Apostles, you have assembled * from every corner of the earth * here in Gethsemane today; * now come and bury my body. * And You, my Son and my God, * receive my departing spirit. [SD]

Οἱ Αἶνοι. Ἦχος πλ. δʹ.

Lauds. Mode pl. 4.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Let everything that breathes praise the Lord. Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest. It is fitting to sing a hymn to You, O God. [SAAS]

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Praise Him, all you His angels; praise Him, all you His hosts. It is fitting to sing a hymn to You, O God. [SAAS]

Δείξε Στιχολογίαν

Show Stichologia

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

Praise Him, sun and moon; praise Him, all you stars and light.

Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου.

Praise Him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the Lord's name.

Ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

For He spoke, and they were made; He commanded, and they were created.

Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

He established them forever and unto ages of ages; He set forth His ordinance, and it shall not pass away.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι.

Praise the Lord from the earth, you dragons and all the deeps.

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

Fire and hail, snow and ice, stormy wind, which perform His word.

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι.

Mountains and all the hills, fruitful trees and all cedars.

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.

Wild animals and all cattle, creeping things and flying birds.

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς.

Kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth.

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων· αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.

Young men and maidens, elders with younger, let them praise the Lord's name, for His name alone is exalted.

Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ. καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

His thanksgiving is in earth and heaven. And He shall exalt the horn of His people.

Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.

A hymn for all His saints, for the children of Israel, a people who draw near to Him.

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων.

Sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of His holy ones.

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.

Let Israel be glad in Him who made him, and let the children of Zion greatly rejoice in their King.

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

Let them praise His name with dance; with tambourine and harp let them sing to Him.

Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

For the Lord is pleased with His people, and He shall exalt the gentle with salvation.

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

The holy ones shall boast in glory, and they shall greatly rejoice on their beds.

Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

The high praise of God shall be in their mouth and a two-edged sword in their hand.

Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς.

To deal retribution to the nations, reproving among the peoples.

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.

To shackle their kings with chains and their nobles with fetters of iron.

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

To fulfill among them the written judgment: this glory have all His holy ones.

Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

Praise God in His saints; praise Him in the firmament of His power.

Κρύψε Στιχολογίαν

Hide Stichologia

   

   

Στιχηρά. Τοῦ Ἁγίου.

Stichera. For the Saint.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. δʹ. Ὢ τοῦ παραδόξου.

Mode pl. 4. What a paradoxal.

Ὢ τοῦ παραδόξου.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Praise Him for His mighty acts; praise Him according to the abundance of His greatness. [SAAS]

Πάτερ θεόφρων Γεράσιμε, τῆς ἰσαγγέλου ζωῆς, τὸ νεόσδοτον δώρημα, καὶ τὸ νεοκόσμητον, μοναζόνων θησαύρισμα, τῶν ἀσκητῶν τε τὸ νεοστήρικτον, καύχημα πέλων, πάντας πρὸς αἴνεσιν, πάντων τῶν θαυμάτων σου, προσκαλεῖς Θεσπέσιε· διὸ τὴν σήν, μνήμην ἑορτάζοντας, ἡμᾶς περίσωζε.

O godly father Gerasimos, you have been lately bestowed * as a gift of angelic life, * and established as the boast * of ascetics in recent times. * You are the newly acquired and adorned * monastic treasure. And thus do you invite * everyone to extol * all your wondrous miracles. Therefore preserve * those of us who celebrate your sacred memory. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Praise Him with the sound of trumpet; praise Him with the harp and lyre. [SAAS]

Πάτερ θεόφρων Γεράσιμε, τῆς ἀρετῆς ἐραστής, γεγονὼς ὤφθης ἅπασι, δωρεῶν τοῦ Πνεύματος, ἱερὸν οἰκητήριον, κατορθωμάτων θαῦμα ἐξαίσιον, προτερημάτων θησαυρὸς μέγιστος. Ὅθεν τελοῦμέν σου, ἐν ᾠδαῖς νῦν χαίροντες πανευλαβῶς, τὴν ἡμᾶς εὐφραίνουσαν, θείαν πανήγυριν.

O godly father Gerasimos, you have appeared now to all * as a lover of excellence, * and a sacred dwelling place * of the gifts of the Spirit of God, * a splendid miracle of accomplishments, * and an enormous wealth of advantages. * Therefore rejoicing now, * O sublime one, rev'rently do we in song * celebrate your holy feast, which ever gladdens us. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Praise Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. [SAAS]

Ὅσιε Πάτερ Γεράσιμε, σὲ καὶ προστάτην θερμόν, καὶ ὑπέρμαχον ἔχομεν, ἐν κινδύνοις πάντοτε, πρὸς Θεὸν τὸν φιλάνθρωπον· διό σου Σκῆνος τὸ θαυματόβρυτον, περικυκλοῦντες καθικετεύομεν, πρόφθασον Ἅγιε, τῶν δεινῶν καὶ θλίψεων ῥῦσαι ἡμᾶς, τοὺς προσκαλουμένους σε, θερμῶς ἑκάστοτε.

Ven'rable father Gerasimos, * in perils we always have * you as our zealous guardian, * and an advocate before * our Creator who loves mankind. * We now implore you, as we all stand around * your sacred miracle-emanating Corpse: * Hasten, O holy one; * from adversities and tribulations all * rescue us who every day beseech you fervently. [SD]

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Praise Him with resounding cymbals; praise Him with triumphant cymbals; let everything that breathes praise the Lord. [SAAS]

Ὅσιε Πάτερ Γεράσιμε, ἐναπεφάνθης φωστήρ, Ἐκκλησίας νεόδμητος, ἀρετῶν φαιδρότητι, καὶ θαυμάτων λαμπρότητι, ὡς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὄργανον, ὡς τοῦ Δεσπότου θεράπων γνήσιος, σκεῦος ὡς τίμιον, χάριτος θεσπέσιε τῆς τοῦ Θεοῦ, ὡς χρυσίον δόκιμον τῆς ἁγιότητος.

Ven'rable father Gerasimos, * you manifestly appeared * unto all as a newly lit * luminary of the church * by your virtues' resplendent glow * and by your miracles' radiating light, * and as the genuine servant of the Lord, * O great and wondrous man, * as a precious vessel of the grace of God, * as the gold of holiness, tested and purified. [SD]

Δόξα.

Glory.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων, χορεύσωμεν ἑόρτια, καὶ σκιρτήσωμεν ἀγαλλόμενοι, ἐν τῇ πανσέπτῳ πανηγύρει τοῦ Θεοφόρου Πατρός. Ἱερεῖς, Μονάζοντες, καὶ φιλέορτοι, τὸν Νεοφανέντα κροτήσωμεν ἐν ὕμνοις, ὡς χαρίτων ἔμπλεων, θαυμαστῶς γεγενημένον, καὶ οὐρανίων δωρεῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, ἐπαίνων τοῖς ἄνθεσι, τὸν τῆς σεπτῆς Τριάδος πιστὸν Ἱερομύστην, συνελθόντες καταστέψωμεν, τὸν ἀσκήσεως ὁδηγόν, πρὸς ἀρετὴν ἐπισπῶντα, τοῦ Εὐαγγελίου ἐργάτην, τελειότητι τῆς ζωῆς, τὸν τῆς χάριτος στολὴν κεκοσμημένον, τὸν τοῦ Δεσπότου γνήσιον δοῦλον, τὸν θησαυρὸν τὸν ἀεὶ πλουτίζοντα, τὸν πάντας ἐκ τῶν δεινῶν ἀεὶ λυτρούμενον, θεόσδοτον προστάτην, ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν· Θεόληπτε Γεράσιμε, πρόφθασον, ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης, καὶ ῥῦσαι τὴν Νῆσόν σου πάσης κακώσεως.

Let us sound the trumpet of songs. Let us dance solemnly, and let us leap in exultation, at the most august festival of our God-bearing father. Clergy and monastics, and you who love the feasts, with hymns let us pay tribute to him who has lately appeared, as one who is wondrously overflowing with graces, and with heavenly gifts of the Spirit. Let us come together and crown him with the laurels of praise, for he is the faithful initiate of the sacred mysteries of the sublime Trinity. Let us extol him: the guide in ascetic discipline, who draws us to virtue; the laborer of the Gospel, in the perfection of his life, adorned with the robe of grace; the true servant of the Master; the treasure that ever enriches; our God-given protector, who ever rescues us from evils. And let us say to him: "O God-inspired Gerasimos, come quickly and liberate us from our present trouble, and deliver your Island from every adversity." [SD]

Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.

Both now. For the Feast.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος πλ. αʹ.

Mode pl. 1.

ᾌσατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσατε· σήμερον γὰρ τὴν ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντος ἄνευ σπορᾶς, παρατίθησιν, ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Sing, people everywhere, sing to the Mother of our God! Today she commits her soul, full of light, into the immaculate hands of Him who became incarnate of her without seed. And now she intercedes with Him without cease, that He grant to the universe peace and great mercy. [SD]

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν Μ. Δοξολογίαν.

Stand for the Great Doxology.

Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

Great Doxology

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Glory be to You who showed the light. Glory in the highest to God. His peace is on earth, His good pleasure in mankind. [SD]

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

We praise You, we bless You, we worship You, we glorify You, we give thanks to You for Your great glory.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Lord King, heavenly God, Father, Ruler over all; Lord, only-begotten Son, Jesus Christ; and You, O Holy Spirit.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us, You who take away the sins of the world.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Accept our supplication, You who sit at the right hand of the Father, and have mercy on us.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

For You alone are holy, You alone are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.

Καθʼ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Every day I will bless You, and Your name will I praise to eternity, and to the ages of ages.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Vouchsafe, O Lord, this day, that we be kept without sin.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Blessed are You, O Lord, the God of our fathers, and praised and glorified is Your name to the ages. Amen.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφʼ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Let Your mercy be on us, O Lord, as we have set our hope on You.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Blessed are You, O Lord. Teach me Your statutes.

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Lord, You have been our refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against You.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Lord, I have fled to You. Teach me to do Your will, for You are my God.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

For with You is the fountain of life; in Your light we shall see light.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Continue Your mercy to those who know You.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γʹ)

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy Immortal, have mercy on us.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

Ἀπολυτίκιον.

Apolytikion.

Συμπλήρωμα Μηναίου - - -

Menaion Supplement - - -

Ἦχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Mode 1. As a citizen of the desert.

Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῶν πιστῶν σε προστάτην καὶ ταχὺν ἀντιλήπτορα, ὁσιώτατε Πατερ θεοφόρε Γεράσιμε, ἀνέδειξε Θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ πάντων τῶν ὄντων Κηδεμών· θεραπεύεις γὰρ σωμάτων, καὶ τῶν ψυχῶν τὰ πάθη, τῇ σῇ χάριτι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι λαμπρῶς, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Most venerable God-bearing father Gerasimos, * God who cares for all things manifested you on the earth * a protector of believers everywhere, * and their helper who is quick to offer aid. * For you remedy the ailments of both the soul * and body by the grace you have. * Glory to Christ, who glorified you! * Glory to Him for your miracles! * Glory to Him for all the cures that He works through you. [SD]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

DEACON

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Have mercy on us, O God, according to Your great mercy, we pray You, hear us and have mercy.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Let us pray for pious and Orthodox Christians.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).

Again we pray for our Archbishop (name).

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Again we pray for our brethren: the priests, the hieromonks, the hierodeacons, the monastics, and all our brotherhood in Christ.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, forgiveness, and remission of the sins of the servants of God, all pious Orthodox Christians residing and visiting in this city: the parishioners, the members of the parish council, the stewards, and benefactors of this holy church.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Again we pray for the blessed and ever-memorable founders of this holy church, and for all our fathers and brethren who have fallen asleep before us, who here have been piously laid to their rest, as well as the Orthodox everywhere.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Again we pray for those who bear fruit and do good works in this holy and all-venerable church, for those who labor and those who sing, and for the people here present who await Your great and rich mercy.

( Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are a merciful God Who loves mankind, and to You we offer up glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

Let us complete our morning prayer to the Lord.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

( Κύριε, ἐλέησον. )

( Lord, have mercy. )

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

For that which is good and beneficial for our souls, and for peace for the world, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

And let us ask for a Christian end to our life, peaceful, without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ.

( Παράσχου, Κύριε. )

( Grant this, O Lord. )

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For You are the God of mercy and compassion and love for mankind, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Εἰρήνη πᾶσι.

Peace be with all.

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

( And with your spirit. )

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

Let us bow our heads to the Lord.

( Σοί, Κύριε. )

( To You, O Lord. )

ΙΕΡΕΥΣ (χαμηλοφώνως)

PRIEST (in a low voice)

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ σου ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλίναμεν τὸν αὐχένα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καὶ δεόμεθά σου Ἅγιε Ἁγίων· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρατον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς· καὶ εἴ τι ἡμάρτομεν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον, δωρούμενος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά σου.

O Holy Lord, Who dwell on high and look upon the humble, and Who with Your all-seeing eye do behold all creation: to You have we bowed the neck of our soul and body, and we implore You, O Holy of Holies, stretch forth Your invisible hand from Your holy dwelling place and bless us all. And if in any way we have sinned, either willingly or unwillingly, pardon us, inasmuch as You are good, and You love mankind, granting us Your good things in this age and in the age to come.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

For Yours it is to show mercy and to save us, O our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages.

( Ἀμήν. )

( Amen. )

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία.

Wisdom.

( Εὐλόγησον. )

( Father, bless! )

Ὁ ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ( Ἀμήν. )

Blessed are You, Christ our God, always now and forever and to the ages of ages. ( Amen. )

ΠΡΟΕΣΤΩΣ ἢ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

HIERARCH or READER

Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, τῇ ἱερᾷ ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῇ, [τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει ταύτῃ] καὶ τῇ πόλει ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.

The Lord God make firm the holy and pure faith of the pious Orthodox Christians, together with the Holy Great Church of Christ, our holy Archdiocese, [this holy Metropolis,] and this city, to the ages of ages..

( Ἀμήν. )

( Amen. )

Dismissal

Dismissal

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Glory to You, O Christ our God. Glory to You.

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν· (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.

May Christ our true God, through the intercessions of His all-pure and all-immaculate holy Mother, the power of the precious and life-giving Cross, the protection of the honorable, bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, and praiseworthy apostles, of the holy, glorious, and triumphant martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, (local patron saint); of the holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna, our devout and God-bearing father Gerasimos the New Ascetic, whose memory we celebrate, and of all the saints, have mercy on us and save us, for He is good and merciful and loves mankind.

Conclusion, i.e. "Through the prayers…"

Conclusion, i.e. "Through the prayers…"

Διʼ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.

( Ἀμήν. )

( Amen. )